FPA preciserar vad som ingår i tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning | FPAGå till innehållet
Meddelande

FPA preciserar vad som ingår i tolktjänsten för personer med funktionsnedsättning

Publicerad 28.3.2024

FPA har i mars preciserat sina anvisningar om anordnandet av tolktjänst för personer med funktionsnedsättning. Enligt lagen ingår inte tolkning av olika ljudupptagningar och bildinspelningar, såsom podcaster, tv- eller radioprogram eller filmer, i FPA:s skyldighet att ordna tolktjänst.

I FPA:s anvisningar om anordnande av tolktjänst fastställs i vilka situationer personer med funktionsnedsättning kan få tolkning som ordnas av FPA. Anvisningarna har preciserats i mars i fråga om ljudupptagningar och bildinspelningar.

Anvisningarna bygger på lagen om tolkningstjänst för handikappade personer och dess förarbeten (RP 220/2009 rd). Enligt lagen om tolkningstjänst ska tolkning ordnas i situationer där man behöver kommunicera med en annan person. Vidare kan en kund få tolkning för korta texter i syfte att få information, om kunden behöver det på grund av sin funktionsnedsättning.

Podcaster och tv-program är inte interaktiva tolkningssituationer

Det uppkommer ingen interaktiv tolkningssituation mellan tolktjänstkunden och en teknisk inspelning, till exempel en podcast eller ett tv-program. Sådana tekniska inspelningar omfattas därför inte av tolkning som ordnas enligt lagen om tolkningstjänst.

Största delen av de tolktjänster som FPA ordnar gäller interaktiva situationer som avses i lagen om tolkningstjänst, till exempel att sköta ärenden. Efter att lagen skrevs har dock mängden nya inspelningsformat, såsom ljudböcker, podcaster och inspelade webbinarier ökat.  I anvisningarna preciseras alltså nu de situationer där en kund beställer en tolk till exempel för att tolka en podcast utan att det ingår interaktion i situationen i fråga.

- Tolkning har inte tidigare heller ordnats för att kunna lyssna på ljudböcker. I och med nya innehåll, till exempel podcaster, har vi blivit tvungna att bedöma den här typen av situationer på nytt och precisera våra anvisningar.  Vi beklagar att vi inte tidigare har framfört saken tillräckligt tydligt, säger Seija Peltomäki, förmånschef vid FPA:s enhet för planering av förmåner och tjänster.

Tolkning av inspelningar är möjlig som en del av interaktiva situationer

I vissa situationer är det dock möjligt att tolka inspelningar för att kunden ska kunna klara av till exempel sina studier eller sitt arbete. Detta har också lyfts fram i FPA:s anvisningar.

Sådana situationer kan vara till exempel lektioner där en inspelning ingår. Om läroanstalten inte har hunnit omarbeta inspelningen så att den är tillgänglig, kan den tolkas. Tolken kan även tolka korta bandupptagningar eller inspelningar som fast anknyter till en interaktiv situation, såsom inspelade alternativ för val av tjänst vid telefonsamtal eller flygplatsutrop.

- Tolkning av överraskande enskilda korta inspelningar i interaktiva situationer, såsom utrop, eller tolkning av en inspelning som en mötesdeltagare överraskande visar, ska naturligtvis ordnas. Det hör dock primärt till läroanstalterna, arbetsplatserna och dem som ordnar olika evenemang att se till att materialet är tillgängligt, konstaterar Peltomäki.

FPA bjuder in organisationerna att diskutera situationen

De organisationer som representerar användarna av tolktjänster och serviceproducenterna lämnade 25.3 in ett ställningstagande till FPA gällande riktlinjerna för tolktjänsten. FPA kommer så snart som möjligt att bjuda in organisationerna till ett möte för att bygga upp samförstånd och för att höra kundernas och serviceproducenternas synpunkter på användningen av tolktjänsten.

Statistik om tolktjänst för personer med funktionsnedsättning

Användningen av tolktjänsten har ökat under de senaste åren. År 2023 användes tolktjänst sammanlagt 543 000 timmar och år 2022 sammanlagt 509 000 timmar.

I och med den ökade användningen har också kostnaderna ökat. År 2022 var kostnaderna totalt 48,7 miljoner euro och år 2023 totalt 54,1 miljoner euro.

År 2023 användes FPA:s tolktjänst av sammanlagt 3194 kunder. Antalet kunder minskade jämfört med föregående år. 

Närmare information om användningen av tolktjänsten finns i FPA:s statistikdatabas Kelasto.

Närmare information för kunder


 

Senast ändrad 5.4.2024