Ansökningar ska inte skickas till FPA på grund av harmoniseringen av lönerna inom välfärdsområdena  | FPAGå till innehållet
Meddelande

Ansökningar ska inte skickas till FPA på grund av harmoniseringen av lönerna inom välfärdsområdena  

Publicerad 27.3.2024

De löner som välfärdsområdena betalar ut retroaktivt ändrar inte FPA:s tidigare beslut om dagpenning eller rehabiliteringspenning. Man ska alltså inte anmäla ansökningsuppgifter till FPA på grund av harmoniseringen av lönerna. I sin anmälan till inkomstregistret ska välfärdsområdet beakta att uppgifter för ersättningsansökan till FPA inte ska anges för eventuella frånvaroperioder som hänför sig till den tidsperiod då lönefordran uppkommit.

FPA anser inte att tidigare beslut om förmåner ska korrigeras på grund av de löner som välfärdsområdena betalar ut retroaktivt. Dessa förmånsbeslut gäller sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning, dagpenning vid smittsam sjukdom, föräldradagpenningar, donationsdagpenning och rehabiliteringspenning.   

Harmoniseringen av lönerna inom välfärdsområdena grundar sig på byte av arbetsgivare och överlåtelse av verksamhet. Syftet med harmoniseringen av lönerna är att förenhetliga lönerna hos de arbetstagare som övergått från olika arbetsgivare till samma arbetsgivare och vars arbetsuppgifter är på samma kravnivå. Som ett resultat av harmoniseringen av lönerna får en del av arbetstagarna lönefordringar retroaktivt. 

Lön för frånvarotid som tidigare meddelats är inte felaktig på grund av lönefordran  

I samband med harmoniseringen av löner betalas lönefordringar ut retroaktivt eftersom arbetstagarnas lönenivå justerats i efterhand. Sådana fall har uppkommit då man lagt märke till att den lönenivå som fastställts för arbetstagaren i arbetsavtalet är lägre än den borde ha varit då arbetstagaren övergick till att vara anställd av välfärdsområdet.   

När lönefordringens belopp räknats ut har man beaktat exempelvis den lön för sjukdomstid som betalats i enlighet med kollektivavtalet vid tidpunkten och eventuellt sjukledighetstillägg.  

FPA anser inte att beloppet av den lön för frånvarotid som tidigare uppgetts i dagpenningsansökan skulle vara felaktigt på grund av lönefordringen. Det lönebelopp för frånvarotid som meddelats till FPA har baserat sig på de principer om löneutbetalning som gällt vid tidpunkten inom respektive kommun, samkommun eller sjukvårdsdistrikt. Därför är den lönefordran som harmoniseringen av löner gett upphov till inte en orsak att justera eller korrigera de förmånsbeslut som tidigare meddelats. I dessa fall ska man alltså inte lämna in någon ansökan till FPA. 

Läs anvisningarna om inkomstregistret 

På webbplatsen för inkomstregistret finns anvisningar för hur välfärdsområdena ska anmäla de utbetalda beloppen till inkomstregistret. I sin anmälan till inkomstregistret ska välfärdsområdet beakta att uppgifter för ersättningsansökan till FPA inte ska anges för eventuella frånvaroperioder som hänför sig till den tidsperiod då lönefordran uppkommit.

Senast ändrad 22.3.2024