Hallintokantelu

Kelan yksikön tai toimihenkilön lainvastaisesta, virheellisestä tai epäasianmukaisesta menettelystä tai toimenpiteestä voi tehdä hallintokantelun Kelalle. Hallintokantelu voi kohdistua myös toimihenkilön tai yksikön toimimattomuuteen tai tehtävien laiminlyöntiin.

Kantelulla ei voi hakea muutosta Kelan etuuspäätökseen

Hallintokantelu ei ole muutoksenhakukeino etuusratkaisun muuttamiseksi, sillä hallintokanteluna ei Kelassa käsitellä asiaa, jonka käsittely on kesken etuusasiana, muutoksenhaussa tai jos eduskunnan oikeusasiamies tai oikeuskansleri käsittelee samaa asiaa kanteluna. Myöskään yli 2 vuotta vanhaa asiaa ei käsitellä hallintokanteluna, ellei siihen ole erityistä syytä. Jos kantelua tutkittaessa huomataan lain tai ohjeiden vastaista menettelyä, voi Kela kanteluratkaisussaan huomauttaa mahdollisesta virheellisestä menettelystä ja tarvittaessa antaa asiassa hallinnollista ohjausta oman organisaation sisällä.

Kantelun tekeminen

Hallintokantelu on vapaamuotoinen. Kantelijan tulee kuitenkin kirjeessään kuvata kantelun kohteena oleva asia tai tapahtuma. Kirjoituksesta tulee käydä ilmi, millä tavoin ja miksi kantelija pitää toimenpidettä, menettelyä tai päätöstä epäasianmukaisena, virheellisenä tai lainvastaisena.

Kantelusta tulee myös ilmetä kantelijan nimi ja osoite.

Kantelun voi myös lähettää postitse tai sähköpostitse Kelan kirjaamoon

  • Kela, Kirjaamo, PL 450, 00056 Kela
  • kirjaamo(a)kela.fi

Jos viestisi sisältää salassa pidettävää tietoa, käytä aina suojattua sähköpostia.

Kela toimittaa tekemiensä selvitysten jälkeen kantelijalle hallintokantelun johdosta tehdyn hallinnollisen ratkaisun. Hallintokanteluasiassa annettuun ratkaisuun ei voi hakea muutosta valittamalla.