Stöd för privat vård av barn

Du kan få privatvårdsstöd när ditt barn vårdas av en vårdare som du anställt eller av en privat dagvårdsproducent. Barnet måste vara under skolåldern. Stöd kan inte beviljas om barnet är i kommunal dagvård.
Till privatvårdsstödet hör

  • vårdpenning
  • vårdtillägg, beloppet beror på familjens inkomster
  • eventuellt kommuntillägg.

En förälder eller en vårdnadshavare kan söka privatvårdsstöd. FPA betalar alltid stödet till den dagvårdsproducenten eller den vårdare som du själv har anställt. Privatvårdsstöd är skattepliktig inkomst för dagvårdsproducenten men inte för familjen som söker stöd. I allmänhet är vårdavgifterna större än stödet, så du betalar resten av vårdavgiften eller dagvårdarens lön själv.

Vårdpenning och vårdtillägg utbetalas separat för varje berättigat barn. Kommuntilläggets belopp varierar från kommun till kommun. Fråga vid socialbyrån om kommuntillägg betalas i din kommun.

Stödet för privat vård förändras 1.8.2016. Efter det bestäms stödbeloppet utifrån i vilken omfattning barnets har rätt till småbarnspedagogik. Läs mer om förändringen.

Vem kan få privatvårdsstöd?

En familj kan få privatvårdsstöd när familjen har ett barn under skolåldern som vårdas av en vårdare som familjen anställt eller av en privat dagvårdsproducent.

Privatvårdsstöd beviljas inte

  • om barnet har/ har reserverats kommunal dagvård (deltagande i förundervisning som kommunen ordnar ett år före skolans början utesluter inte privatvårdsstöd).
  • till förälder, som bor i annat hushåll än barnet
  • samtidigt med faderskapspenning. Förmånen utbetalas skilt för varje barn och privatvårdsstöd kan sökas för familjens äldsta barn även om pappan är faderskapsledig med det yngsta barnet.

Privat dagvårdsproducent

En dagvårdsproducent kan vara

  • en privatperson som har slutit arbetsavtal med familjen och som kommunen har godkänt som dagvårdsproducent eller
  • ett privat daghem eller en familjedagvårdare som gjort en anmälan till kommunen i enlighet med lagen om småbarnspedagogik.

Också en släkting (t.ex. en mor- eller farförälder) som inte bor i samma hushåll som barnet kan räknas som dagvårdsproducent förutsatt att familjen har gjort upp ett arbetsavtal och betalar lön för arbetet.

Familjen kan också få stöd för privat vård för familjens övriga barn under skolåldern när de har en dagvårdare som godkänts av kommunen.

Meddela om förändringar

Kom ihåg att omedelbart meddela FPA om vårdarrangemangen eller familjens inkomster förändras. FPA justerar bl.a. vårdtillägget om familjens inkomster förändras.

Läs mer

Senast ändrad 12.7.2016
Uppdaterad 14.12.2015