Piʹrǧǧummuš säursmâʹttem ääiʹj | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Piʹrǧǧummuš säursmâttmõõžž ääiʹj

Kela voi tuärjjeed tuu tällõõzz peäʹlnn säursmâʹttem ääiʹj. Täk tuärjjõõzz lie

  • säursmâʹttemteäʹǧǧ
  • nuõr säursmâʹttemteäʹǧǧ
  • tuõʹllʼjemkoʹrvvõs.

Säursmâʹttemteäʹǧǧ

Vuäitak vuäǯǯad säursmâʹttemtieʹǧǧ, ko säursmâʹttmad jääʹrjast

  • Kela
  • puõccipõrtt
  • sosiaal- da tiõrvâsvuõttkõõskõs
  • tuâjjtiõrvâsvuõtthuâll.

Tuʹst eeʹǩǩpuåtti vaaikte säursmâʹttemtieʹǧǧ meärra. Eeʹǩǩpuåttjin juuʹrdet tuu puåttjid 12 määnpââʹj ääiʹj.

Jos tuʹnne miõđât säursmâttmõõžž õuddmiârkkân vueʹssmannust 2024 õõudårra, Kela mähss tuʹnne säursmâʹttemtieʹǧǧ tõi puåttji mieʹldd, koid leäk vuäǯǯam 1.4.2023–31.3.2024.

Säursmâʹttemteäʹǧǧ lij pâi ooʹccmõsân 31,99 euʹrred peeiʹvest leʹbe nuʹtt 800 euʹrred määnpââʹjest. Säursmâʹttemtieʹǧǧest mâânn piiđ.

Jos reâuggpeeiʹv vuäʹneed säursmâʹttma vuässõõttâm diõtt, vuäitak vuäǯǯad vueʹss-säursmâʹttemtieʹǧǧ.

Nuõr säursmâʹttemteäʹǧǧ

Vuäitak vuäǯǯad nuõr säursmâʹttemtieʹǧǧ, jos puk täk määin teâuddje::

  • Puõʒʒâlm leʹbe vââʹǩǩ hueʹnad tuu reâuggpâstlvažvuõđ leʹbe mättʼtõõttâmpâstlvažvuõđ.
  • Taarbšak jeeʹrab tuärj säursmâttma.
  • Tuʹnne lij rajjum pueʹrrvââjjamvuuʹdstad jiijjad-i mättʼtõõttâm- ja säursmâʹttemplaan (KHOPS).

Vuäitak vuäǯǯad nuõr säursmâʹttemtieʹǧǧ, ko mättʼtõõđak leʹbe ko leäk säursmâttmõõžžâst, kååʹtt täävtââll reâuggjieʹllma.

Tuõʹllʼjemkoʹrvvõs

Jos säursmâttmõõžžâst šâʹdde lââʹsskool, vuäitak vuäǯǯad tuõʹllʼjemkoʹrvvõõzz. Vuäitak vuäǯǯad tuõʹllʼjemkoʹrvvõõzz tåʹlǩ, jos vuäǯǯak pukin uuʹccmõõzz säursmâʹttemtieʹǧǧ.

Tääuʹjmõsân tuõʹllʼjemkoʹrvvõõzz määuʹset teʹl, ko säursmâʹttmad peštt tåʹlǩ vuäʹnkõs ääiʹj.

Tuõʹllʼjemkoʹrvvõs lij 9 euʹrred peeiʹvest. Tuõʹllʼjemkoʹrvvõõzzâst ij mõõn piiđ.

Säursmâʹttemveäʹǩǩvuõtt

Säursmâʹttemveäʹǩǩvuõtt lij tuärjjõs, koon vuäitt vuäǯǯad Kela säursmâttmõõžž mâŋŋa.

Säursmâʹttemveäʹǩǩvuõđ jurddjen lij vieʹǩǩted tuu reâuggvuäǯǯma. Vuäitak vuäǯǯad veäʹǩǩvuõđ jos mõõnak riõuggu säursmâttmõõžž mâŋŋa da vuäǯǯak jiânnai uuʹccab pääʹlǩ ko ääiʹjbuž reâuǥstad.

Vuäitak še vuäǯǯad säursmâʹttemveäʹǩǩvuõđ, jos mõõnak reâuggharjjtõõllmõʹšše.

Säursmâʹttemveäʹǩǩvuõđ mieʹrr lij jäänmõsân seämma jiânnai ko säursmâʹttemteäʹǧǧ. Säursmâʹttemveäʹǩǩvuõđâst mâânn piiđ.

Looǥǥ lââʹzz

Seidd peeiʹvtum 13.12.2023