Kansainväliset valvontaelimet | Tietoa Kelasta | KelaSiirry sisältöön

Kansainväliset valvontaelimet

Kansallinen tuomioistuin voi esittää käsiteltävänään olevan asian yhteydessä kysymyksen Euroopan unionin tuomioistuimelle. Kun muutoksenhakija on käyttänyt Suomessa kaikki tavat hakea muutosta, hän voi  eräissä tapauksissa itse valittaa asiastaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle tai muulle kansainväliselle valvontaelimelle, joka vastaanottaa valituksia yksilöiltä ja jonka toimivallan Suomi on hyväksynyt.

Euroopan unioni

Euroopan unionin tuomioistuin muodostuu kolmesta tuomioistuimesta: unionin tuomioistuimesta, unionin yleisestä tuomioistuimesta ja virkamiestuomioistuimesta. Niiden keskeisenä tehtävänä on tutkia unionin toiminnan lainmukaisuus ja varmistaa, että jäsenvaltiot soveltavat ja tulkitsevat yhdenmukaisesti EU:n asetuksia, direktiivejä ja muita säädöksiä.

Sosiaalisia oikeuksia koskevan asian voi saada unionin tuomioistuimen käsittelyyn yleensä vain silloin, jos kansallinen tuomioistuin esittää sille kysymyksen jostakin asiasta, joka on kansallisen tuomioistuimen käsittelyssä.

Yksityinen henkilö voi sen sijaan kirjoittaa valituksen Euroopan komissiolle, jos hän katsoo, että jokin jäsenvaltio ei ole noudattanut unionin säädöksiä. Yksityinen henkilö voi myös esittää vetoomuksen Euroopan parlamentille tai kääntyä suoraan Euroopan parlamentin jäsenen puoleen, jos asia kuuluu Euroopan unionin toimivaltaan. Lisäksi yksityinen henkilö voi kannella Euroopan oikeusasiamiehelle, jos Euroopan unionin toimielin ei toimi lain mukaisesti, laiminlyö hyvän hallinnon periaatteita tai rikkoo ihmisoikeuksia.

Euroopan neuvosto

Kaikki Euroopan neuvoston 47 jäsenvaltiota.

Muutoksenhakija voi valittaa asiastaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle, kun hän käynyt Suomessa läpi kaikki tavat hakea muutosta.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea ei käsittele yksilöiden tekemiä valituksia. Sosiaalisia oikeuksia koskevat asiat tulevat esiin joko jäsenvaltioiden määräaikaisraporteista, tai ne voidaan saattaa komitean käsittelyyn järjestökanteluilla.

Yhdistyneet kansakunnat

YK:n TSS-komitea valvoo taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumista sopimuksen mukana olevassa 193 jäsenvaltiossa. Sen lisäksi YK:n ihmisoikeuskomitea soveltaa vapausoikeuspainotteisen kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen eräitä säännöksiä myös sosiaalisiin oikeuksiin sen 193 jäsenvaltiossa.

Sosiaalisia oikeuksia sisältyy myös kaikenlaisen naisten syrjinnän kieltävään sopimukseen (CEDAW). Sopimuksen oikeuksien toteutumista sen 104 jäsenvaltiossa valvoo CEDAW-komitea, joka voi käsitellä myös yksilöiden tekemiä valituksia.

Muutoksenhakija voi valittaa myös ihmisoikeuskomitealle esimerkiksi sosiaalisia oikeuksiaan koskevien menettelyiden yhdenvertaisuudesta tai oikeudenmukaisuudesta. Jos asiassa on muutoksenhakijan mielestä kyse sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä, asiasta voi valittaa myös CEDAW-komitealle.

YK:n lapsen oikeuksien komitea valvoo lapsen oikeuksien yleissopimuksen noudattamista. Se ottaa vastaan myös yksilöiden tekemiä valituksia.

Lue lisää

Mitä mieltä olet sivusta?