Ändring gällande de boendeutgifter som godtas i samband med utkomststödet 1.4.2024 – så här märks ändringen hos hyresvärdarna | FPAGå till innehållet
Meddelande

Ändring gällande de boendeutgifter som godtas i samband med utkomststödet 1.4.2024 – så här märks ändringen hos hyresvärdarna 

Publicerad 3.4.2024

Lagen om utkomststöd ändrades 1.4.2024. Från ingången av april kan FPA i samband med utkomststödet godkänna boendeutgifter som överstiger de maximigränser som fastställts per kommun endast om det finns särskilda grunder för det. Den här ändringen kan märkas även hos hyresvärdarna. 

En lagändring som gäller de boendeutgifter som godtas i samband med utkomststödet trädde i kraft 1.4.2024. I fortsättningen kan FPA inte godta utgifter som överstiger de maximigränser som fastställts för de enskilda kommunerna om det i kundens fall inte finns någon lagenlig särskild grund för detta. Ändringen är i linje med FPA:s nuvarande praxis. 

FPA kan uppmana kunder att söka en förmånligare bostad

Framöver kommer allt fler kunder som ansöker om utkomstöd att få en uppmaning från FPA att söka en förmånligare bostad. Om boendeutgifterna överskrider den maximigräns som fastställts för kommunen i fråga uppmanar FPA i sitt beslut den sökande att skaffa en förmånligare bostad inom tre månader. När allt fler kunder söker en förmånligare bostad på sin bostadsort kan efterfrågan på hyresbostäder öka, i synnerhet hos kommunala hyresvärdar. 

Den som får en uppmaning att skaffa en förmånligare bostad är skyldig att visa att hen har använt alla metoder som funnits till förfogande för att göra det. Om kunden trots aktiva försök inte lyckas hitta en förmånligare bostad inom tre månader kan tidsfristen förlängas. Kunden kan också betala den överstigande delen själv.

FPA kan bevilja stöd för den överstigande delen om kunden har en särskild grund för att bo kvar i sin nuvarande bostad. De särskilda grunderna har nu skrivits in i lagen.

Dessutom kunde FPA tidigare godkänna boendeutgifter till fullt belopp om utgifterna endast obetydligt översteg den gräns som fastställts för skäliga boendeutgifter för kommunen i fråga. I fortsättningen har FPA inte längre denna möjlighet eftersom de maximala boendeutgifterna fastställs i förordningen. Kontrollera de gällande gränserna för godtagbara boendeutgifter enligt kommun på fpa.fi

Hyresgästen ska lämna in utredning om aktivt sökande av bostad till FPA 

I fortsättningen måste den som ansöker om utkomststöd lämna in en noggrann utredning till FPA om på vilka sätt hen har sökt en förmånligare bostad. Hyresvärden behöver alltså inte lämna in en utredning till FPA.

FPA behöver följande handlingar och uppgifter av kunden:

•    en bostadsansökan riktad till ett kommunalt hyreshusbolag på bostadsorten
•    minst två bostadsansökningar riktade till stora hyresvärdar på orten (t.ex. Sato, Lumo, Y-Säätiö eller studentbostadsstiftelser)
•    redogörelse om att kunden har sökt minst en bostad hos någon annan privat hyresvärd
•    uppgift om när bostadsansökningarna har lämnats in (till exempel skärmdumpar av bekräftelsemeddelanden) och att ansökningarna inte innehåller omotiverade begränsningar.

Kunden kan skicka in handlingarna via MittFPA som bilaga till en ansökan eller ett meddelande. Alternativt kan kunden skicka dem per post till Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA. 

Utifrån kundens utredning bedömer FPA om sökandet av bostad har varit tillräckligt aktivt och om det finns skäl att förlänga tidsfristen till exempel för att det inte finns några bostäder lediga. FPA kan även kontakta det kommunala hyreshusbolaget, om det inte framgår på kommunens eller det kommunala hyreshusbolagets webbplats huruvida det finns lediga hyresbostäder i kommunen. 

Vattenavgiften betalas i fortsättningen separat 

Om kunden har begärt FPA ska betala hyran direkt till hyresvärden har vattenavgiften hittills betalats tillsammans med hyran. I fortsättningen betalar FPA vattenavgiften separat, men med samma referens som vid betalningen av hyran.

Läs mer

•    Lagändring gällande de boendeutgifter som är godtagbara i samband med utkomststöd – Allt fler kunder blir ombedda att söka sig en förmånligare bostad| Privatpersoner | FPA
•    Hyresvärdar | Samarbetspartner | FPA
•    FPA:s e-tjänst för hyresvärdar har nu öppnats| Samarbetspartner | FPA

Senast ändrad 9.4.2024