Underhållsstöd

FPA kan utbetala underhållsstöd vid skilsmässa, om barnet inte får underhåll av den underhållsskyldiga föräldern eller om underhållsbidraget är mindre än underhållsstödet. Underhållsstöd utbetalas också om det inte finns en underhållsskyldig förälder. Det gäller adopterade barn utan partner, barnet föds utanför äktenskapet eller barnets faderskap har inte fastställts.

För att få underhållsstöd i skilsmässosituationer krävs att föräldrarna har ett avtal om underhåll som fastställts av kommunens socialbyrå eller domstolens beslut om underhållsbidrag.

Underhållsstöd utbetalas till barnets förälder eller annan vårdnadshavare. Stödet kan även beviljas och utbetalas till ett barn som fyllt 15 år.

FPA kan betala underhållsstöd, om

  • den underhållsskyldiga föräldern inte har betalat det fastställda underhållsbidraget *.
  • det fastställda underhållsbidraget är lägre än underhållsstödet p.g.a. den underhållsskyldigas svaga ekonomi.
  • avtal om underhållsbidrag har inte fastställts p.g.a. den underhållsskyldigas ekonomiska situation.
  • ett barn har adopterats av en förälder utan partner.
  • faderskapet för ett barn som fötts utom äktenskapet är inte fastställt.
  • faderskapet har fastställts men underhållsbidraget har inte kunnat fastställas samtidigt.

* FPA driver in obetalda underhållsbidrag av den underhållsskyldiga i efterskott.

FPA betalar inte underhållsstöd, om

  • du inte har ett underhållsavtal fastställt av kommunens socialbyrå eller ett domstolsbeslut. Avtalet behövs ej om faderskapet inte är fastställt eller adoptionen sker utan partner.
  • barnet bor med den underhållsskyldiga föräldern.
  • barnet kan försörja sig självt d.v.s. har regelbundet under minst 6 månader förtjänat minst 768,00 e/mån eller som självständigt boende 1 097,14 e/mån.
  • den underhållsskyldiga har avlidit.

Underhållsbidrag till den värnpliktiges barn

Om den värnpliktige inte klarar av att betala underhållsbidrag under sin tjänstgöringstid kan FPA betala ett belopp som motsvarar underhållsbidraget i form av militärunderstöd.

Militärunderstöd kan sökas av barnets vårdnadshavare. Den värnpliktige kan också själv ansöka om det underhållsbidragsbelopp som betalas i form av militärunderstöd, om han är barnets vårdnadshavare. En kopia av underhållsavtalet eller av domstolens beslut ska bifogas till ansökan, om inte barnet redan får underhållsstöd. Om den värnpliktige har löneinkomster under tjänstgöringstiden, ska dessutom en utredning över löneinkomsterna bifogas till ansökan. Läs mer om militärunderstöd.

Senast ändrad 21.12.2016
Uppdaterad 1.1.2017