Vammaistuki aikuiselle

16 vuotta täyttäneen vammaistuen tarkoitus on helpottaa selviytymistä jokapäiväisessä elämässä, työssä ja opiskelussa. Vammaistukea maksetaan 16 vuotta täyttäneelle sairaalle tai vammaiselle henkilölle, jonka toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan.

Toimintakyvyn katsotaan heikentyneen silloin, kun sairaus tai vamma heikentää kykyä

  • huolehtia itsestään
  • selviytyä välttämättömistä kotitaloustöistä tai
  • selviytyä työ- ja opiskelutehtävistä.

Lisäksi sairauden tai vamman tulee aiheuttaa

  • haittaa (arvioidaan yleensä lääketieteellisin perustein)
  • avuntarvetta
  • ohjauksen ja valvonnan tarvetta.

Kela käyttää haitan arvioimisessa tapaturmavakuutuslain haittaluokitusta.

Vammaistuki on porrastettu kolmeen ryhmään haitan, avuntarpeen tai ohjauksen ja valvonnan tarpeen perusteella. Niistä saat lisätietoa kohdasta määrä. Sairaudesta aiheutuneilla erityiskustannuksilla saattaa olla tukea korottava vaikutus.

Vammaisukea maksetaan myös pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalle, mutta tuki otetaan huomioon pitkäaikaishoidon maksussa, jotka kunta tai laitos perii.

Sinun kannattaa tiedustella kotikunnastasi mahdollisuutta saada erityispalveluja tai omaishoidon tukea.

Muiden etuuksien vaikutus

Vammaistukea ei voida myöntää, jos saat

  • Kelasta tai työeläkelaitoksesta vanhuuseläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä, täyttä työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea, leskeneläkettä ja olet yli 65-vuotias tai yksilöllistä varhaiseläkettä tai vastaava etuutta ulkomailta.
  • tapaturman tai liikennevahingon perusteella maksettavaa täyttä työkyvyttömyyseläkettä tai sellaista ansionmenetyskorvausta, jota maksetaan, kun liikennevahingon sattumisesta on kulunut vuosi

Kun siirryt vanhuuseläkkeelle, täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle, kuntoutustuelle (määräaikainen työkyvyttömyyseläke), yli 65-vuotiaana leskeneläkkeelle tai varhennetulle vanhuuseläkkeelle, voit hakea eläkettäsaavan hoitotukea.  

Jos olet asunut ulkomailla tai muutat ulkomaille

Vammaistukea maksetaan vain Suomen sosiaaliturvaan kuuluvalle  henkilölle. Jos olet muuttanut Suomeen ulkomailta, vammaistuki voidaan myöntää yleensä vasta, kun olet asunut Suomessa 3 vuotta. Tosiasialliseen Suomessa asumiseen rinnastetaan Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen. Jos olet asunut toisessa EU- tai ETA-maassa tai Sveitsissä, vakuutuskaudet näissä maissa voidaan huomioida 3 vuoden aikaa laskettaessa.

Vammaistukea voidaan maksaa ulkomaille, jos vammaistuen saaja kuuluu Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla asuessaan. Lisätietoja saat maasta- ja maahanmuutto-osiosta.  

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 20.10.2015
Sivu päivitetty 19.10.2012