Arbetslivssituationen för klienter som deltagit i FPA:s yrkesinriktade rehabilitering förbättras ofta | FPAGå till innehållet
Meddelande

Arbetslivssituationen för klienter som deltagit i FPA:s yrkesinriktade rehabilitering förbättras ofta

Publicerad 12.4.2024

FPA utvärderar regelbundet hurdan nytta klienterna har haft av rehabilitering. En färsk rapport visar att arbetslivssituationen ofta förbättras särskilt för personer som deltagit i yrkesinriktad rehabilitering. Också bland dem som deltagit i kurser för personer med psykiska sjukdomar ökar den andel som arbetar eller studerar. Klienter inom krävande medicinsk rehabilitering har däremot som väntat långvariga problem när det gäller arbetsförmågan.

FPA har publicerat en rapport som utifrån registeruppgifter granskar arbets- och livssituationen för personer vars rehabilitering avslutades 2020. I rapporten har uppgifter om nio rehabiliteringstjänster inom ramen för yrkesinriktad rehabilitering, rehabilitering enligt prövning och krävande medicinsk rehabilitering tagits med. Arbets- och livssituationen granskades ett år före rehabiliteringen, under rehabiliteringsåret samt ett år och två år efter rehabiliteringen. Redan tidigare har man granskat hur väl dessa klienter som avslutade sin rehabilitering 2020 nådde sina rehabiliteringsmål samt rehabiliteringens effekter i förhållande till arbetsförmågan, livskvaliteten och depressionssymtom.

Sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering ökade antalet personer som arbetade eller studerade

De största förändringarna under registeruppföljningen gällde personer som deltagit i sysselsättningsfrämjande yrkesinriktad rehabilitering (TEAK): andelen personer som arbetade eller studerade ökade med 26 procentenheter från året före rehabiliteringen till året efter rehabiliteringen. En liten ökning av andelen personer som arbetade eller studerade kunde ses ännu två år efter rehabiliteringen.

Arbets- och livssituationen för unga personer som deltagit i NUOTTI-coachning klarnade också. Två år efter coachningen arbetade eller studerade hälften av de unga som deltagit i coachningen, en av tio var arbetsoförmögen och två av tio arbetslösa.

Även kurserna för personer med psykiska sjukdomar ökade deltagarnas inriktning på arbetslivet och studier

Under registeruppföljningen ökade andelen arbetande eller studerande och minskade andelen arbetsoförmögna bland dem som deltagit i kurser för personer med psykiska sjukdomar inom ramen för rehabilitering enligt prövning. Två år efter rehabiliteringen arbetade eller studerade 65 procent av dem som deltagit i en kurs för personer med psykiska sjukdomar.

Klienter som hänvisats till multiproferssionell individuell rehabilitering inom krävande medicinsk rehabilitering har långvariga problem när det gäller arbetsförmågan

För första gången omfattade granskningen klienter som deltagit i multiproferssionell individuell rehabilitering inom krävande medicinsk rehabilitering. Till rehabiliteringen hänvisas personer som behöver långvarig rehabilitering och för vilka annan rehabilitering inte har varit till tillräcklig hjälp för att förbättra arbets- eller funktionsförmågan.

Arbets- och livssituationen för klienter som deltagit i krävande medicinsk rehabilitering var klart annorlunda jämfört med klienterna inom de övriga granskade rehabiliteringstjänsterna. Före rehabiliteringen var tre av fyra klienter arbetsoförmögna. Över hälften av dem som deltagit i rehabiliteringen var också minst 55 år gamla. Under uppföljningen minskade andelen arbetsoförmögna och till exempel den andel som gått i ålderspension ökade.

Publikation (på finska)

Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointi: vuonna 2020 kuntoutuksen päättäneiden työ- ja elämäntilanne rekisterien valossa (Helda). Karinkanta, Saija & Reiterä, Tuomas. Kuntoutusta kehittämässä 39/2024.

Läs mer

Klienternas livskvalitet och arbetsförmåga förbättrades under FPA:s rehabilitering

Senast ändrad 12.4.2024