Puäʹđ jeällõččâd | NuõrttsääʹmǩiõllSirddu siiskõʹsse

Puäʹđ jeällõččâd

Äʹššneǩ-kääzzkõõzzâst vuäǯǯak Kela ouddõõzzid õhttneei persoonlaž vuäʹpstummuž da ohjjummuž. Vuäitak še kueʹđđed ooccmõõžž leʹbe äʹššeed äʹššneǩteâttmašinain.

Ooʒʒ kääzzkâʹsttempaaiʹǩid

Kaaunak kääzzkâʹsttempaaiʹǩi, äʹššeempaaiʹǩi da Virtu-kääzzkâʹsttempaaiʹǩi õhttvuõtt-teâđaid da äävaiåårramaaiʹjid kääzzkâʹsttempääiʹǩ ooccmin (lääddas).

Ooʒʒ kääzzkâʹsttempaaiʹǩid (Suomi.fi, lääddas)

Jõs taarbšak tuʹlǩǩummuž, vääʹld õhttvuõđ Kelaaʹje. Kääzzkâʹsttemäʹšštobddi vaʹrrai tuʹnne taarb mieʹldd jeällõččâmääiʹj da tuulk äʹššummuž vääras.

Ko äʹššääk Kela kääzzkâʹsttempääiʹǩest, vääʹld mieʹldd persoontuõđštõõzz, mâʹte vuejjamkoort leʹbe paass. Jõs hååidak nuuʹbb oummu ääʹšš, taarbšak persoontuõđštõõzzad lââʹssen jeertõllum väʹlddǩeeʹrj tän oummust.

Looǥǥ lââʹzz Kela-aaʹšši håiddmõõžžâst nuuʹbb oummu peäʹlest.

Äʹššeempääiʹǩ da Virtu-kääzzkâʹsttempääiʹǩ

Äʹššeempäiʹǩǩ lij Kela da jeeʹres õõlmâs organisaatioi õõutsââʹjest tuõʹllʼjem kääzzkâʹsttempäiʹǩǩ. Toʹben vuäǯǯak Kela ooccâmlomaakkid da brosyyrid, vuäitak kueʹđđed ooccmõõžž da vuäǯǯad õõlmâs vuäʹpstõõzz ouddõõzzin di Kela neʹttkääzzkõõzzi ââʹnnmest.

Virtu-kääzzkâʹsttempääiʹǩest (Virtu.fi, lääddas) vuäitak ââʹnned neʹttkääzzkõõzzid di priʹnttjed, kopiâʹstted da skaʹnnʼjed äʹššǩiiʹrjid määustää. Virtu-kääzzkâʹsttempääiʹǩest vuäǯǯak še hieʹlǩeld õhttvuõđ Kela ougglõskääzzkõʹsse.

Seidd peeiʹvtum 26.6.2023