Useiden Kelan etuuksien määrä jäädytetään vuoden 2023 tasoon lähivuosiksi | KelaSiirry sisältöön
Tiedote

Useiden Kelan etuuksien määrä jäädytetään vuoden 2023 tasoon lähivuosiksi

Julkaistu 18.12.2023

Työttömyystukiin, lastenhoidon tukiin ja opintorahaan ei tehdä indeksikorotuksia vuosina 2024–2027. Korotuksia ei tehdä myöskään sairausvakuutuksen päivärahojen vähimmäismääriin, eli tukien määrät pysyvät samoina kuin vuonna 2023.

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esittämän lain, jonka mukaan useiden etuuksien määrä jäädytetään vuoden 2023 tasoon vuosiksi 2024–2027. Näiden vuosien aikana indeksikorotuksia tehdään vain osaan Kelan maksamista etuuksista.

Eduskunnan hyväksymällä indeksijäädytyksellä on kuitenkin yläraja. Jos indeksijäädytys seuraavina vuosina vähentää etuuksien reaalista tasoa yli 10,2 %, etuuksien määriin tehdään taas normaalit indeksitarkistukset.

Lain mukaan indeksitarkistusta ei tehdä vuosina 2024–2027 seuraaviin Kelan etuuksiin: työmarkkinatuki ja peruspäiväraha, lastenhoidon tuet, opintoraha sekä kuntoutusrahan ja sairausvakuutuksen päivärahan vähimmäismäärät (sairauspäiväraha, osasairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha, erityishoitoraha, luovutuspäiväraha). Näiden etuuksien määrät pysyvät siis vuosina 2024–2027 samoina kuin vuonna 2023.

Indeksijäädytys koskee myös yleistä asumistukea ja eläkkeensaajan asumistukea. Esimerkiksi tuen perusteena käytettäviin enimmäisasumismenoihin ei tehdä indeksitarkistusta vuosina 2024–2027.

Osaan etuuksista indeksitarkistus tehdään normaalisti

Indeksijäädytyksen ulkopuolelle jäävät seuraavat Kelan etuudet, joiden määrä tarkistetaan yleensä vuosittain kansaneläkeindeksin perusteella: kansaneläke, kansaneläkelain mukainen lapsikorotus, takuueläke, rintamalisät, perhe-eläkkeet, vammaisetuudet, sotilasavustuksen perusavustus ja toimeentulotuen perusosa. Näiden etuuksien määriin tulee kansaneläkeindeksin perusteella noin 5,9 prosentin korotus 1.1.2024 alkaen.

Myös elatustukeen tehdään normaali indeksitarkistus. Elatustuen määrään tulee 1.1.2024 alkaen noin 4,84 prosentin korotus elinkustannusindeksin perusteella.

Kansaneläkeindeksi vahvistetaan vuosittain

Suurin osa Kelan etuuksista on sidottu kansaneläkeindeksiin. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus laskee keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella. Lain mukaan Kela vahvistaa vuosittain lokakuun loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden kansaneläkeindeksin pisteluvun.

Kelan etuuksien euromääriin on tulossa ensi vuonna myös muita kuin indeksikorotuksesta johtuvia muutoksia. Oheisessa taulukossa on esitetty etuuksien euromäärät 1.1.2024 alkaen: Etuuksien euromääriä ja tulorajoja 1.1.2024 alkaen.

Kaikki tiedotteet sosiaaliturvan muutoksista on koottu osoitteeseen www.kela.fi/muutokset

Lisätietoja

HE 75/2023 vp (eduskunta.fi)

http://www.kela.fi/kansanelakeindeksi

Lue lisää

Lääkekorvauksien vuosiomavastuu suurenee vuonna 2024| Henkilöasiakkaat | Kela
Korotuksia eläkkeisiin ja vammaisetuuksiin vuonna 2024 | Henkilöasiakkaat | Kela
Toimeentulotuen perusosan määrää korotetaan indeksillä vuoden alussa – lasten perusosien määrä kuitenkin laskee | Henkilöasiakkaat | Kela
Muutoksia elatustuen ja elatusavun määrään vuonna 2024 | Henkilöasiakkaat | Kela

Sivu päivitetty 15.12.2023