Många ändringar i den sociala tryggheten 2024 | FPAGå till innehållet
Meddelande

Många ändringar i den sociala tryggheten 2024

Publicerad 22.9.2023

Ett flertal ändringar i FPA:s förmåner och i förmånsvillkoren är under beredning inför nästa år. Ändringarna har slagits fast i regeringsprogrammet. Alla ändringar träder inte i kraft i början av 2024, utan ikraftträdandet kommer att ske gradvis.

I regeringsprogrammet föreslås ett flertal förändringar i den sociala tryggheten år 2024. Social- och hälsovårdsministeriet bereder regeringens propositioner, varefter propositionerna behandlas i riksdagen. 

Enligt nuvarande uppgifter kommer det att göras nedskärningar i bland annat utkomstskyddet för arbetslösa och det allmänna bostadsbidraget nästa år. Barnbidragen och FPA-ersättningarna för privatläkararvoden kommer däremot att höjas.

Närmare detaljer kommer att finnas först när regeringspropositionerna är färdiga. Under höstens lopp kommer FPA aktivt att informera sina kunder om ändringarna.

Pensioner, handikappförmåner och bostadsbidrag för pensionstagare

De pensioner (folkpension, garantipension), handikappförmåner och fronttillägg som betalas av FPA kommer att höjas normalt med folkpensionsindex i början av nästa år. Höjningens storlek kommer att vara känd den 13 oktober när FPA fastställer nivån på folkpensionsindex från och med 1.1.2024.

Grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2024 förblir desamma som i år. 

Arbetslöshetsförmåner

Beloppen av de arbetslöshetsförmåner som betalas ut av FPA (arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning) förblir oförändrade 2024 (37,21 euro per dag) om den indexfrysning som regeringen planerar godkänns i riksdagen. 

I fråga om arbetslöshetsförmånerna är ett flertal ändringar under beredning. En del ändringar avses träda i kraft genast i början av året och en del först senare. Antalet självriskdagar planeras öka från fem till sju i början av nästa år. Också de semesterersättningar som betalas ut när ett heltidsarbete upphör skulle inverka på när en arbetslöshetsförmån börjar betalas ut.  

Enligt planerna ska barnförhöjningar från 1.4.2024 inte längre betalas ut i samband med arbetslöshetsförmåner. Barnförhöjning har betalats till arbetslösa arbetssökande som har minderåriga barn att försörja. I praktiken innebär det här en minskning med cirka 10–20 procent av beloppet av arbetsmarknadsstödet eller grunddagpenningen. Även jämkningen av arbetslöshetsförmåner med löneinkomsterna kommer att ändras när det skyddade beloppet på 300 euro ska slopas.

I fråga om arbetsvillkoret för löntagare bereds en ändring som träder i kraft i september.  Det föreslås att arbetsvillkoret förlängs från 6 till 12 månader. Dessutom föreslås att arbetsvillkoret i fortsättningen uppfylls utifrån inkomsterna från lönearbetet och inte längre utifrån antalet arbetstimmar per vecka, som i dagsläget.

Barnbidrag och barnavårdsstöd

I barnbidragen planeras höjningar. En del ska träda i kraft genast i början av 2024 och en del senare samma år. Barnbidraget för barn under 3 år, ensamförsörjartillägget till barnbidraget samt barnbidraget för det fjärde och femte barnet och varje ytterligare barn kommer att höjas.    

Det kommer inte att göras någon normal indexhöjning av barnavårdsstöden i början av året, utan stödbeloppen förblir desamma som år 2023, om riksdagen godkänner regeringens proposition om indexfrysningar.

Allmänt bostadsbidrag

Ändringar i villkoren för det allmänna bostadsbidraget är under beredning. Ändringarna minskar stödbeloppet. Inkomsternas inverkan skärps, stödprocenten sänks, förvärvsinkomstavdraget slopas och rätten att få bostadsbidrag för en ägarbostad slopas. Bestämmandet av den bassjälvriskandel som inverkar på stödbeloppet kommer att ändras så att effekterna av de övriga ändringarna är lindrigare för barnfamiljer. 

Ändringarna är avsedda att träda i kraft i april 2024 så att de inverkar på bostadsbidraget vid nästa justering av stödet. Bostadsbidragen för personer som bor i en ägarbostad dras in i september 2024. 

Det allmänna bostadsbidraget påverkas dessutom av den regeringsproposition om indexfrysningar som är under beredning. Om riksdagen godkänner propositionen görs i början nästa år ingen indexhöjning av grunderna för fastställande av det allmänna bostadsbidraget, till exempel av de maximala boendeutgifterna.

Utkomststöd

Beloppen av det grundläggande utkomststödets grunddel indexjusteras på normalt sätt från 1.1.2024. Höjningen på 10 procent för barns grunddelar för 2023 upphör 31.12.2023.

I fråga om utkomststödet bereds en regeringsproposition där man föreslår att beaktandet av boendeutgifter i stödet ska förtydligas och skärpas. Ändringen avses träda i kraft under år 2024. En mer exakt tidtabell klarnar när beredningen av propositionen framskrider.

Rehabiliteringspenning

Minimibeloppet av rehabiliteringspenning för unga och av rehabiliteringspenning för yrkesinriktad rehabilitering är för tillfället 36,91 euro per vardag. Nu bereds en ändring som innebär en sänkning av minimibeloppet av dessa stöd, så att det från 1.1.2024 är på samma nivå som minimibeloppet av rehabiliteringspenning och sjukdagpenning, det vill säga 31,99 euro per vardag. I praktiken innebär detta en minskning på cirka 13 procent.

FPA-ersättning för privatläkarbesök och årssjälvrisken för läkemedel

Det planeras en betydande höjning av FPA-ersättningen för privatläkarbesök. För närvarande ersätter FPA i medeltal 8 euro för ett privatläkararvode. 

Från 1.1.2024 ersätter FPA 30 euro för besök på mottagning och 25 euro för distansmottagning när det gäller privata allmän- och specialistläkare. Samtidigt höjs ersättningen för en tandläkares undersökning av munnen från 15,50 euro till 30 euro. Dessutom höjs ersättningarna för kostnader för besök på psykiatrisk mottagning och för psykiatrisk behandling.

Årssjälvrisken för läkemedelskostnader höjs 2024. Det gjordes ingen indexhöjning av årssjälvrisken för läkemedel i år, utan beloppet var detsamma som 2022, det vill säga 592,16 euro per kalenderår. Nästa år kommer det ändå inte att göras två indexhöjningar på en gång, eftersom en proposition är under beredning enligt vilken årssjälvrisken indexjusteras endast för år 2024.

Studiestöd

I studiestödet bereds ändringar som påverkar beloppen av studiepenningens försörjarförhöjning och studielånet samt studielånets uttagsposter. Det föreslås att studiepenningens försörjarförhöjning höjs med 20 euro. Det nya beloppet är då 141,63 euro per månad. Ändringen avses träda i kraft 1.1.2024.

Beloppet av statsgarantin för studielånet föreslås höjas från 650 euro till 850 euro per månad för studerande som studerar i Finland och från 800 euro till 1000 euro per månad för studerande som studerar utomlands. För studerande som är under 18 år och som studerar på andra stadiet föreslås studielånsbeloppen höjas från 300 euro till 400 euro per månad. Dessutom föreslås ändringar i antalet uttag av studielånet. Enligt förslaget har studerande på andra stadiet 4 uttag per läsår. Ändringarna avses träda i kraft 1.8.2024.

Det kommer inte att göras någon indexhöjning av studiepenningen, utan beloppet förblir detsamma som 2023, om riksdagen godkänner regeringens proposition om indexfrysningar.

Så här informerar FPA om ändringar i den sociala tryggheten

FPA informerar om ändringarna på sin webbplats när beredningen framskrider. När regeringens proposition överlämnas till riksdagen för behandling och när behandlingen i riksdagen avslutas publicerar FPA meddelanden på svenska, finska och engelska. Samtliga meddelanden om ändringarna läggs ut på webbplatsen fpa.fi/forandringar.

Vid årsskiftet uppdateras FPA:s webbplats med information om ändringarna på svenska, finska, engelska samt på lätt språk, samiska och teckenspråk. I början av 2024 publicerar vi lättlästa broschyrer för kunder och samarbetspartner.

Ytterligare information om lagändringar under beredning finns på social- och hälsovårdsministeriets webbplats:

 

 

Meddelandet ändrat 28.9.2023. Under rubriken FPA-ersättning för privatläkarbesök och årssjälvrisken för läkemedel har information om FPA-ersättningarnas belopp från 1.1.2024 lagts till. Information om de lagändringar som är under beredning i fråga om studiestödet har lagts till.

Meddelandet ändrat 6.10.2023. Videoklippet med meddelandet på finlandssvenskt teckenspråk tillagt.

Senast ändrad 6.10.2023