Lakimuutos mahdollistaa osasairauspäivärahan yhä useammalle | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Lakimuutos mahdollistaa osasairauspäivärahan yhä useammalle

Julkaistu 9.11.2022

Osasairauspäivärahan saamisen edellytykset muuttuvat ja enimmäisaika pitenee. Sairausvakuutuslain muutosten tavoitteena on edistää ihmisten työelämässä pysymistä ja paluuta kokoaikaiseen työhön. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2023.

Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen, jonka myötä nykyistä useammat voivat saada osasairauspäivärahaa. Kela voi maksaa osasairauspäivärahaa, jos henkilö on työkyvytön, mutta pystyy työkyvyttömyydestään huolimatta hoitamaan osan työtehtävistään vaarantamatta terveyttään ja toipumistaan.

Enimmäisaika pitenee 150 arkipäivään

Lakimuutoksen myötä osasairauspäivärahan enimmäisaika pitenee 120 arkipäivästä 150 arkipäivään. 

Osasairauspäivärahan enimmäisajan pidentäminen parantaa mahdollisuuksia palata kokoaikaiseen työhön henkilöille, joille nykyinen enimmäisaika ei riitä työkyvyn palautumiseen.

Uutta lakia sovelletaan silloin, kun nyt voimassa olevan säännöksen mukainen osasairauspäivärahan enimmäisaika eli 120 arkipäivää ei ole vielä täyttynyt ennen 1.1.2023. 

Kokoaikatyön määritelmä muuttuu

Osasairauspäivärahan edellytyksenä oleva kokoaikatyön määritelmä muuttuu siten, että kokoaikatyöllä tarkoitetaan pääsääntöisesti työtä, jossa säännöllinen työaika on vähintään 30 tuntia viikossa. 

Muutoksen myötä osasairauspäivärahaa voivat saada myös työntekijät, joiden sovittu työaika ei vastaa alan työehtosopimusten mukaista kokoaikaisen työntekijän säännöllistä työaikaa tai työaikalaissa tarkoitettua säännöllistä työaikaa. Muutos tukee heidän työelämässä pysymistään ja paluuta kokoaikaiseen työhön sairauspoissaolon jälkeen.

Uutta kokoaikatyön määritelmää sovelletaan, kun osa-aikainen työskentely alkaa 1.1.2023 tai sen jälkeen.

Omavastuuaika voi kulua osa-aikatyön aikana 

Osasairauspäivärahan edellytyksenä on ollut, että henkilö aloittaa osa-aikaisen työskentelyn oltuaan ensin sairauspäivärahan omavastuuajan poissa työstään. Lakimuutoksen myötä omavastuuaika voi kulua ja näin osa-aikaisen työn aloittaminen on mahdollista jo omavastuuajalla. 

Osa-aikaisen työn aloittaminen heti työkyvyttömyyden toteamisen jälkeen on mahdollista vain, jos työnantaja ja työntekijä ovat näin sopineet eikä osa-aikainen työ vaaranna työntekijän terveyttä ja toipumista.

Osa-aikatyön aloittaminen omavastuuajalla voi olla mahdollista esimerkiksi silloin, kun henkilön työkyky on ollut pidemmän aikaa alentunut ja hänellä on ollut useita lyhyitä sairauspoissaolojaksoja. 

Tätä sairausvakuutuslain säännöstä sovelletaan silloin, kun osa-aikainen työskentely alkaa 1.1.2023 tai sen jälkeen.
Sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi työntekijällä on jatkossakin oikeus olla kokoaikaisesti pois työstään ja saada sairausajan palkkaa sekä sairauspäivärahaa omavastuuajan jälkeen. 

Lue lisää

Sivu päivitetty 9.2.2023