Alterneringsersättning

Om du är heltidsanställd kan du komma överens med din arbetsgivare om alterneringsledighet som kan vara i minst 100 och högst 180 kalenderdagar utan avbrott. Arbetsgivaren anställer en arbetslös arbetssökande som vikarie för den tid du är alterneringsledig.

Kontakta i god tid arbets- och näringsbyrån när du planerar att bli alterneringsledig.

Om du hör till en arbetslöshetskassa ska du ansöka om alterneringsersättning hos din egen arbetslöshetskassa och beloppet räknas utifrån din inkomstrelaterade dagpenning (närmare information på arbetslöshetskassornas samorganisations webbplats).

Om du inte hör till någon arbetslöshetskassa ska du ansöka om alterneringsersättning hos FPA och beloppet räknas utifrån grunddagpenningen utan barnförhöjningar.

För vem?

Du kan få alterneringsersättning om

  • det är minst 5 år sedan den senaste alterneringsledigheten upphörde
  • du har arbetat i minst 20 år innan alterneringsledigheten inleds och
  • du har varit anställd hos samma arbetsgivare i minst 13 månader utan avbrott. I den här tidsperioden kan ingå sammanlagt högst 30 kalenderdagars frånvaro utan lön.

Gällande anställningar inom den privata sektorn hittar du information om din egen arbetskarriär i Pensionsskyddscentralens register Tyoelake.fi. Stats-, kommun- och församlingsanställda får sina uppgifter från Keva.

Det finns en övre åldersgräns för dem som blir alterneringslediga. En arbetstagare kan inte längre bli alterneringsledig efter den kalendermånad när det är 3 år kvar tills han eller hon når den undre åldersgränsen för ålderspension enligt pensionslagen. Den övre åldersgränsen tillämpas inte på personer som är födda före 1957.

Den övre åldersgränsen för pension gäller både dem som tar ut alterneringsledighet som en oavbruten period och dem som delar upp den på flera perioder. Alterneringsledighet i flera perioder ska tas ut så att ledigheten i sin helhet har tagits ut inom två år efter att den första perioden inleddes.

Belopp och beskattning

Alterneringsersättningen är 70 procent av den arbetslöshetsdagpenning som den alterneringslediga skulle ha rätt till som arbetslös.

Beloppet av alterneringsersättningen räknas utifrån arbetslöshetsdagpenningen utan förhöjningsdel eller förhöjd förtjänstdel. Det här gäller också om personen under arbetslöshetstid skulle ha rätt till förhöjningsdel eller förhöjd förtjänstdel.

År 2017 är alterneringsersättningen beräknad enligt grunddagpenningen 22,68 euro per dag (70 procent). Alterneringsersättningen betalas ut i efterskott minst en gång i månaden för högst fem (5) dagar per kalendervecka. Det är skattepliktig inkomst.

Om den alterneringslediga under sin ledighet har arbetsinkomster eller andra förvärvsinkomster, jämkas inkomsterna på samma sätt som vid andra arbetslöshetsförmåner. Om du har deltidsarbete eller bedriver företagsverksamhet under alterneringsledigheten kan du beräkna beloppet av alterneringsersättningen med ett beräkningsprogram och uppskatta hur dina arbetsinkomster påverkar beloppet.

Ansökan

Alterneringsersättning som beräknats enligt grunddagpenningen kan sökas hos FPA med FPA:s och arbetslöshetskassornas gemensamma blankett (TYJ07r). Fyll i blanketten och posta den till FPA.

Meddela FPA förändringar i inkomsterna under alterneringsledigheten och om alterneringsledigheten avbryts. Meddela också om du under alterneringsledigheten tar emot ett arbete hos din egen eller en annan arbetsgivare. Bifoga en utredning över arbetstiden och lönen. Du kan meddela förändringar via e-tjänsten eller genom att kontakta telefonservicen eller kundservicen.

Läs mer

Senast ändrad 25.1.2017
Uppdaterad 1.1.2017