Lagändring gällande de boendeutgifter som är godtagbara i samband med utkomststöd – Allt fler kunder blir ombedda att söka sig en förmånligare bostad | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Lagändring gällande de boendeutgifter som är godtagbara i samband med utkomststöd – Allt fler kunder blir ombedda att söka sig en förmånligare bostad 

Publicerad 13.12.2023

För boendeutgifter som godtas i samband med utkomststöd finns maximibelopp som har fastställts per kommun. FPA kan godta utgifter som är högre än maximibeloppet om det finns någon särskild grund för detta. Den 1 april 2024 träder en lagändring i kraft som innebär en skärpning i vad som räknas som särskilda grunder.

Riksdagen har godkänt en lagändring om vad som godtas som boendeutgifter i samband med utkomststöd. Ändringen motsvarar i hög grad FPA:s nuvarande praxis: För boendeutgifter som godtas i samband med utkomststöd finns maximibelopp som fastställts per kommun, det vill säga boendenormer. Om en mottagare av utkomststöd har boendeutgifter som överstiger normen uppmanar FPA kunden i fråga att söka sig en förmånligare bostad inom tre månader, om kunden inte har en särskild grund för att bo kvar i sin nuvarande bostad. Om kunden inte flyttar till en förmånligare bostad inom utsatt tid, godkänns boendeutgifterna i fortsättningen enligt normen, det vill säga utkomststödet betalas ut till ett mindre belopp. Tidsfristen kan dock förlängas av grundad anledning.

Lagändringen medför inga stora förändringar i den nuvarande praxisen. Främst förtydligar lagändringen godkännandet av boendeutgifter genom bestämmelser på lagnivå och förordningsnivå. Till vissa delar medför ändringen emellertid en skärpning av de grunder på vilka en kunds boendeutgifter kan godtas trots att de överstiger normen. Lagändringen träder i kraft 1.4.2024.

Kunden ska visa att han eller hon har sökt en förmånligare bostad på alla sätt

Som särskilda grunder betraktas fortfarande till exempel stödtagarens eller en familjemedlems höga ålder eller svaga hälsotillstånd samt umgängesföräldrars behov av mera utrymme för att barnen ska kunna komma på besök. En särskild grund är också barnets bästa, med vilket man försöker säkerställa att ändringen inte försämrar barnfamiljernas situation. 

I fortsättningen godtas dock inte längre som en särskild grund att det inte finns en bostad inom ramen för boendenormen på stödtagarens ort. Kundens skyldighet är att visa att han eller hon har sökt en förmånligare bostad på alla de sätt som han eller hon har till sitt förfogande. Om kunden trots aktiva försök inte lyckas hitta en förmånligare bostad inom utsatt tid kan tidsfristen förlängas.

I fortsättningen har FPA inte heller prövningsrätt i de fall där boendeutgifterna överstiger normen med ett obetydligt belopp. Enligt FPA:s tolkning är överskridningen liten om den är ca. 5%. 

För närvarande bor cirka 56 800 familjer i hyresbostäder där boendeutgifterna överskrider boendenormen. För drygt 40 000 familjer beaktas dock boendeutgifterna för tillfället i sin helhet. För närmare 14 000 av dessa familjer beaktas utgifterna i sin helhet på den grunden att utgifterna överstiger normen med ett obetydligt belopp. 

Närmare information för kunderna:

Senast ändrad 12.12.2023