Eläkettä saavan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuen tarkoitus on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan jokapäiväistä elämää, toimintakyvyn ylläpitämistä, kuntoutusta ja hoitoa.

Eläkettä saavan hoitotukeen voi olla oikeus 16 vuotta täyttäneelle henkilöllä, joka asuu Suomessa ja  saa joko Suomesta tai ulkomailta

  • vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä kansaneläkkeenä tai työeläkkeenä
  • työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea
  • leskeneläkettä ja on yli 65-vuotias
  • täyteen työkyvyttömyyteen perustuvaa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen, sotilasvammalain tai sotilastapaturmalain mukaista jatkuvaa eläkettä tai korvausta
  • tai ulkomailta vastaavia etuuksia.

Pelkästään osatyökyvyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä tai työttömyyseläkettä saavalla ei ole oikeutta hoitotukeen, mutta hänellä saattaa olla oikeus 16 vuotta täyttäneen vammaistukeen.

Hoitotuen saaminen edellyttää, että henkilön toimintakyky on heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Toimintakyvyn katsotaan olevan heikentynyt, kun sairaus tai vamma heikentää henkilön kykyä

  • huolehtia itsestään (esim. peseytyä tai pukeutua)
  • tehdä välttämättömiä kotitaloustöitä tai
  • asioida kodin ulkopuolella.

Toimintakyvyn heikentymisellä ei tarkoiteta työkyvyn heikentymistä. Pelkkä avuntarve esimerkiksi kotitaloustöissä tai asioiden hoidossa ei oikeuta hoitotukeen.

Etuuden myöntäminen edellyttää lisäksi säännöllistä

  • avuntarvetta esim. henkilökohtaisissa toiminnoissa, esimerkiksi peseytymisessä, pukeutumisessa tai kommunikoinnissa tai
  • ohjauksen tai valvonnan tarvetta,  esim. muistuttelua, patistelua ja silmälläpitoa arjen eri toiminnoissa.

Eläkettä saavan hoitotuki on porrastettu kolmeen ryhmään avuntarpeen tai ohjauksen ja valvonnan tarpeen mukaan.

Lisätietoja

Viimeksi muokattu 2.10.2017
Sivu päivitetty 19.10.2012