Studielånsavdrag

Om du lyfter studielån under dina högskolestudier som leder till examen och avlägger din examen inom tidsfristen kan du få studielånsavdrag.

Studielånsavdraget är ett skatteavdrag. När du betalar av på studielånet till banken minskar den skatt du ska betala med det belopp som motsvarar studielånsavdraget. Studielånsavdraget gäller bara studerande som före 1.8.2014 inlett sina första högskolestudier som leder till examen.

Vem kan få studielånsavdrag?

Du kan beviljas studielånsavdrag om alla villkoren nedan uppfylls:

 • du före 1.8.2014 har inlett dina första högskolestudier som leder till examen
 • du avlägger examen inom tidsfristen och
 • du har mer än 2 500 euro i studielån.

Examina som berättigar till studielånsavdrag:

 • lägre eller högre högskoleexamen
 • yrkeshögskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen.

Du kan få studielånsavdrag bara för din första examen, som du har börjat avlägga 1.8.2005–31.7.2019. Du kan få studielånsavdrag för en lägre högskoleexamen bara om din studierätt gäller endast en lägre högskoleexamen.

Oftast får du beslutet om studielånsavdrag automatiskt efter att du avlagt din examen. Om du avlagt en högskoleexamen utomlands ska du meddela FPA om det.

Du kan använda beräkningsprogrammet för att uppskatta om du kan få studielånsavdrag.

Avlägg examen inom tidsfristen

Du kan få studielånsavdrag bara om du avlägger din examen inom tidsfristen. Tidsfristen beror på vilken examen du avlägger.

FPA räknar att din studietid inleds vid början av den termin då du tagit emot din första studieplats i vilken högskola som helst.

 • alltid 1.1 under vårterminen (1.1–31.7)
 • alltid 1.8 under höstterminen (1.8–31.12)

Studietiden avslutas sista dagen av den termin under vilken du avlägger din examen.

 • alltid 31.7 under vårterminen (1.1.–31.7)
 • alltid 31.12 under höstterminen (1.8.–31.12)

Också de terminer du varit frånvaroanmäld eller då du avbrutit dina studier räknas med i din studietid.

Lägre och högre högskoleexamen eller endast högre högskoleexamen: tidsfristen = den målsatta tiden för avläggande av examina + högst 2 läsår
Examens omfattning, sp Tidsfrist
300 7 läsår
330 7,5 läsår
360 8 läsår

Om du avlägger bara högre högskoleexamen beror den utsatta tiden på den sammanlagda omfattningen av lägre och högre högskoleexamen.

Exempel:

Den studerande avlägger en högre högskoleexamen som omfattar 120 studiepoäng. Hon kan få studielånsavdrag om hon avlägger examen på 7 läsår (120 + 180 = 300 studiepoäng, dvs. tidsfristen är 7 läsår). Den tid det tar att avlägga examen börjar räknas från början av den termin då den studerande tagit emot sin första studieplats vid någon högskola.

Yrkeshögskoleexamen eller lägre högskoleexamen: tidsfristen = den målsatta tiden för avläggande av examen + högst 1 läsår
Examens omfattning, sp Tidsfrist
180 4 läsår
210 4,5 läsår
240 5 läsår
270 5,5 läsår

Kom ihåg att beräkningen av tiden för att avlägga en examen börjar löpa när du inleder dina första högskolestudier och att också terminer som du är frånvaroanmäld eller då du avbrutit dina studier räknas med i studietiden.

Exempel

En studerande tar emot en studieplats vid en yrkeshögskola hösten 2008. Han frånvaroanmäler sig läsåret 2008–2009. Läsåret 2009–2010 studerar han vid yrkeshögskolan. Hösten 2010 börjar han studera vid ett universitet. Han blir färdig 20.10.2015 med en lägre och en högre högskoleexamen som tillsammans omfattar 300 studiepoäng. FPA räknar att den studerande studerat 1.8.2008–31.12.2015, dvs. 7,5 läsår. Den studerande kan tyvärr inte få något studielånsavdrag.

Tidsfristen kan förlängas

Du kan få studielånsavdrag även om du inte avlagt din examen inom tidsfristen, ifall det finns ett godtagbart skäl för att studierna dragit ut på tiden. Godtagbara skäl är

 • bevärings- eller civiltjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor
 • att ta hand om eget barn, om du fått moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning
 • egen sjukdom om du fått sjukdagpenning eller rehabiliteringsstöd, pension eller ersättning på grund av full arbetsoförmåga.

Tiden som du gör militärtjänst eller har en förmån måste utan pauser sträcka sig över minst en månad under tiden som berättigar till studielånsavdrag.

Exempel

En studerande avlägger en yrkeshögskoleexamen på 240 studiepoäng. Hon kan få studielånsavdrag om hon avlägger sin examen på 5 läsår. Om hon tog emot studieplatsen hösten 2013 kan orsaker som förlänger tidsfristen beaktas endast under tiden 1.8.2013 – 31.7.2018.

Om du gör militärtjänst eller har en förmån i minst en månad under en termin förlängs din tidsfrist med 0,5 läsår. Terminerna är 1.1–31.7 och 1.8–31.12. Om du under samma termin har flera perioder av militärtjänst eller en förmån kan din tidsfrist ändå bara förlängas med 0,5 läsår.

Om militärtjänsten eller förmånen sträcker sig över minst en månad men inte en månad under en och samma termin kan tidsfristen ändå förlängas med 0,5 läsår.

När det gäller vård av eget barn kan den tid man har på sig att avlägga examen dock förlängas utan begränsningar. För andra orsaker kan tidsfristen förlängas med sammanlagt högst 2 läsår.

Om din studietid varit för lång skickar FPA till dig ett nekande beslutsförslag om studielånskompensation eller studielånsavdrag. Om du har en godtagbar orsak till den långsammare studietakten kan du be FPA behandla ditt ärende på nytt.  Det står i beslutsförslaget när du senast måste be om en ny behandling.

Exempel

En studerande som avlagt examen har fått ett negativt beslutsförslag om studielånsavdrag. En lägre och en högre högskoleexamen som omfattar totalt 300 studiepoäng borde ha avlagts på 7,0 läsår, men det tog 7,5 år för den studerande att avlägga dem. Den studerande har fått ett barn under sin studietid, så hon lämnar in en begäran om ny behandling. FPA eller universitetets studiestödsnämnd kontrollerar hennes moderskaps- och föräldrapenningperioder, som var 27.2.2011–11.1.2012. Den tid man har på sig att avlägga en examen som berättigar till studielånsavdrag kan förlängas med 1,0 läsår. Den studerande får studielånsavdrag.

Läs mer

Senast ändrad 15.12.2017
Uppdaterad 26.4.2016