Tuʹlǩǩeem da aaʹšši håiddmõš nuuʹbb peäʹlest | NuõrttsääʹmǩiõllSirddu siiskõʹsse

Taarbšak-a tuulk?

Sääʹmǩiõllsaž äʹššneeʹǩǩest lij sääʹm ǩiõll-lääʹjj meâldlaž vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad Kelast kääzzkõõzz jiijjâs ǩiõʹlle. Kela jääʹrjast äʹššummša taarb mieʹldd tuulk.

Jõs taarbšak tuʹlǩǩummuž, vääʹld õhttvuõđ Kelaaʹje. Kääzzkâʹsttemäʹšštobddi vaʹrrai tuʹnne taarb mieʹldd jeällõččâmääiʹj da tuulk äʹššummuž vääras. Vuäitak äʹššeed koon täättas Kela kääzzkâʹsttem

Vuäitak kueʹđđed õhttvuõttväʹlddemraukkmõõžž neʹttpooʹštin addrõʹsse saame@kela.fi. Mušttâl õhttvuõttväʹlddemraukkmõõžžâst nõõmad da teʹlfoon-nââmrad di tõn, koon sääʹmǩiõʹlle taarbšak kääzzkõõzz. Jeäʹl vuõlttâd neʹttpooʹštin persoonlaž teâđaid. Kela sääʹmǩiõl siltteei veʹrǧǧooumaž leʹbe Kela jäʹrjstem tulkk soiʹttai tuʹnne, što suåppveʹted äʹššummšest.

Seidd peeiʹvtum 16.9.2022