Flyttning till Finland

Rätten till den sociala tryggheten i Finland avgörs i regel utgående från hur lång din vistelse i landet är.

Stadigvarande flyttning till Finland

Om du har för avsikt att bosätta dig stadigvarande i Finland omfattas du i allmänhet av den finländska sociala tryggheten från och med tidpunkten för flyttningen och kan få förmåner från FPA.

FPA bedömer om din flyttning är stadigvarande. Vid bedömningen tar man i beaktande helhetssituationen. Denna påverkas av t.ex. återflyttning till Finland, arbetsavtal gällande arbete som utförs i Finland samt äktenskap eller något annat nära familjeband till en person som är stadigvarande bosatt här. En redan fullgjord vistelse i Finland på ett år kan senare beaktas när man bedömer om flyttningen till Finland är stadigvarande.

Om du är skyldig att skaffa ett upphållstillstånd krävs dessutom att det har beviljats för minst ett år. Uppehållstillstånd beviljas av Migrationsverket. Som medborgare i ett nordiskt land eller i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz behöver du inte uppehållstillstånd för den sociala tryggheten. Om du är medborgare i ett EU- eller EES-land eller i Schweiz och vistas över tre månader i Finland ska du registrera din vistelse vid Migrationverket inom tre månader från inresedagen.

Den som flyttar permanent till Finland måste anhålla om rätt till finländsk social trygghet via FPA:s e-tjänst eller med blankett Y 77r. De som omfattas av den finländska sociala tryggheten får ett skriftligt beslut i ärendet. Man kan också kontrollera om man omfattas av den sociala tryggheten via FPA:s e-tjänst.

Tillfällig flyttning till Finland

Om du flyttar tillfälligt till Finland har du i regel inte rätt till socialförsäkringsförmåner från FPA. Till exempel studerande anses flytta endast tillfälligt ifall studierna är den enda orsaken till flyttningen.

I vissa fall kan du omfattas av den sociala tryggheten i Finland på grundval av ditt arbete.

Du har inte rätt till den finländska sociala tryggheten om du omfattas av den sociala tryggheten i något annat land eller om du arbetar vid en mellanstatlig organisation i Finland. Sådana personer är till exempel

  • arbetstagare som är utsända från ett annat EU-/EES-land eller från Schweiz
  • gränsarbetare som flyttar till Finland för att bosätta sig här eller som bor här, men arbetar i ett annat EU- eller EES-land eller i Schweiz
  • arbetstagare som tjänstgör hos en främmande stat eller hos en mellanstatlig organisation samt deras familjemedlemmar.

Om du flyttar tillfälligt till Finland från ett annat EU-/EES-land eller från Schweiz har du rätt till nödvändig sjukvård om du visar upp ditt europeiska sjukvårdskort.

Ytterligare information och blanketter

Senast ändrad 3.1.2017
Uppdaterad 3.1.2017