Väʹlddǩeʹrjj | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Väʹlddǩeʹrjj

Väʹlddǩiiʹrjin vuäitak uʹvdded tiuddâkksaž ooumže vääʹld håiddad Kela-aaʹššääd teʹlfoonâst, kääzzkõspääiʹǩest da ǩeeʹrj mieʹldd.

Koid aaʹššid väʹlddǩiiʹrjin vuäitt håiddad?

Jiõčč mieʹrrääk, koid aaʹššid väʹlddǩiiʹrjin vuäitt håiddad. Vuäitak uʹvdded nobba lååʹv håiddad pukid ouddõsaaʹššid leʹbe tåʹlǩ tiõttum ouddõõzz leʹbe ääʹšš. Vuäitak õuddmiârkkân uʹvdded lååʹv tiõttum ouddõõzz ooccmõʹšše.

Tiillnââmar muʹttem vääras âlgg juõʹǩǩ vuâra raajjâd jeeʹrab väʹlddǩeʹrjj.

Väʹlddǩiiʹrjin vuäitt še läittad tuʹmmstõõǥǥ nuuʹbb peäʹlest. Jos väʹlddǩeeʹrj rääjj Kela lomaakkin, tõõzz âlgg ǩeeʹrjted, što väʹlddǩeʹrjj lij läittamääʹšš håiddam vääras. Jeeʹrab väʹlddǩeeʹrj ij kuuitâǥ taarbâž raajjâd, jos seämma ooumaž lij ääiʹjben håiddam seämma ääʹšš väʹlddǩiiʹrjin.

Väʹlddǩeeʹrj vaaldšeeʹjest lij vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad aaʹšši håiddam diõtt vieʹltʼteʹmes peeitast ââʹnnem vuâllsaž teâđaid, jos väʹlddǩeeʹrjest lij uvddum miâsttmõš  teâđai ouddmõʹšše.

Tiuddâkksa peäʹlest äʹššummuš neeʹttest

Vuäitak håiddad MuuKelast måttmid aaʹššid nuuʹbb oummu peäʹlest. Nuuʹbb peäʹlest äʹššummuš õõlǥat pâi, što tiuddâkksaž ooumaž oudd nuuʹbb tiuddâkksaž ooumže vääʹld håiddad aaʹššeez.

Looǥǥ lââʹzz nuuʹbb peäʹlest äʹššummšest MuuKelast.

Nääiʹt raajak väʹlddǩeeʹrj

Vuäitak raajjâd väʹlddǩeeʹrj

Luõvâld ǩeeʹrjtum väʹlddǩeeʹrjest äʹlǧǧe leeʹd

  • riʹjttjeei teâđ vääʹld uʹvddi da vääʹld vuäǯǯam oummu leʹbe oummui jerreem vääras
  • teâtt tõʹst, koid aaʹššid väʹlddouddmõš kuâskk
  • teâtt tõʹst, vuäǯǯ-a vääʹld vuäǯǯam ooumže uʹvdded väʹlddǩeeʹrj uʹvddi kuõskki peeitast ââʹnnem vuâllsaž teâđaid aaʹšši håiddam diõtt (lååʹv vuäitt uʹvdded õuddm. ouddõsteâđai da jeeʹres tällõõzzlaž sââʹj kuõskki teâđai leʹbe tiõrvâsvuõđ kuõskki teâđai ouddmõʹšše)
  • viõǥǥâståårramäiʹǧǧ (meäʹrteʹmes ääiǥas leʹbe mieʹrrääiǥas)
  • vääʹld uʹvddi vuâllaǩeeʹrjtõs, nõmmčiõlǥtõs da peiʹvvmieʹrr.

Nääiʹt kuåsttääk väʹlddǩeeʹrj Kelaaʹje

Väʹlddǩeeʹrj vuäitak kuåstteed neeʹttest, pååʹšt mieʹldd leʹbe kääzzkõspäikka.

Nääiʹt kuåsttääk väʹlddǩeeʹrj neettest:

Väʹlddǩeeʹrj ij taarbâž vuâllaǩeeʹrjted, ko vuõlttääk tõn OmaKelast jiijjad tiõttivuiʹm. Nuʹbb ooumaž ij kuuitâǥ vueiʹt vuõltteed väʹlddǩeeʹrj peäʹlstad neeʹttest.

Looǥǥ lââʹzz

Seidd peeiʹvtum 5.6.2024