Ooccâm da mäʹhssem

Jäänmõs vueʹss tuärjjõõzzin lie ooccâmnalla Kela äʹššeemkääzzkõõzzâst. Tääʹrǩest ooccmõõžžâst, mõõk mieʹlddõõzz tõʹst âʹlǧǧe leeʹd. Mieʹlddõõzzid vuäitt še tuåimted Kelaaʹje äʹššeemkääzzkõõzzâst neeʹttest.

Vuäitak ooccâd tuärjjõõzzid še lomaakkivuiʹm, koid vuäǯǯ Kela seeidain. Vuäǯǯak lomaakkid še Kela konttrest. Jõs ooʒʒak tuärjjõõzz lomaakkin, vuõlttâd tõn pååʹšt mieʹldd Kelaaʹje.

Kela pååʹštaddrõs lij

Kela
PL 10
00056 KELA

Vuäitak håiddad miâlggâd puk aaʹššääd teʹlfoonâst.

Taarb mieʹldd Kela jääʹrjast tuʹnne määusteʹmes tuʹlǩǩummuž.

Jõs leäk ooccmen piʹrǧǧeemtuärjjõõzz, ǩiõčč tõn tääʹrǩab ooccâmvuäʹppõõzzid Kela seeidain.

Tuʹmmstõk tuärjjõõzz mäʹhssmest

Ko Kela lij ǩiõttʼtõõllâm ooccmõõžžad, vuäǯǯak tuʹmmstõõǥǥ domoi ǩeʹrjjen tõʹst, vuäǯǯak-a tuärjjõõzz. Tuʹmmstõõǥǥâst mušttlet tuärjjõõzz meäʹr, vuâđ da mäʹhssempeeiʹv. Vuäǯǯak tuʹmmstõõǥǥ teʹl še, jõs tuʹnne ij leäkku miõttum tuärjjõs.

Ko ooʒʒak tuärjjõõzz sääʹmǩiõllsaž lomaakkin, vuäǯǯak tuʹmmstõõǥǥ automaattlânji sääʹmǩiõʹlle.

Kela mähss tuärjjõõzz tuu baŋkktiil õõl.

Vuäitak ǩiõččâd tuärjjõõzzi mäʹhssempeeiʹvid Kela seeidain (lääddas).

Iʹlmmet muttsin

Jõs vuäǯǯak koon-ne tuärjjõõzz Kelast, muuʹšt iʹlmmted sõõrǥab, jõs vueʹjjstad šâʹdde muttâz. Nåkam vuäiʹtte leeʹd ouddmiârkkân jälstummšest, piârvueʹjjest leʹbe puåttjin šõddi muttâz.

Mååustpeʹrrjummuš

Jõs Kela mähss tuärjjõõzz leigga jiânnai vââǥǥlaž teâđai diõtt, jooudât tõn peʹrrjed tuʹst mååust.

Muttâz ooccâm

Vuäitak ooccâd muttâz Kela uʹvddem tuʹmmstõʹǩǩe. Vuäǯǯak tuʹmmstõk-ǩeeʹrj mieʹldd vuäʹppõõzzid tõʹst, mäʹhtt muttâz ooʒʒât.

Jõs tuʹst lij mii-ne kõõččâmnalla, vääʹld vuõššân Kelaaʹje õhttvuõđ.

Looǥǥ lââʹzz