Kantelut

Kelan yksikön tai toimihenkilön lainvastaisesta, virheellisestä tai epäasianmukaiseksi koetusta menettelystä tai toimenpiteestä voi tehdä Kelaan hallintokantelun, jonka Kela käsittelee sisäisesti. Hallintokantelu voi kohdistua myös toimihenkilön tai yksikön toimimattomuuteen tai tehtävien laiminlyöntiin. Kantelulla ei voi hakea muutosta Kelan etuuspäätökseen.

Oikeuskanslerille voi kannella, jos katsoo viranomaisen, viranhaltijan tai muun julkista tehtävää hoitavan menetelleen virheellisesti tai jättäneen velvollisuutensa täyttämättä.

Eduskunnan oikeusasiamiehen puoleen voi kääntyä, kun epäilee, että viranomainen tai viranhaltija ei ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan tai että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti.

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa kantelun käsittely vie yleensä useita kuukausia.  Oikeuskanslerinvirastossa keskimääräinen käsittelyaika on runsaat kaksi kuukautta. Kela käsittelee hallintokantelut alle kuukaudessa.

Kela julkaisee tilastot kanteluista neljännesvuosittain.

Kantelut tammi-kesäkuussa 2020

Kantelut tammi-kesäkuussa 2020. Kanteluiden määrät löydät myös tekstinä tältä sivulta.

Kelasta on pyydetty tänä vuonna kesäkuun loppuun mennessä lausunto tai selvitys yhteensä 163 eduskunnan oikeusasiamiehelle, oikeuskanslerille tai muulle viranomaiselle tehtyyn kanteluun. Lisäksi Kelaan on tullut käsiteltäväksi 65 hallintokantelua.

Kanteluista 120 kpl liittyi toimeentulotukeen, yleisimmin hakemuksen käsittelyaikaan tai käsittelyssä tapahtuneisiin viivästyksiin. Kuntoutuksesta tehtiin 14 kantelua ja asumistuesta, sairauspäivärahasta ja tulkkauksesta kustakin 10. Puhelinpalveluun, Kela-takseihin ja muihin etuuksiin liittyviä kanteluita oli muutamia. Sama kantelu voidaan tilastoida useampaan etuuteen tai asiointitapaan.

Eduskunnan oikeusasiamies pyysi alkuvuonna Kelasta lausuntoa tai selvitystä 134 kanteluun.

Oikeuskansleri pyysi Kelasta lausuntoa tai selvitystä 16 kanteluun.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnassa oli vireillä 9 tulkkaukseen ja 2 kuntoutukseen liittyvää tapausta.

Aluehallintovirastossa ja tietosuojavaltuutetulla tapauksia oli kummassakin vireillä 1.

Lue lisää