Sähköinen tietojenvaihtojärjestelmä EESSI

Sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) on uusi järjestelmä EU-maiden sosiaaliturvalaitosten tietojenvaihtoon.

EESSI-järjestelmää käytetään sellaisten sosiaaliturva-asioiden käsittelyssä, jotka liittyvät useampaan maahan. Järjestelmän avulla EU-maiden sosiaaliturvaviranomaiset voivat siirtää toisilleen tietoja nopeasti ja turvallisesti. Kun kaikki EU-maat käyttävät sähköistä tietojenvaihtojärjestelmää, paperilomakkeiden lähettämisestä sosiaaliturvalaitosten kesken luovutaan.

Sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä on otettu käyttöön Suomessa joulukuussa 2019 ensimmäisenä Tapaturmavakuutuskeskuksessa työtapaturma- ja ammattitautikorvauksien käsittelyssä.

Tietojenvaihto on käynnistynyt vaiheittain sekä Kelassa että muissa Suomen sosiaaliturvalaitoksissa. EESSIä käyttävät Kelan lisäksi työttömyyskassat, TE-palvelut, Työllisyysrahasto, tapaturmavakuutuslaitokset sekä Eläketurvakeskus ja työeläkelaitokset. Tietoa on vuoden 2020 aikana alettu vaihtaa sairaussektorilla, työttömyysturvan, tapaturmasektorin, perhe-etuuksien asioissa sekä tilanteissa, joissa määritellään, minkä maan lainsäädännön mukaan henkilön oikeus etuuksiin määräytyy. Lisäksi tietoa on joulukuusta 2020 saakka vaihdettu sähköisesti myös EU-eläkehakemuksissa, rajat ylittävässä perinnässä sekä eri sosiaaliturvasektoreille yhteisissä asioissa.

Yli 70 suomalaista sosiaaliturvalaitosta käyttää EESSI-järjestelmää. Tietojenvaihto laajenee nykyisestä vielä tiettyihin sairassektorin tilanteisiin myöhemmin. Tilastotietoa EESSIn kautta kulkeneesta tietoliikenteestä saadaan ensimmäisen kerran vuoden 2021 aikana.

Asiakkaille järjestelmän käyttöönotto ei aiheuta muutoksia.

Kela vastaa Suomen EESSI-yhteyspisteestä

Järjestelmän käyttöönottoa varten kukin EU-maa on rakentanut kansallisen yhteyspisteen. Kela vastaa Suomen yhteyspisteen ylläpidosta. Yhteyspisteen kautta siirretään tietoa Suomen viranomaisten ja muiden EU-maiden sosiaaliturvalaitosten välillä. EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä on yhteensä noin 6200 sosiaaliturvalaitosta. Suomessa tietoja järjestelmän kautta vaihtavat Kela, Eläketurvakeskus, työeläkelaitokset, Tapaturmavakuutuskeskus, tapaturmavakuutuslaitokset, TE-palvelut ja Työllisyysrahasto

Tiedotteet

Tälle sivulle on koottu EESSIstä julkaistut tiedotteet.

Eläkkeiden EESSI-liikenne käynnistyi (10.12.2020)

Eläkehakemukset liikkuvat jatkossa sähköisesti EU-maiden välillä (10.12.2020)

Kaikki suomalaiset sosiaaliturvalaitokset mukana sähköisessä tiedonvaihdossa (10.12.2020)

Sosiaaliturvan kansainvälinen tiedonvaihto tapahtuu yhä enemmän sähköisesti (10.12.2020)

Sosiaaliturvatietojen sähköinen tiedonvaihto EU/Eta-alueella – kaikki suomalaiset sosiaaliturvalaitokset liittyneet osaksi tiedonvaihtojärjestelmää (10.12.2020)

A1-todistukset liikkuvat jatkossa sähköisesti EU-maiden välillä (8.9.2020)

Kela aloitti sähköisen tietojenvaihdon kansainvälisissä etuusasioissa (13.2.2020)

Suomi liittyy sosiaaliturvassa EU/ETA -alueen sähköiseen tiedonvaihtoon (9.12.2019)

TVK siirtyi ensimmäisenä EESSI-tuotantoon (10.12.2019)

Lisätietoja: