Tandvårdskostnader

Du får ersättning för kostnader för undersökning, vård och behandling av mun och tänder hos privattandläkare enligt ersättningstaxan för tandläkarvård. FPA ersätter även vård och behandling hos munhygienist då det sker på ordination av en tandläkare. För munhygienistarvoden gäller en egen ersättningstaxa. Du får också ersättning för nödvändiga laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar. Du kan även få ersättning en del läkemedels- och resekostnader i anslutning till den ersättningsgilla tandvården.

FPA ersätter inte

  • avgifter för kommunal tandvård
  • kostnader för kosmetiska åtgärder, t.ex. blekning av tänder.
  • kostnader för protetiska åtgärder, lösgommar/avtagbara proteser eller protesreparationer, tandkronor-, -broar eller -implantat
  • kostnader för tandtekniskt arbete
  • kostnader för tandreglering (endast i undantagsfall, se ovan)
  • tandvårdskostnader för tid då patienten vårdats på offentligt sjukhus eller på offentlig anstalt.

FPA ersätter undantagsvis

  • frontveteraner och minröjare kostnader för tandtekniskt arbete i samband med protetisk vård.
  • nödvändiga tandregleringar i samband med kluven gom, för liten eller för stor över- eller underkäke eller andra medfödda missbildningar.

Ersättning

Ersättningen för privata tandläkararvoden är högst det fastställda taxabeloppet.

Ersättningsbeloppet för radiologiska undersökningar och laboratorieprover som tandläkaren har ordinerat är är den samma som taxan. Om flera undersökningar ordineras samtidigt beaktas i allmänhet endast en självrisk.

Mynhygienistarvoden ersätts enligt den fastställd taxan. Om det uppburna arvodet är lägre än taxan ersätter FPA hela arvodet.

Senast ändrad 24.3.2016
Uppdaterad 19.10.2012