Työterveyshuoltoon liittyvät kustannukset | Asiointiohjeet | KelaSiirry sisältöön

Täyttöohje Työnantajan hakemukseen työterveyshuoltoon liittyvistä kustannuksista (SV 98 TTH tai SV 98a TTH)

Yleistä korvauksen hakemisesta

Työnantaja hakee korvauksen työterveyshuollon kustannuksista tilikausittain. Jos työnantaja on yksityishenkilö tai kotitalous, korvausta haetaan kalenterivuosittain.

Kustannusten pitää perustua hakemuksessa ilmoitetun tilikauden kirjanpitoon. Jos työnantaja on arvonlisäverovelvollinen, kustannukset ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa.

Työnantaja hakee korvausta yhdellä hakemuksella Y-tunnusta kohden, vaikka työterveyshuollon palveluntuottajia olisi ollut useita (esim. eri toimipaikoilla on eri palveluntuottaja, tai palveluntuottaja on vaihtunut kesken tilikauden).

Korvauksen hakuaika on 6 kuukautta työnantajan kirjanpidollisen tilikauden päättymisestä. 

Hakemukseen ei tarvita liitteitä, joten toimita hakemus ilman niitä. Kela pyytää asiakirjoja tarvittaessa.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantaja saa verottajalta 5 % laskennallisena palautuksena niiden palvelujen kustannuksista, jotka kunta tai hyvinvointialue on ostanut yksityiseltä terveydenhuollon palveluntuottajalta omalle henkilökunnalleen. Vähennä 5 %:in palautusta vastaava määrä niistä hakemuksen kustannuksista, jotka ovat olleet verottajan ohjeen mukaan arvonlisäverottomia. Voit vaihtoehtoisesti ilmoittaa 5 % laskennallisen palautuksen määrän hakemuksen Vähennettävät tulot -kohdissa (KL I ja KL II). Ilmoita Lisätietoja-kohdassa kummalla tavalla olet palautuksen määrän ilmoittanut.

Näin haet

Työnantaja voi hakea korvausta työterveyshuollon kustannuksista

 • työterveyshuollon korvausten asiointipalvelussa verkkohakemuksella
 • lomakkeella SV 98 TTH / SV 98a TTH.

Työterveyshuollon korvaushakemus täytetään työnantajan ja työterveyshuollon palveluntuottajan yhteistyönä. Työnantaja saa suurimman osan hakemukseen tarvittavista tiedoista omalta työterveyshuollon palveluntuottajaltaan. Työnantajan tehtävä on tarkistaa nämä esitiedot, täydentää puuttuvat tiedot ja lähettää hakemus Kelaan.

Työterveyshuollon palveluntuottaja voi antaa esitiedot

 • lähettämällä ne Kelaan verkossa. Tämä on mahdollista vain osalle palveluntuottajista. Palveluntuottaja saa lisätietoja esitietojen sähköisestä välityksestä osoitteessa tth@kela.fi.
 • täyttämällä ne hakemuslomakkeelle SV 98 TTH / SV 98a TTH. Jos palveluntuottaja käyttää omasta tietojärjestelmästään saatavaa lomaketta, sen täytyy olla Kelan hyväksymä. Palveluntuottaja saa lisätietoja hyväksymismenettelystä osoitteessa tth@kela.fi.
 • antamalla vastaavat tiedot muulla tavoin.

Työnantajan verkkohakemus

Työterveyshuollon korvausten asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella. Jos palveluntuottaja on lähettänyt esitiedot verkossa, työnantaja valitsee ne käytettäväksi hakemuksellaan, täydentää hakemuksen puuttuvat tiedot ja lähettää sen Kelaan.

Jos työterveyshuollon palveluntuottaja on antanut esitiedot paperisella hakemuslomakkeella, työnantaja täyttää verkkohakemuksen kokonaan itse.

Työnantajan hakemuslomake

Jos työnantaja ei hae korvausta verkossa, hakemiseen käytetään lomaketta SV 98 TTH / SV 98a TTH (pdf).

Lomake avautuu Lataa PDF -linkistä. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. Käytä lomakkeen täyttämiseen Adobe Reader –ohjelmaa. Uusinta versiota käyttämällä varmistat, että lomakkeen toiminnallisuudet toimivat virheettömästi.

Täytetty hakemus postitetaan Kelaan. Kelan postiosoite on Kela, PL 10, 00056 KELA.

Ilmoita työnantajan ja hakemuksen perustiedot.

Työnantajan tunnus on yrityksen tai yhteisön Y-tunnus. Työnantajana toimiva yksityishenkilö merkitsee kohtaan oman henkilötunnuksensa.

Jos korvausta haetaan toimipaikoittain, ilmoita hakemuksessa myös sen toimipaikan nimi, jota hakemus koskee (esim. Oy Tehdas Ab, Turun yksikkö).

Ilmoita hakemuksessa myös työnantajan entinen nimi ja tunnus, jos ne ovat muuttuneet edellisen hakemuksen tietoihin verrattuna tai jos yrityksessä on tapahtunut ulkoisia muutoksia (esim. yrityskauppa, fuusio). Ilmoita myös mahdollinen Y-tunnuksen muutos. Voit kertoa tarkempia tietoja muutoksesta hakemuksen lisätiedoissa (kohta 13).

Ilmoita työnantajan tilinumero sekä halutessasi viitenumero tai vapaamuotoinen viestitieto korvauksen maksamista varten.

Ilmoita työterveyshuollon piiriin kuuluvien työ- tai virkasuhteessa olevien työntekijöiden lukumäärä korvausluokittain tilikauden alun ja lopun keskiarvona (esim. 1.1.2021 työntekijöitä on 100 ja 31.12.2021 työntekijöitä on 80. Keskiarvo on 90 työntekijää).

Jos työntekijöiden lukumäärä on vaihdellut merkittävästi esimerkiksi kausityöntekijöiden vuoksi, ilmoita lisätiedoissa (kohta 13) työntekijöiden lukumäärä kuukausittain. Osa-aikainen työntekijä lasketaan korvaushakemuksessa yhdeksi työntekijäksi.

Jos hakemus kattaa myös työnantajayrittäjät, ilmoita yrittäjien lukumäärä kohdassa Työnantajayrittäjien lukumäärä. Yrittäjien lukumäärää ei ilmoiteta tässä hakemuksessa, jos yrittäjän työterveyshuollon kustannuksista haetaan korvausta yrittäjän hakumenettelyllä.

Ilmoita hakemuksessa vain yksi tapa, jolla työterveyshuollon palvelut on järjestetty.

Ilmoita työterveyshuollon pääasialliseksi palvelujen järjestämistavaksi se tapa, jolla työterveyshuollon palvelut tuotetaan suurimmalle osalle työntekijöistä.

Ilmoita mahdolliset muut palveluntuottajat hakemuksen lisätiedoissa (kohta 13).

Jos hakemuksessa ilmoitetaan kuitenkin työnantajan omalla tai työnantajien yhteisellä työterveysasemalla aiheutuneita kustannuksia, ilmoita pääasialliseksi järjestämistavaksi aina työnantajan oma tai yhteinen työterveysasema.

Tarkista, että kaikkiin palvelujen järjestämistä koskeviin kysymyksiin on vastattu.

Viimeinen kysymys palvelujen järjestämisestä koskee vain työnantajan ylläpitämää omaa työterveysasemaa.

Merkitse ”Kyllä”, jos työpaikalla on tehty vähintään yksi perusselvitys jokaista työterveyshuoltosopimusta kohden. Lisäksi pitää olla tehtynä aikataulutettu suunnitelma työpaikkaselvitysten tekemisestä niihin toimipaikkoihin, joihin sitä ei ole vielä tehty.

Merkitse hakemukseen, onko pääasiallisen palveluntuottajan kanssa tehty toimintasuunnitelma laadittu perusselvityksen tai perusselvitysten perusteella.

Ilmoita toimintasuunnitelman voimassaoloaika sekä milloin työnantaja ja palveluntuottaja ovat hyväksyneet toimintasuunnitelman. Kohdassa ei ilmoiteta toimintasuunnitelman päivittämisajankohtia.

Jos toimintasuunnitelma on uusittu tilikauden aikana, ilmoita sekä vanhan että uuden toimintasuunnitelman voimassaoloajat ja hyväksymispäivämäärät hakemuksen lisätiedoissa (kohta 13).

Altisteet ja kuormitustekijät

Ilmoita hakemukseen ne toimintasuunnitelmaan kirjatut työpaikan altisteet ja kuormitustekijät, joiden haitallisia vaikutuksia ehkäistään toimintasuunnitelmakaudella. Jos työnantajalla on useita toimipaikkoja, ilmoita kaikkien toimipaikkojen altisteet ja kuormitustekijät yhdessä. Yhdistä siis tarvittaessa hakemukseen eri palveluntuottajien antamat tiedot.

Erittele lomakkeen kohtaan 7 annettujen ehkäisevän työterveyshuollon palveluiden ja etäpalveluiden kustannukset toiminnoittain. Ehkäisevän työterveyshuollon toimintoja ovat

 • työpaikkaselvitykset
 • tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus
 • terveydentilan ja työ- ja toimintakyvyn seuranta

Ilmoita tässä ne kustannukset, jotka syntyvät toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta matka-aikoineen sekä toiminnan seurannasta ja arvioinnista. Sijoita kustannus taulukossa oikean toiminnan sekä oikean työterveyshuollon ammattihenkilön tai asiantuntijan kohdalle.

Ilmoita tässä kohdassa palvelujen kustannukset. Näitä vastaavat toimintatiedot ilmoitetaan lomakkeen kohdassa 8. 

Työpaikkaselvitysten kustannukset

Ilmoita tässä sarakkeessa kustannukset, jotka syntyvät työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden osallistumisesta

 • työpaikkaselvitystoimintaan
 • toimintasuunnitelman laatimiseen ja tarkistamiseen
 • työsuojelutoimikunnan kokouksiin.

Tietojen antamisen, neuvonnan ja ohjauksen kustannukset

Ilmoita tässä sarakkeessa kustannukset, jotka syntyvät työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden antamasta ryhmä- ja yksilöneuvonnasta.

Terveydentilan ja työ- ja toimintakyvyn seurannan kustannukset

Ilmoita tässä sarakkeessa kustannukset, jotka syntyvät työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden tekemistä terveystarkastuksista.

Ilmoita lisäksi tutkimuksista perityt maksut.

Muut voimavarat

Erittele Muut voimavarat -kohtaan muut kustannukset seuraavasti:

Muihin käyttökustannuksiin kirjataan esimerkiksi

 • työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden sekä työntekijöiden työterveyshuoltoon liittyvät matkakustannukset
 • palveluntuottajan perimät korvausluokkaan I kohdistuvat yleis- tai perusmaksut
 • työterveyshuollon tarpeellisena pitämän ensiapuvalmiuden kustannukset siltä osin kuin ne eivät ole työterveyshuollon palveluntuottajan toiminnasta aiheutuneita kustannuksia
 • työn vuoksi tarpeelliset rokotteet
 • työnantajan oman työterveysaseman ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

Perustamiskustannuksiin kirjataan työnantajan oman työterveysaseman perustamisesta aiheutuneet kustannukset. Ilmoita kustannusten yhteissumma.

Erittele tarkemmin hakemuksen lisätietoihin (kohta 13), mistä eri kustannuksista perustamiskustannukset koostuvat.

Vähennettävät tulot

Ilmoita vähennettävinä tuloina työterveysasematoiminnasta saadut tulot, jotka kohdistuvat korvausluokkaan I. Näitä ovat esimerkiksi

 • muille työnantajille myydyistä palveluista saadut tulot
 • työterveysasemalla pidetystä yksityisvastaanotosta perityt vuokrat
 • myydyistä laitteista ja kalusteista saadut tulot.

Ilmoita tulojen yhteissumma. Erittele tarkemmin hakemuksen lisätiedoissa (kohta 13), mistä eri tuloista vähennettävät tulot koostuvat.

Ilmoita tässä kohdassa niiden työterveyshuollon ehkäisevänä toimintana annettujen palvelujen toimintatiedot, joiden kustannukset ilmoitit hakemuksen kohdassa 7.

Työpaikkaselvitykset

Ilmoita tässä sarakkeessa puolen tunnin tarkkuudella aika, jonka työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat ovat käyttäneet

 • työpaikkaselvityksiin
 • toimintasuunnitelman laatimiseen ja tarkistamiseen
 • työsuojelutoimikunnan kokouksiin osallistumiseen.

Ilmoita tietona aika, joka on käytetty suunnitteluun, toteuttamiseen matka-aikoineen sekä seurantaan ja arviointiin.

Ryhmän neuvonta ja ohjaus

Ilmoita tässä sarakkeessa puolen tunnin tarkkuudella aika, jonka työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat ovat käyttäneet ryhmän neuvontaan ja ohjaukseen.

Ilmoita tietona aika, joka on käytetty suunnitteluun, neuvonnan ja ohjauksen toteuttamisen matka-aikoineen sekä seurantaan ja arviointiin.

Yksilön neuvonta ja ohjauskäynnit

Ilmoita tässä sarakkeessa työntekijöiden neuvonta- ja ohjauskertojen lukumäärät ammattihenkilöittäin ja asiantuntijoittain.

Terveydentilan ja työ- ja toimintakyvyn seuranta

Ilmoita näissä sarakkeissa työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden tekemien terveystarkastusten määrät ja niihin liittyneiden laboratoriotutkimusten sekä kuvantamistutkimusten lukumäärät. Lomakkeessa on erilliset sarakkeet terveystarkastuskäynneille, jotka on tehty erityisen sairastumisen vaaran perusteella, sekä muille terveystarkastuskäynneille (ks. alla).

Terveystarkastuskäynnit erityisen sairastumisen vaaran perusteella

Ilmoita tässä sarakkeessa terveystarkastukset sekä niihin liittyvät seurantatarkastukset, jotka on tehty erityisen sairastumisen vaaran perusteella.

Muiden terveystarkastusten käynnit

Ilmoita tässä sarakkeessa kaikki muut työterveyshuoltolain tarkoittamat terveystarkastukset sekä niihin liittyvät seurantatarkastukset.

Ilmoita tässä kohdassa sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. Näitä vastaavat toimintatiedot ilmoitetaan kohdassa 10.

Sairaanhoidon kustannukset

Erittele sarakkeeseen sairaanhoidon kustannukset ammattihenkilöittäin ja asiantuntijoittain.

Sairaanhoidon kustannuksia ovat

 • kustannukset, jotka ovat syntyneet työntekijöiden käynneistä sairausvastaanotolla tai etävastaanotolla
 • laboratorio- ja kuvantamistutkimusten kustannukset, jotka on tehty yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon toteuttamiseksi

Muun terveydenhuollon kustannukset

Erittele sarakkeeseen muun terveydenhuollon kustannukset ammattihenkilöittäin.

Muun terveydenhuollon kustannuksia ovat esimerkiksi kustannukset, jotka syntyvät

 • lääketieteellisten riskiryhmien influenssarokotuskäynneistä
 • muista ennen sairauden toteamista tehdyistä käynneistä työterveyshuollon ammattihenkilön vastaanotolla tai etävastaanotolla.

Muut voimavarat

Erittele Muut voimavarat -kohtaan muut käyttökustannukset kuten korvausluokkaan II kohdistuvat yleis- tai perusmaksut.

Vähennettävät tulot

Ilmoita vähennettävinä tuloina korvausluokkaan II kohdistuvat tulot. Näitä ovat esimerkiksi

 • muille työnantajille myydyistä palveluista saadut tulot
 • työterveysasemalla pidetystä yksityisvastaanotosta perityt vuokrat
 • myydyistä laitteista ja kalusteista saadut tulot
 • työtapaturmien, ammattitautiepäilyjen ja liikennevahinkojen hoitamisesta saadut korvaukset tai aiheutuneet kustannukset.

Ilmoita tulojen yhteissumma. Erittele tarkemmin hakemuksen lisätiedoissa (kohta 13), mistä eri tuloista oman työterveysaseman vähennettävät tulot koostuvat.

Ilmoita tässä kohdassa 10 niiden sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon (eli korvausluokan II) palvelujen toimintatiedot, joiden kustannukset ilmoitit lomakkeen kohdassa 9. Erittele etävastaanottopalvelut omiin kohtiinsa

Ilmoita kohdissa 7 ja 9 eritellyt kustannukset yhteenlaskettuna korvausluokittain sekä kaikki kustannukset yhteensä.

Työterveyshuollon kustannusten korvaaminen edellyttää, että korvaushakemus liitteineen on käsitelty työpaikan yhteistoimintamenettelyssä. Ilmoita, onko työntekijöiden edustajalle varattu mahdollisuus antaa lausunto edellä mainituista työterveyshuollon korvaushakemusasiakirjoista.

Tässä kohdassa voit kertoa haluamiasi lisätietoja tai asioita, joita haluat Kelan ottavan huomioon.

Ilmoita niiden henkilöiden yhteystiedot, joilta voi pyytää lisätietoja hakemukseen liittyen.

Hakemuksen allekirjoittaa korvauksen hakijan eli työnantajan edustaja, jolla on nimenkirjoitusoikeus.

Sivu päivitetty 9.2.2024