Tandvårdskostnader

Du får ersättning för kostnader för undersökning, vård och behandling av mun och tänder hos privattandläkare enligt ersättningstaxan för tandläkarvård. FPA ersätter även vård och behandling hos munhygienist då det sker på ordination av en tandläkare. För munhygienistarvoden gäller en egen ersättningstaxa.

 • Du får också ersättning för nödvändiga laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar. FPA kan också ersätta en del läkemedels- och resekostnader i anslutning till den ersättningilla tandvården.FPA kan dessutom ersätta
 • frontveteraner och minröjare kostnader för tandtekniskt arbete i samband med protetisk vård.
 • nödvändiga tandregleringar i samband med kluven gom, för liten eller för stor över- eller underkäke eller andra medfödda missbildningar.

FPA ersätter inte

 • avgifter för kommunal tandvård
 • kostnader för kosmetiska åtgärder, t.ex. blekning av tänder.
 • kostnader för protetiska åtgärder, lösgommar/avtagbara proteser eller protesreparationer, tandkronor-, -broar eller -implantat
 • kostnader för tandtekniskt arbete
 • kostnader för tandreglering (endast i undantagsfall, se ovan)
 • tandvårdskostnader för tid då patienten vårdats på offentligt sjukhus eller på offentlig anstalt.

Ersättning

Ersättningen för privata tandläkararvoden är högst den fastställd taxa. Ersättningsbeloppet är den samma som taxan.

Mynhygienistarvoden ersätts enligt den fastställd taxan. Om det uppburna arvodet är lägre än taxan ersätter FPA hela arvodet. En tandläkarremiss till munhygienist är giltig i två år och ersättningen gäller högst 15 behandlingsgånger. Tandgranskningar ersätts endast en gång per kalenderår.

Ersättnigsbeloppet för radiologiska undersökningar och laboratorieprover som tandläkaren har ordinerat är är den samma som taxan. Om flera undersökningar ordineras samtidigt beaktas i allmänhet endast en självrisk.

Sjukförsäkringsersättningen  utbetalas  för  besöken gjorda 31.12. 2012 eller före det enligt den för besöksdagen gällande taksan, enligt följande

 • Ersättningen för läkararvoden och tandläkararvoden är 60 % av FPA:s fastställda taxa.
 • Munhygienistarvoden ersätts enligt en särskild taxa.
 • Ersättningen för undersökningar och behandlingas som har ordinerats av privatläkare är 75 % av FPA-taxan till den del kostnaden överstiger patientens självriskandel på 13,46 euro.
 • Frontveteraner och minröjare får ersättning högst 100 % av taxans belopp för tandläkargranskning, förebyggnade vård och kliniskt arbete i samband med protetik, högst 50 % av taxans belopp för tekniskt arbete i samband med protetik.

.

Senast ändrad 28.05.2014
Uppdaterad 19.10.2012