Vården av en finländsk patient i Estland underlättas – hälso- och sjukvården i Estland kan snart se de patientuppgifter som registrerats i Finland | FPAGå till innehållet
Meddelande

Vården av en finländsk patient i Estland underlättas – hälso- och sjukvården i Estland kan snart se de patientuppgifter som registrerats i Finland 

Publicerad 16.11.2023

Denna förändring är en del av en EU-reform med syftet att förbättra rörligheten för hälsouppgifter och kvaliteten på vården i Europa. Användning av patientuppgifter utanför Finland förutsätter att patienten har gett tillstånd till detta i MittKanta.

För att en högkvalitativ vård ska kunna garanteras är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal även utomlands har tillgång till aktuella uppgifter om en finländsk patients hälsotillstånd. Från och med början av 2024 kan finländarna därför ge tillstånd till att deras patientuppgifter får användas inom hälso- och sjukvården Estland i samband med deras vård. Om tillstånd har getts får vårdpersonalen i Estland snabbt få tillgång till de viktigaste uppgifterna om patientens hälsotillstånd. 

Patientuppgifterna kan överföras från Finland till hälso- och sjukvården i Estland, om personen söker sig dit och i MittKanta har gett sitt samtycke till att uppgifterna lämnas ut. Vårdpersonalen i Estland har alltså inte direkt tillgång till finländarnas patientuppgifter.

Uppgifterna kan senare via Kanta-tjänsterna överföras elektroniskt och datasäkert även till övriga delar av Europa och från Europa till Finland. När patientuppgifter kan röra sig över gränserna mellan europeiska länder förbättras patientsäkerheten och kontinuiteten i vården av finländarna. Det gynnar särskilt personer som behöver akut vård utomlands och personer som flyttar från ett land till ett annat.

De viktigaste patientuppgifterna visas snabbt och samlat

De patientuppgifter som överförs till Estland samlas in i Finland från hälso- och läkemedelsuppgifter som registrerats i Kanta-tjänsterna. Från Kanta-tjänsterna kan uppgifter överföras till hälso- och sjukvården i Estland till exempel om allergier, läkemedelsbehandling och diagnoser.

Elektronisk överföring av uppgifter över gränserna sker med hjälp av en patientöversikt. Patientöversikten är en sammanställning av patientens viktigaste hälsouppgifter. En yrkesperson inom hälso- och sjukvården ser i översikten endast vissa begränsade patientuppgifter som tidigare har registrerats om patienten i Finland.

Uppgifterna rör sig senare även till andra delar av Europa och från Europa till Finland

På andra håll i EU kommer de finländska patientöversikterna stegvis att kunna utnyttjas enligt ländernas egna tidsscheman. Europeiska kommissionens mål är att patientöversikterna ska vara tillgängliga i de flesta av EU:s medlemsländer senast 2026. Målet på längre sikt är att också exempelvis medicinska avbildningar och laboratorieresultat ska kunna överföras mellan länderna.

FPA bedömer att Kanta-tjänsterna kan användas för att överföra patientuppgifter från andra EU-länder till hälso- och sjukvården i Finland från början av 2025. De uppgifter som överförs visas för hälso- och sjukvårdspersonalen översatta till finska. De finländska hälso- och sjukvårdsorganisationerna beslutar dock själva när de ska börja använda patientöversikterna.

Kanta-tjänsterna deltar i EU-samarbetet för att utveckla e-hälsotjänster

År 2019 började de europeiska länderna samarbeta för att förbättra rörligheten för hälsouppgifter när det gränsöverskridande elektroniska receptet infördes. Med finländska recept kan man för närvarande köpa läkemedel i fem olika europeiska länder. Patientöversikten är nästa steg i utvecklingen av gränsöverskridande elektroniska hälso- och sjukvårdstjänster i EU-länderna.

FPA deltar aktivt i samarbetet, där EU-länderna strävar efter att skapa fungerande system och enhetliga metoder för smidig överföring av hälsoinformation i Europa. I Finland fungerar FPA:s Kanta-tjänster som en lokal kontaktpunkt med hjälp av vilken de nationella elektroniska hälso- och sjukvårdssystemen kan överföra information till varandra på ett datasäkert sätt. Utvecklingsarbetet finansieras av social- och hälsovårdsministeriet och programmet EU4Health.

Europeiska unionens logotyp och text medfinansieras av Europeiska Unionen.
 

Läs mer

Senast ändrad 15.11.2023