Säursmâttmõš | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Säursmâttmõš

Jos tuʹst lij puõʒʒâlm leʹbe vââʹǩǩ, kååʹtt vaigsmâtt tuu aarǥ leʹbe reâuggmõõžž, vuäitak vuäǯǯad Kelast säursmâttmõõžž.

Säursmâttmõõžžâst suåppveʹted säursmâttmõõžž täävtõõzzid õõutsââʹjest ämmatniiʹǩǩivuiʹm.

Säursmâttmõõžž pääiʹǩ vuäitt še vuäǯǯad veäʹǩǩneävvaid, kook hiâlpte škoouljååttmõõžž, mättʼtõõttmõõžž leʹbe reâuggmõõžž.

Kela säursmâttmõõžž jäʹrjste õuddmiârkkân põrggâz da privaatt terapeeuʹt. Kela lââʹssen säursmâttmõõžž vueiʹtte taʹrjjeed reâuggjeältõkstroiʹttel, organisaatio da pueʹrrvââjjamvuuʹd.

Säursmâttmõš lij tääuʹjmõsân tuʹnne määustem. Säursmâʹttem ääiʹj vuäitak vuäǯǯad säursmâʹttemtieʹǧǧ, kååʹtt stään piʹrǧǧummšad.

Jos taarbšak veeʹres ǩiõl tuʹlǩǩõõzz, vuäitak vuäǯǯad tõn še säursmâttmõʹšše. Koid-ne säursmâʹttemkääzzkõõzzid jäʹrjstet še ruõcc da sääʹm ǩiõlivuiʹm.

Mäʹhtt säursmâttmõʹšše peäss?

Vuäitak ooccâd Kelast säursmâttmõõžž, jos reâuggpâstlvažvuõttad leʹbe toiʹmmjempâstlvažvuõttad lij huânnʼnam.

Tääuʹjmõsân taarbšak še dåhttarceälkkmõõžž. Ceälkkmõõžžâst säärnat, koon säursmâttmõõžž dåhttar tuʹnne siâzztââll.

Väʹǯǯlõs tälkkmallaš säursmâttmõõžž vääras taarbšak säursmâʹttemplaan, kååʹtt lij rajjum õõlmâs tiõrvâsvuõtthuâlast.

Ko leäk vuäǯǯam dåhttrest ceälkkmõõžž, vuäitak ooccâd säursmâttmõõžž.

Jos leäk 16–29-âkksaž, vuäitak vuäǯǯad nuõr ämmtallaž säursmâttmõõžž. Tõn vuäitt ooccâd dåhttarceälkkmõõžžtaa.

Jos haaʹlääk tieʹtted lââʹzz Kela säursmâttmõõžžâst, vuäitak såittad kääzzkõsnââmra 020 692 205.

Looǥǥ lââʹzz