Asiointivaltuuksien antaminen työnantajan asiointipalveluihin | Työnantajat | KelaSiirry sisältöön

Asiointivaltuuksien antaminen Kela-asiointiin

Jotta henkilö voi hoitaa yrityksen tai yhteisön asioita työnantajien asiointipalveluissa, hänellä pitää olla oman organisaationsa antamat tarvittavat valtuudet. Valtuudet annetaan Suomi.fin Valtuudet-palvelussa. Asiointivaltuutta tarvitseva voi myös pyytää valtuutta Suomi.fin Valtuudet-palvelussa. Silloin valtuus annetaan hyväksymällä pyyntö.

Alla on ohjeet, miten yritysten ja yhteisöjen edustajien pitää toimia, jos he haluavat antaa valtuuksia työntekijöille.

Katso työnantajien Kela-asioinnissa tarvittavat Suomi.fi-valtuudet

Valtuutuksien antaminen eri tilanteissa

Kaikki henkilöt, jotka rekisteritietojen perusteella voivat yksin edustaa omaa organisaatiotaan, voivat myös valtuuttaa omatoimisesti muita henkilöitä tai yrityksiä Suomi.fin Valtuudet-palvelussa. Muut yhdistykset rekisteröivät valtuutusoikeuden valtuushakemuksella. Katso kohta Valtuusoikeuden rekisteröinti esimerkiksi julkisen toimijan, säätiön tai ulkomaisen yrityksen edustajalle.

Lue lisää valtuuksien antamisesta organisaationa (suomi.fi).

Niiden organisaatioiden, joilla ei ole edustajatietoja julkisissa rekistereissä, täytyy valtuuttamista varten rekisteröidä ensin valtuutusoikeus.

Näitä organisaatioita ovat esimerkiksi

  • julkiset organisaatiot, kuten kunnat, valtio ja seurakunnat
  • oppilaitokset
  • elinkeinoyhtymät
  • säätiöt
  • kuolinpesät
  • ulkomaiset yritykset
  • yhdistys, jonka nimenkirjoitussäännön mukaan yhdistystä edustaa kaksi tai useampi henkilö yhdessä.

Valtuutusoikeuden rekisteröinti tehdään valtuushakemuksella Suomi.fin Valtuudet-palvelussa. Valtuushakemuksessa organisaatiot nimeävät henkilöt, joille haetaan valtuutusoikeus, sekä valitsevat ne asiointivaltuudet, joita tarvitaan Kela-asioinnissa ja tarvittaessa muiden viranomaisten asioinnissa ja joita valtuutusoikeus koskee.

Valtuutusoikeuden saanut voi sen jälkeen antaa valtuutusoikeuden sisältämiä asiointivaltuuksia Suomi.fin Valtuudet-palvelussa muille henkilöille tai organisaatioille, jotka toimivat organisaation puolesta Kela-asioissa.

Tutustu ohjeisiin ja tee valtuushakemus (suomi.fi).

Yritykset ja yhteisöt voivat ulkoistaa osan toiminnoistaan toiselle organisaatiolle. Tehtävän vastaanottava organisaatio tarvitsee silloin valtuuttavan organisaation antamat Suomi.fi-valtuudet.

Valtuuden antava organisaatio antaa asiointivaltuuden niihin asioihin, joita toisen organisaation toimihenkilöt hoitavat valtuuden antajan puolesta.

Valtuuden saavassa organisaatiossa valtuutusoikeudellinen henkilö antaa edustamisvaltuuden organisaation työntekijöille ja tarvittaessa myös itselleen.

Edustamisvaltuudella voi hoitaa niitä valtuuden antanee organisaation asioita, joita valtuus koskee. Jos vastaanottava organisaatio hoitaa monen eri asiakasorganisaation asioita, se voi rajaustarkenteiden avulla määritellä, minkä asiakasorganisaatioiden asioita kukin toimihenkilö voi hoitaa.

Tutustu myös

Kun julkinen organisaatio valtuuttaa toisen julkisen organisaation asioimaan puolestaan Kelan asiointipalveluissa, valtuuden saavan organisaation pitää ensin rekisteröidä edustajan valtuutusoikeus valtuushakemuksella Suomi.fin Valtuudet-palvelussa. 

Edustajan valtuutusoikeuden saanut toimihenkilö voi antaa edustamisvaltuuksia niissä asioissa, joihin organisaatio on saanut asiointivaltuuden toisesta organisaatiosta. Edustamisvaltuus annetaan niille henkilöille, jotka hoitavat asiointivaltuuden antaneen organisaation asioita.

Tutustu myös

Sivu päivitetty 15.2.2023

Mitä mieltä olet sivusta?