Ooccâm da mäʹhssem

Jäänmõs vueʹss tuärjjõõzzin lie ooccâmnalla Kela äʹššeemkääzzkõõzzâst neeʹttest. Tääʹrǩest ooccmõõžžâst, mõõk meâlddõõzz tõʹst âʹlǧǧe leeʹd. Meâlddõõzzid vuäitt še vuõltteed neeʹttest.

Vuäitak ooccâd tuärjjõõzz še lomaakkin, koon vuäǯǯak Kela konttrin da neʹttseeidain. Jõs ooʒʒak tuärjjõõzz lomaakkin, vuõlttâd tõn pååʹšt mieʹldd Kelaaʹje.

Kela pååʹštaddrõs lij

Kela
PL 10
00056 KELA

Vuäitak håiddad miâlggâd puk aaʹššääd teʹlfoonâst.

Jõs leäk ooccmen piʹrǧǧeemtuärjjõõzz, ǩiõčč tõn tääʹrǩab ooccâmvuäʹppõõzzid Kela seeidain.

Ooccâm njäälmlânji

Jõs jiõk vueiʹt ooccâd tuärjjõõzz neeʹttest leʹbe põʹmmailomaakkin, vuäitak ooccâd tõn njäälmlânji. Soiʹtte teʹl Kelaaʹje leʹbe mõõn Kela konttra.

Tuʹmmstõk tuärjjõõzz mäʹhssmest

Ko Kela lij ǩiõttʼtõõllâm ooccmõõžžad, vuäǯǯak tuʹmmstõõǥǥ domoi ǩeʹrjjen tõʹst, vuäǯǯak-a tuärjjõõzz. Tuʹmmstõõǥǥâst mušttlet tuärjjõõzz meäʹr, vuâđ da mäʹhssempeeiʹv. Vuäǯǯak tuʹmmstõõǥǥ teʹl še, jõs tuʹnne ij leäkku miõttum tuärjjõs.

Ko ooʒʒak tuärjjõõzz sääʹmǩiõllsaž lomaakkin, vuäǯǯak tuʹmmstõõǥǥ automaattlânji sääʹmǩiõʹlle.

Kela mähss tuärjjõõzz tuu baŋkktiil õõl.

Vuäitak ǩiõččâd tuärjjõõzzi mäʹhssempeeiʹvid Kela seeidain (lääddas).

Iʹlmmet, jõs vuâkkad mottai

Jõs jieʹllmad mottai, tõt vuäitt vaaikted tuu Kelast vuäǯǯam tuärjjõõzzid. Muuttâs vuäitt kuõskkâd ouddmiârkkân jälstummuž, puåttjid, reâuggmõõžž leʹbe piârri.   

Muuʹšt iʹlmmted muttsin Kelaaʹje. Vuäitak tuejjeed tõn neeʹttest, teʹlfoonâst leʹbe konttrest.  

Tuu vasttõõzzâst lij jiijjad vueʹzzstad ainsmâʹtted, što Kelast lie vuõigg teâđ ââʹnnmest. Teʹl tuärjjõõzz määuʹset tuʹnne vuõigg šooržen.

Mååustpeʹrrjummuš

Jõs Kela mähss tuärjjõõzz leigga jiânnai vââǥǥlaž teâđai diõtt, jooudât tõn peʹrrjed tuʹst mååust.

Jõs tuʹmmstõõǥǥâst lij vââʹǩǩ

Jõs Kela tuʹmmstõk lij tuu miõlâst vââǥǥlaž, vuäitak ooccâd tuʹmmstõʹǩǩe muttâz. Vuäǯǯak tuʹmmstõk-ǩeeʹrj mieʹldd vuäʹppõõzzid tõʹst, mäʹhtt muttâz ooʒʒât.

Jõs tuʹst lie kõõččmõõžž, vääʹld vuõššân õhttvuõđ Kelaaʹje.

Looǥǥ lââʹzz