Helheten av utkomststödet

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd för enskilda personer och familjer. Det beviljas som ett stöd i sista hand för att täcka de grundutgifter som man har i livet.

En person eller en familj som bor eller vistas i Finland kan ansöka om utkomststöd om inkomsterna och tillgångarna inte räcker till för de nödvändiga utgifter som man har.  Även sociala förmåner räknas som inkomster. Behovet av utkomststöd bedöms utgående från kundens situation.

Det är meningen att utkomststödet ska vara en förmån som betalas för en kort tid. Syftet med utkomststödet är att hjälpa personer och familjer att komma över tillfälliga ekonomiska svårigheter, att förhindra att sådana svårigheter uppkommer och att främja personernas och familjernas möjligheter att klara sig på egen hand.

Utkomststödet består av tre delar

Utkomststödet består av tre del delar:

  • det grundläggande utkomststödet
  • det kompletterande utkomststödet
  • det förebyggande utkomststödet

Man ansöker om grundläggande utkomststöd hos FPA. Så här ansöker du om utkomststöd.

För att FPA ska kunna avgöra om den sökande har rätt till det grundläggande utkomststödet görs en beräkning av inkomsterna, tillgångarna och utgifterna. Som inkomster beaktas alla de disponibla nettoinkomster och tillgångar som den sökande eller familjen har. I lagen om utkomststöd har fastställts vilka inkomster och tillgångar som inverkar på det grundläggande utkomststödet och vilka utgifter som berättigar till stöd.

Kolla om du har möjlighet att få grundläggande utkomststöd

Med hjälp av den här räknaren kan du snabbt och enkelt kolla om du har möjlighet att få grundläggande utkomststöd.

Till räknaren

Läs mer: För vilka utgifter kan man få utkomststöd?

Kompletterande och förebyggande utkomststöd från kommunen

Om du har sådana särskilda utgifter som det grundläggande utkomststödet inte täcker kan kommunens socialbyrå dessutom bevilja kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd enligt prövning.

Kompletterande utkomststöd

Kommunen behandlar din ansökan om kompletterande utkomststöd.

Kompletterande utkomststöd kan beviljas

  • för sådana boendeutgifter för vilka du inte kan få grundläggande utkomststöd.
  • för sådana utgifter som beror på dina eller din familjs särskilda behov eller förhållanden. Utgifterna ska anses vara nödvändiga för att trygga försörjningen eller främja förmågan att klara sig på egen hand.

Förebyggande utkomststöd

Förebyggande utkomststöd är en del av utkomststödet. Det beviljas av kommunen och hör ofta ihop med kommunens socialarbete. Kommunen beviljar förebyggande utkomststöd i enlighet med de grunder som kommunen i fråga har fastställt. Syftet med förebyggande utkomststöd är att främja enskilda personers och familjers sociala trygghet och förmåga att klara sig på egen hand samt att förebygga utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd.

Förebyggande utkomststöd kan beviljas bland annat för att att trygga stödtagarens boende, lindra svårigheter till följd av plötsligt försämrad ekonomi och för att på andra sätt främja stödtagarens förmåga att klara sig på egen hand.

Kommunens socialbyrå ger närmare information om kompletterande och förebyggande utkomststöd. 

När FPA, när kommunen?

  1. Ansök alltid först om grundläggande utkomststöd hos FPA.
  2. Om du har sådana övriga utgifter som inte hör till det grundläggande utkomststödet och du därför behöver kompletterande eller förebyggande utkomststöd kan du ange detta i samma ansökan. På din begäran kan FPA skicka din ansökan om kompletterande eller förebyggande utkomststöd med bilagor till kommunen för handläggning.
  3. Om du redan har fått ett beslut om grundläggande utkomststöd från FPA ska du ansöka om kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd direkt hos kommunen.
  4. Du behöver ett beslut om grundläggande utkomststöd även om du ansöker enbart om kompletterande eller förebyggande utkomststöd.

FPA och kommunen samarbetar om det behövs i din aktuella situation

Har du eller din familj behov av ett personligt samtal med någon sakkunnig inom socialvården? Om så är fallet kan FPA på din begäran förmedla uppgifter om din situation till socialbyrån i den kommun där du bor.

Om du är i akut behov av utkomststöd ska du kontakta FPA-byrån eller ringa servicenumret 020 692 227. Ansökningar som bedöms vara brådskande handläggs senast den andra vardagen efter det att ansökan kom in. Om du behöver utkomststöd till exempel när FPA inte har öppet kan kommunen efter egen prövning bevilja dig förebyggande utkomststöd innan du får ett beslut om grundläggande utkomststöd från FPA.

Sådana allmänna uppgifter om utkomststödet som är nödvändiga för statistikföringen har FPA rätt att lämna ut till Institutet för hälsa och välfärd.

Senast ändrad 24.10.2017
Uppdaterad 12.12.2016