Soiʹtte | NuõrttsääʹmǩiõllSirddu siiskõʹsse

Soiʹtte

Teʹlfoonkääzzkõõzzâst vuäǯǯak Kela ouddõõzzid õhttneei persoonlaž vuäʹpstummuž da ohjjummuž.

Nuõrttsääʹmǩiõllsaž teʹlfonkääzzkõs
Kääzzkõs lij äävai ne čiâss 9–11. 
020 634 4795

Taarbšak-a kääzzkõõzz säämas?

Nuõrttsääʹmǩiõllsaž teʹlfoon- da ougglõskääzzkõs nââmrest 020 634 4795 lij täʹst ooudâs meäʹrteʹmes ääiʹj äävai nelljdpeeiʹvi čiâss 9–11.

Vuäitak kueʹđđed õhttvuõttväʹlddemraukkmõõžž neʹttpooʹštin addrõʹsse saame@kela.fi. Mušttâl õhttvuõttväʹlddemraukkmõõžžâst nõõmad da teʹlfoon-nââmrad di tõn, koon sääʹmǩiõʹlle taarbšak kääzzkõõzz. Jeäʹl vuõlttâd neʹttpooʹštin persoonlaž teâđaid.

Kela sääʹmǩiõl siltteei veʹrǧǧooumaž leʹbe Kela jäʹrjstem tulkk soiʹttai tuʹnne, što suåppveʹted äʹššummšest.

Soiʹttjummuž hâʹdd

Soiʹttjummuš Kela kääzzkâʹsttemnââmra mähss

  • mäʹtǩǩteʹlfoonmääus, ko soiʹttai mäʹtǩǩteʹlfoonâst
  • pääiklažsäimmõsmääus, ko soiʹttai ǩiiddõs liinjâst
  • ålggjânnamsåittmääus, ko soiʹttai ålggjânnmin.

Hâʹdd kuâskk še kääzzkâʹsttemvuâr vuârddmõõžž. Määus meäʹrtâʹvve tuu operaattoor hâʹddliist mieʹldd. Jõs âânak mainstempaʹǩeeʹtt, tuʹst kannat tääʹrǩsted tuu operaattoorâst, kooll-a soiʹttjummuš 020-aʹlǧǧi nââmrid paʹǩetta.

Looǥǥ lââʹzz

Seidd peeiʹvtum 28.2.2024