Ihmisiä kokouksessa

Tiesitkö, että...

Kela hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa.

Toiminta

Kela hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat henkilöt.

Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan kuuluvat vähimmäiseläkkeet, sairausvakuutus, kuntoutus, työttömän perusturva, lapsiperheiden tuet, asumistuet, opintotuki ja koulumatkatuki, perustoimeentulotuki, vammaisetuudet ja -palvelut sekä sotilasavustus.

Kelan tehtävänä on myös

  • tiedottaa etuuksista ja palveluista
  • harjoittaa sosiaaliturvan kehittämistä palvelevaa tutkimusta
  • laatia etuuksien ja toiminnan ennakoinnissa ja seurannassa tarvittavia tilastoja, arvioita ja ennusteita
  • tehdä ehdotuksia sosiaaliturvaa koskevan lainsäädännön kehittämisestä.

Kela vastaa myös Kansallisen Terveysarkiston (Kanta) palvelujen tuottamisesta. Kansallinen Terveysarkisto on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien ja kansalaisten valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille. Niitä ovat resepti-palvelu, potilastiedon arkisto, lääketietokanta ja Omakanta-verkkopalvelu.

Lainsäädäntösalkku

Kela kokoaa vuosittain koosteen toimintansa kannalta tärkeimmistä lainsäädännön kehittämiskohteista tiedoksi päättäjille. Päivitetty lainsäädännön kehittämissalkku on toimitettu eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, Kelan valtuutetuille ja lainvalmistelusta vastaaville ministeriöille.

Kelan omien huomioiden lisäksi salkku sisältää muutostarpeita,   joita asiakkaat ja sidosryhmät ovat tuoneet esiin. Yleiset kehittämiskohteet liittyvät lainsäädännön ja toimeenpanon yksinkertaistamiseen ja etuuksien riittävään tasoon.  Yksittäisiä etuuksia ja niiden lajeja koskevia muutosehdotuksia  on lukuisia.

Toiminta-ajatus ja arvot

Kelan toiminta-ajatus on Elämässä mukana – muutoksissa tukena. Kela turvaa väestön toimeentuloa, edistää terveyttä ja tukee itsenäistä selviytymistä.

Kelan toiminta perustuu seuraaviin arvoihin:

  • Ihmistä arvostava
  • Osaava
  • Yhteistyökykyinen
  • Uudistuva

Kelan asema, tehtävät ja hallinto on säädetty Kansaneläkelaitoksesta annetussa laissa. Kelan sosiaaliturvaa koskevista tehtävistä säädetään etuuksia koskevissa laeissa.

Lisätietoa

Viimeksi muokattu 24.1.2018
Sivu päivitetty 19.10.2012