Jõs vuäǯǯak reâuǥteʹmesvuõtt-tuärjjõõzz leʹbe takai jälstemtuärjjõõzz, tuärjjõs vuäitt occned eeʹjj 2024 | Nuõrttsääʹmǩiõll | KelaSirddu siiskõʹsse

Jõs vuäǯǯak reâuǥteʹmesvuõtt-tuärjjõõzz leʹbe takai jälstemtuärjjõõzz, tuärjjõs vuäitt occned eeʹjj 2024

Eeʹttiǩ-kåʹdd lij tuʹmmääm čuõppâd takai jälstemtuärjjõõzz da reâuǥteʹmesvuõtt-tuärjjõõzz. Looǥǥ täʹst, mõõn nalla tuʹst tuärjjõs mottai eeʹjj 2024.

Takai jälstemtuärjjõs

Takai jälstemtuärjjõõzz mieʹrr occan pukin jälstemtuärjjõõzz vuäǯǯjin.

Jäänmõs takai jälstemtuärjjõõzz čuõppmõõžžin puätt viõʹǩǩe 1.4.2024. Poorrâmkåddad vueʹǩǩ vaaikat tõõzz, kuäʹss muttâz uuʹccee jälstemtuärjjõõzz meäʹr.

  • Jõs takai jälstemtuärjjõõzz miõđât poorrâmkåddsad vuõssmõs vuâra, tuärjjõõzz mieʹrr occan 1.4.2024.
  • Jõs takai jälstemtuärjjõs lij miõttum õuʹddel 1.4.2024, tuärjjõõzz mieʹrr occan teʹl, ǥu poorrâmkåddad âlgg puõʹtti vuâra ooccâd jälstemtuärjjõõzz taʹrǩstummuž.

Lââʹssen vuäʹmstemazlmid jeäʹt teänab mahssu takai jälstemtuärjjõõzz 1.1.2025 ääʹljeeʹl.

Jälstak-a Heʹlssnest? Heʹlssnest lokku valddum jälstemkoolai jäänmõsmieʹrr occan da tõt vuäitt vaaikted tuʹnne mäʹhssemnalla åårrai jälstemtuärjjõõzz meärra.

Muttâz jie kuõsk jeältõkvuäǯǯai jälstemtuärjjõõzz.

Vuäitak ärvvtõõllâd takai jälstemtuärjjõõzz laʹsǩǩeem-mašinain, mõõn nalla muuttâs vaaikat jälstemtuärjjõõzzad meärra (lääddas).

Reâuǥteʹmesvuõtt-tuärjjõõzz

Reâuǥteʹmesvuõtt-tuärjjõʹsse puäʹtte määŋg muttâz 1.4.2024 ääʹljeeʹl. Reâuǥteʹmes-vuõtt-tuärjjõõzzâst kâʹčče meädda päärnažpââjõõzz da suõjjvueʹss, kååʹtt lij leämmaž 300 euʹrred määnpââʹjest.

Jõs leäk vuäǯǯam ääiʹjben reâuǥteʹmesvuõtt-tuärjjõõzz päärnažpââjõõzz, tuärjjõõzzad mieʹrr occan 1.4.2024.

Jõs reâuǥak reâuǥteʹmesvuõđ ääiʹj da vuäǯǯak šiõttõllum reâuǥteʹmesvuõtt-tuärjjõõzz, tuärjjõõzzad mieʹrr vuäitt occned 1.4.2024.

Vuäitak ärvvtõõllâd reâuǥteʹmesvuõtt-tuärjjõõzz laʹsǩǩeem-mašinain, mõõn nalla muttâz vaaikte reâuǥteʹmesvuõtt-tuärjjõõzz meärra (lääddas).

Piʹrǧǧeemtuärjjõs

Jõs vuäǯǯak Kelast piʹrǧǧeemtuärjjõõzz, tõn mieʹrr vuäitt šorrned, jõs vuäǯǯmad takai jälstemtuärjjõõzz leʹbe reâuǥteʹmesvuõtt-tuärjjõõzz mieʹrr occan. Ärvvtõõl piʹrǧǧeemtuärjjõõzz laʹsǩǩeem-mašinain ođđ meäʹr da ooʒʒ piʹrǧǧeemtuärjjõʹsse taʹrǩstummuž.

Jõs jiõk veâl vuäǯǯ Kelast piʹrǧǧeemtuärjjõõzz, vuäitak ärvvtõõllâd laʹsǩǩeem-mašina veäkka, leʹčči-a tuʹst vuõiggâdvuõtt piʹrǧǧeemtuärjjõʹsse.

Piʹrǧǧeemtuärjjõʹsse lij vuõiggâdvuõtt teʹl, jõs puk ââʹnnmest åårrai tieʹǧǧ da väär jie riʹjtte vieʹltʼteʹmes aarǥ mâânaid, mâʹte porrmõʹšše da talkksid.

Vuäitak še kõõččâd vuäʹpstõõzz mij kääzzkõsäʹšštobddjest.

Tuärjjõõzz taʹrǩstummuž vuäitak ooccâd MuuKelast. Vuäitak še ooccâd taʹrǩstummuž põʹmmailomaakkin, äššeeʹl Kela kääzzkõspääiʹǩest leʹbe sååiteeʹl Kela teʹlfoonkääzzkõʹsse.

Looǥǥ lââʹzz