Problem med den mentala hälsan ledde till långvarig sjukfrånvaro för mer än 100 000 finländare år 2023 | FPAGå till innehållet
Meddelande

Problem med den mentala hälsan ledde till långvarig sjukfrånvaro för mer än 100 000 finländare år 2023

Publicerad 19.1.2024

Antalet personer som fick sjukdagpenning på grund av problem med den mentala hälsan ökade år 2023 till rekordhöga nivåer: över hundratusen personer. Ökningen beror framför allt på ångestsyndrom. Det sammanlagda antalet personer som fick sjukdagpenning minskade.

Graf: Antal mottagare av sjukdagpenning i de mest allmänna sjukdomshuvudgrupperna åren 2010–2023. På bilden ser man att problem med den mentala hälsan har blivit största orsaken till långvarig sjukfrånvaro, och att de ledde till sjukdagpenning för mer än 100 000 finländare år 2023.
Psykiska störningar har blivit den klart största orsaken till lång sjukfrånvaro bland finländarna. Ökningen har varit kraftig sedan 2016 och den fortsatte också under 2023.

Med sjukdagpenning ersätter FPA längre perioder av sjukfrånvaro på minst tio vardagar för personer i arbetsför ålder.

Antalet personer som fick sjukdagpenning på grund av psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar ökade till över hundratusen personer år 2023. Ökningen var 3 procent, motsvarande nästan 3 000 personer fler än året innan.

– Att problem med den mentala hälsan blir en allt vanligare orsak till sjukfrånvaro återspeglar en förändring i arbetslivet och i samhället. Om man vill stävja den här utvecklingen är det viktigt att ingripa bland annat i arbetsförhållandena och i sådana samhällsstrukturer som ökar den mentala belastningen på människor, säger forskningschef Jenni Blomgren vid FPA.

Särskilt ångestsyndrom blev vanligare – ”en oroväckande trend”

Ökningen i antalet personer som fick sjukdagpenning på grund av psykiska störningar var i synnerhet förknippad med ångestsyndrom, något som har ökat redan under en längre tid. Inom diagnosgruppen ångestsyndrom var ökningen 7 procent, och närmare 50 000 personer fick sjukdagpenning på grund av ångestsyndrom år 2023.

Graf: Antal mottagare av sjukdagpenning på grund av psykiska störningar enligt diagnosgrupp 2010–2023. På bilden ser man att största diagnosgruppen för sjukdagpenning inom psykiska störningar är ångestsyndrom, vilka har ökat kraftigt sedan 2017.
Antalet personer som fick sjukdagpenning på grund av depressionsstörningar har däremot inte ökat mer under de senaste åren.

– I synnerhet den fortsatta ökningen av ångestsyndrom som orsak till sjukfrånvaro är en oroväckande trend. Ökningen av ångestsyndrom är allra störst bland personer under 35 år, säger Blomgren.

Minskning i det totala antalet mottagare av sjukdagpenning tack vare förbättrat coronaläge

Det sammanlagda antalet mottagare av sjukdagpenning minskade 2023. Under året fick sammanlagt omkring 305 000 personer sjukdagpenning. Det motsvarade en minskning på 3 procent, dvs. nästan 10 000 personer, jämfört med året innan. 

Minskningen i det sammanlagda antalet mottagare av sjukdagpenning berodde år 2023 huvudsakligen på förändringar i coronaläget. Antalet personer som fick sjukdagpenning på grund av en coviddiagnos minskade kraftigt, från omkring 18 000 personer året innan till cirka 4 000.

– Coronaläget har varit den främsta orsaken till variationer i antalet mottagare av sjukdagpenning under de senaste åren. Under en kort tid var diagnosen covid en av de största sjukdomsgrupperna med tanke på sjukdagpenningen, men i fjol var den inte särskilt framträdande, säger Blomgren.

Antalet personer som fick sjukdagpenning på grund av sjukdomar i rörelseorganen fortsatte att minska något.

Mer information

Informationspaket om sjukfrånvaro I FPA:s faktaportal
 

Senast ändrad 17.1.2024