Tuärjjõs jälstummša

Kela mäʹhssem jälstummuž tuärjjõõzz lie

 • takai jälstemtuärjjõs
 • jeältõkvuäǯǯai jälstemtuärjjõs
 • mättʼtõõtti jälstemlââʹss
 • sääldatveäʹǩǩvuõđ jälstemveäʹǩǩvuõtt.

Tän seeidast mušttlet takai jälstemtuärjjõõzz pirr.

Ǩii vuäitt vuäǯǯad takai jälstemtuärjjõõzz?

Kela mähss takai jälstemtuärjjõõzz jälstummšest šõddi koolaid. Vuäitak vuäǯǯad takai jälstemtuärjjõõzz, jõs tuu puåtti lie occka. Tuärjjõõzz vueiʹtet mäʹhssed õõut ooumže leʹbe määŋg oummu poorrâmkådda.

Mii lij poorrâmkåʹdd?

Poorrâmkooʹddin juuʹrdet oummuid, kook jälste põõššjen seämma azlmest. Takainalla poorrâmkåʹdd lij kaallâž, äävkueiʹm leʹbe piâr. Õhtt ooumaž še vuäitt leeʹd poorrâmkåʹdd.

Takai jälstemtuärjjõõzz vuäitt vuäǯǯad

 • vuåkrrazlma
 • jiijjâs vuässõsazlma
 • jiijjâs piârripõʹrtte
 • aassâmvuõiggâdvuõttazlma
 • vueʹssvuäʹmstemazlma.

Vuäitak vuäǯǯad jälstemtuärjjõõzz ouddmiârkkân pueʹtti jälstemkoolaid:

 • vuåkrraazzâlm: vuåkrr di čääʹcc- da paakkeem-määus
 • jiijjâs vuässõsaazzâlm: vaʹsttõk, aazzâlmlääin koorǥ di čääʹcc- da paakkeem-määus
 • jiijjâs piârripõrtt: ǩiiddâlm håiddamkool da aazzâlmlääin koorǥ
 • aassâmvuõiggâdvuõttaazzâlm: ââʹnnemvaʹsttõk, aazzâlmlääin koorǥ di čääʹcc- da paakkeem-määus
 • vueʹssvuäʹmstemaazzâlm: vuåkrr di čääʹcc- da paakkeem-määus.

Looǥǥ lââʹzz takai jälstemtuärjjõõzz ooccmest (lääddas).

Jälstemkool

Čääʹccmääus priimât jälstemkoollan, jõs määusak tõn jeäʹrben vuåkr leʹbe vaʹsttõõǥǥ lââʹssen. Čääʹccmähssan priimât 18 e/mp oummu õõl. Paakkeemkoolaid priimât jälstemkoollan, jõs määusak tõid jeäʹrben vuåkr leʹbe vaʹsttõõǥǥ lââʹssen.

Paakkeemkoollan priimât 41 e/mp, jõs poorrâmkååʹddest lij õhtt ooumaž. Jõs poorrâmkådda koʹlle määŋg oummu, paakkeemkoolaid lââʹzztet 14 euʹrred juõʹǩǩ lââʹssoummu õõl.

Jõs jälstak piârripõõrtâst, jälstemkoollan priimât čääʹʒʒest, paakkummšest da jeeʹres piârripõõrt koolain šõddi koolaid leʹbe håiddamkoolaid. Primmsallaš håiddamkoolai šorradvuõtt lij meäʹrtõllum lääʹjjest.

Jõs tuʹst lij aazzâlmläinn, jälstemkoollan priimât 73 % leʹbe âlddsin koumm neelljadvueʹzz lääinai koorǥin.

Kõõjj lââʹzz kääzzkâʹsttemnââmrest 020 692 210.

Looǥǥ lââʹzz