Kostnader i anslutning till företagshälsovården | Instruktioner för e-tjänst | FPAGå till innehållet

Ifyllningsanvisningar för blanketten Arbetsgivares ansökan – Kostnader i anslutning till företagshälsovården (SV 98 TTHr eller SV 98a TTHr)   

Allmänt om sökande av ersättning

Arbetsgivaren ansöker om ersättning för företagshälsovårdskostnader per räkenskapsperiod. Om arbetsgivaren är en privatperson eller ett hushåll söker man ersättning per kalenderår.

Kostnaderna ska basera sig på bokföringen för den räkenskapsperiod som uppgetts i ansökan. Om arbetsgivaren är skyldig att betala mervärdesskatt uppges kostnaderna utan mervärdesskatt.

Arbetsgivaren söker ersättning med en ansökan per FO-nummer även om arbetsgivaren har anlitat flera producenter av företagshälsovårdstjänster (t.ex. olika serviceproducenter för olika verksamhetsställen, eller om serviceproducenten bytts ut under räkenskapsperioden).

Tiden för ansökan om ersättning är 6 månader från det att arbetsgivarens bokföringsmässiga räkenskapsperiod upphört.  

Inga bilagor behövs till ansökan. Skicka därför ansökan utan bilagor. FPA begär dem vid behov.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivare får i kalkylerad återbäring från skattemyndigheten 5 procent av kostnaderna för de tjänster som kommunen eller välfärdsområdet har köpt till sin personal av en serviceproducent inom den privata hälso- och sjukvården. Dra av det belopp som motsvarar en återbäring på 5 procent från de kostnader i ansökan som enligt skattemyndigheternas anvisningar har varit befriade från mervärdesskatt. Alternativt kan du ange beloppet av den kalkylerade återbäringen på 5 procent vid ”Inkomster som avdras” på blanketten (ersättningsklass I och II). Meddela under ”Ytterligare uppgifter” på vilket sätt du har angett återbäringens belopp.

Ansök så här

Arbetsgivaren kan ansöka om ersättning för kostnader för företagshälsovård

 • via e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård
 • med blankett SV 98 TTHr / SV 98a TTHr.

Ansökan om ersättning för företagshälsovårdskostnader fylls i genom samarbete mellan arbetsgivaren och serviceproducenten. Största delen av de uppgifter som behövs för ansökan får arbetsgivaren av den egna serviceproducenten. Det är arbetsgivarens uppgift att kontrollera de förhandsuppgifter som serviceproducenten gett, komplettera med de uppgifter som saknas och skicka ansökan till FPA.

Serviceproducenten kan ge förhandsuppgifterna genom att

 • skicka dem till FPA elektroniskt. Detta är möjligt bara för en del av serviceproducenterna. Mer information om hur man skickar förhandsuppgifterna elektroniskt får serviceproducenten på adressen tth@kela.fi.
 • fylla i ansökningsblanketten SV 98 TTHr / SV 98a TTHr. Om serviceproducenten använder en blankett som finns i det egna datasystemet ska blanketten vara godkänd av FPA. Mer information om godkännande av blanketter får serviceproducenten på adressen tth@kela.fi.
 • ge uppgifterna på något annat sätt.

Ansökan via e-tjänsten

Man loggar in i e-tjänsten för ersättningar för företagshälsovård med Suomi.fi-identifikation. Om serviceproducenten har skickat förhandsuppgifterna elektroniskt, väljer arbetsgivaren dem som underlag för sin ansökan, fyller i de uppgifter som fattas och skickar ansökan till FPA.

Om serviceproducenten har fyllt i förhandsuppgifterna på en pappersblankett fyller arbetsgivaren själv i hela ansökan i e-tjänsten.

Ansökan med pappersblankett

Om arbetsgivaren inte söker ersättning via e-tjänsten ska ansökan göras med blankett SV 98 TTHr / SV 98a TTHr (pdf).

Klicka på länken Ladda ner PDF för att öppna blanketten. Spara blanketten på din dator eller mobila enhet. Använd programmet Adobe Reader för att fylla i blanketten. Genom att använda den senaste versionen säkerställer du att blanketternas olika funktioner fungerar felfritt.

Den ifyllda ansökan skickas till FPA per post. Postadressen är Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Uppge basuppgifterna om arbetsgivaren och om ansökan.

Arbetsgivarens FO-nummer är företagets eller organisationens FO-nummer. En privatperson som fungerar som arbetsgivare uppger sin personbeteckning i punkten.

Om ersättning söks per verksamhetsställe, ska också namnet på det verksamhetsställe som ansökan gäller uppges (t.ex. Oy Fabrik Ab + enheten i Åbo).

Uppge i ansökan också arbetsgivarens tidigare namn och FO-nummer om de har ändrats sedan föregående ansökan eller om det skett externa förändringar i företaget (t.ex. företagsköp, fusion). Uppge också om FO-numret eventuellt har ändrats. Närmare information om eventuella förändringar kan ges under Ytterligare uppgifter (punkt 13).

Uppge arbetsgivarens kontonummer och eventuellt även referensnummer eller ett fritt formulerat meddelande för utbetalningen av ersättning.

Uppge antalet anställda i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande per ersättningsklass som medeltalet av antalet anställda vid räkenskapsperiodens början och vid dess slut (t.ex. 100 anställda 1.1.2021och 80 anställda 31.12.2021. I medeltal 90 anställda).

Om antalet anställda har varierat avsevärt till exempel på grund av säsongsarbete, ska antalet anställda per månad uppges under Ytterligare uppgifter (punkt 13). En arbetstagare som arbetar deltid räknas i ersättningsansökan som en (1) arbetstagare.

Om ansökan också omfattar arbetsgivarföretagare, ska antalet företagare uppges i punkten Antal arbetsgivarföretagare (FöPL- eller LFöPL-försäkrad). Antalet företagare ska inte uppges i den här ansökan om man ansöker om ersättning för företagarnas företagshälsovårdskostnader enligt ansökningsförfarandet för företagare.

Uppge i ansökan endast ett sätt på vilket företagshälsovårdstjänsterna ordnas.

Som huvudsakligt sätt att ordna tjänsterna uppges det sätt på vilket företagshälsovårdstjänsterna ordnas för största delen av de anställda.

Eventuella andra serviceproducenter uppges under Ytterligare uppgifter (punkt 13).

Om ansökan gäller kostnader som uppkommit på arbetsgivarens egen eller en för flera arbetsgivare gemensam företagshälsovårdscentral, uppges som huvudsaklig serviceproducent alltid arbetsgivarens egen eller gemensamma företagshälsovårdscentral.

Kontrollera att alla frågor som gäller anordnandet av tjänster har besvarats.

Den sista frågan om tillhandahållande av tjänster gäller bara en sådan företagshälsovårdscentral som drivs av arbetsgivaren själv.

Välj ”Ja” om minst en grundläggande utredning per företagshälsovårdsavtal har gjorts på arbetsplatsen. Därtill ska man ha en plan med en tidtabell för när arbetsplatsutredningarna ska göras vid de verksamhetsställen där de ännu inte gjorts.

Uppge i ansökan om den verksamhetsplan som gjorts upp med den huvudsakliga serviceproducenten grundar sig på en grundläggande utredning eller grundläggande utredningar.

Uppge verksamhetsplanens giltighetstid samt när arbetsgivaren och serviceproducenten har godkänt verksamhetsplanen. Tidpunkterna för uppdatering av verksamhetsplanen anges inte här.

Om verksamhetsplanen har uppdaterats under räkenskapsperioden ska både den gamla och den nya verksamhetsplanens giltighetstider och datum för godkännande anges under Ytterligare uppgifter i ansökan (punkt 13).

Expositions- och belastningsfaktorer

Uppge i ansökan de expositions- och belastningsfaktorer som antecknats i verksamhetsplanen och vars skadliga effekter förebyggs under den tid verksamhetsplanen gäller. Om arbetsgivaren har flera verksamhetsställen uppges expositions- och belastningsfaktorerna för alla verksamhetsställen. Slå alltså vid behov samman de uppgifter som olika serviceproducenter gett.

Specificera i punkt 7 kostnaderna för tjänster och distanstjänster inom den förebyggande företagshälsovården per funktion. Funktioner inom den förebyggande företagshälsovården är

 • arbetsplatsutredningar
 • information, rådgivning och vägledning
 • uppföljning av hälsotillståndet och av arbets- och funktionsförmågan.

Uppge här kostnaderna för planering och genomförande av verksamheten, inklusive restid, samt för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Placera kostnaderna i tabellen så att de hänför sig till rätt funktion och till rätt yrkesutbildad person eller sakkunnig inom företagshälsovården.

Uppge här kostnaderna för tjänsterna. Motsvarande verksamhetsuppgifter anges i punkt 8.  

Kostnader för arbetsplatsutredningar

Uppge i den här kolumnen de kostnader som uppkommer av att yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården deltar i

 • arbetsplatsutredningar
 • uppgörande och justering av verksamhetsplanen
 • arbetarskyddskommissionens möten.

Kostnader för information, rådgivning och vägledning

Uppge i den här kolumnen de kostnader som uppkommer av att yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården ger rådgivning på grupp- och individnivå.

Kostnader för uppföljning av hälsotillståndet och av arbets- och funktionsförmågan

Uppge i den här kolumnen de kostnader som uppkommer av att yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården utför hälsoundersökningar.

Uppge dessutom avgifter som tagits ut för laboratorieundersökningar och bilddiagnostik.

Andra resurser

Specificera kostnaderna i punkten Andra resurser enligt följande:

Som Andra driftskostnader uppges till exempel

 • resekostnader för yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården samt arbetstagares kostnader för resor i anslutning till företagshälsovård
 • allmänna avgifter och grundavgifter som hänför sig till ersättningsklass I och som serviceproducenten tar ut
 • kostnader för upprätthållande av den beredskap för första hjälpen som företagshälsovården anser vara nödvändig, till den del de inte utgör kostnader som föranletts av serviceproducentens verksamhet
 • vaccineringar som behövs för arbetet
 • kostnader för driften av arbetsgivarens egen företagshälsovårdscentral.

Som anläggningskostnader uppges kostnader för grundandet av arbetsgivarens egen företagshälsovårdscentral. Ange det totala beloppet av kostnaderna.

Specificera noggrannare under Ytterligare uppgifter (punkt 13) vilka olika kostnader anläggningskostnaderna består av.

Inkomster som avdras

Som inkomster som avdras uppges de inkomster av företagshälsovårdscentralens verksamhet som hänför sig till ersättningsklass I. Sådana inkomster är till exempel

 • inkomster av försäljning av tjänster till andra arbetsgivare
 • hyror som debiterats för privatmottagning på företagshälsovårdscentralen
 • intäkter av försäljning av apparater och inventarier.

Ange det totala beloppet av inkomsterna. Specificera noggrannare under Ytterligare uppgifter (punkt 13) vilka olika inkomster de avdragbara inkomsterna består av.

Uppge i den här punkten verksamhetsuppgifter för de tjänster som getts i form av förebyggande företagshälsovårdsverksamhet och för vilka kostnaderna angetts i punkt 7.

Arbetsplatsutredningar

Uppge i den här kolumnen med en halv timmes noggrannhet den tid som yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården har använt för

 • arbetsplatsutredningar
 • uppgörande och justering av verksamhetsplanen
 • deltagande i arbetarskyddskommissionens möten.

Uppge den tid som använts för planeringen och genomförandet (inklusive restid) samt för uppföljning och utvärdering.

Rådgivning och vägledning, gruppnivå

Uppge i den här kolumnen med en halv timmes noggrannhet den tid som yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården har använt för rådgivning och vägledning av grupper.

Uppge den tid som använts för planeringen, själva rådgivningen och vägledningen (inklusive restid) samt för uppföljning och utvärdering.

Besök för rådgivning och vägledning, individnivå

Uppge i den här kolumnen antalet rådgivnings- och vägledningsbesök för arbetstagarna per yrkesutbildad person och sakkunnig.

Uppföljning av hälsotillståndet och av arbets- och funktionsförmågan

Uppge i de här kolumnerna antalet hälsoundersökningar som yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården genomfört och antalet laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar som gjorts i samband med dem. På blanketten finns separata kolumner för hälsoundersökningar som gjorts på basis av särskild fara för ohälsa och för övriga hälsoundersökningar (se nedan).

Hälsoundersökningsbesök på basis av särskild fara för ohälsa

I den här kolumnen uppges de hälsoundersökningar som gjorts på basis av särskild fara för ohälsa samt de uppföljningsundersökningar som hänför sig till dessa.

Övriga hälsoundersökningar

I den här kolumnen uppges alla andra hälsoundersökningar som avses i lagen om företagshälsovård samt de uppföljningsundersökningar som hänför sig till dessa.

Uppge i den här punkten kostnaderna för sjukvård och annan hälsovård. Motsvarande verksamhetsuppgifter uppges i punkt 10.

Kostnader för sjukvård

Specificera i den här kolumnen kostnaderna för sjukvård, per yrkesutbildad person och sakkunnig.

Kostnader för sjukvård är

 • kostnader som föranletts av arbetstagarnas besök på sjukmottagning eller distansmottagning
 • kostnader för laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar som gjorts för att kunna genomföra sjukvård och annan hälsovård på allmänläkarnivå.

Kostnader för annan hälsovård

Specificera i den här kolumnen kostnaderna för annan hälsovård per yrkesutbildad person.

Kostnader för annan hälsovård är till exempel kostnader som föranletts av

 • besök för influensavaccination avsedd för medicinska riskgrupper
 • andra besök hos en yrkesutbildad person inom företagshälsovården, på mottagningen eller på distans, före konstaterande av sjukdom.

Andra resurser

Specificera andra driftskostnader i punkten Andra resurser, exempelvis allmänna avgifter och grundavgifter som hänför sig till ersättningsklass II.

Inkomster som avdras

Uppge som inkomster som avdras de inkomster som hänför sig till ersättningsklass II. Sådana inkomster är till exempel

 • inkomster av försäljning av tjänster till andra arbetsgivare
 • hyror som debiterats för privatmottagning på företagshälsovårdscentralen
 • intäkter av försäljning av apparater och inventarier
 • ersättningar eller kostnader för åtgärdande av olycksfall i arbetet, misstänkta yrkessjukdomar och trafikskador.

Ange det totala beloppet av inkomsterna. Specificera noggrannare under Ytterligare uppgifter (punkt 13) vilka inkomster den egna företagshälsovårdscentralens avdragbara inkomster består av.

Uppge i den här punkten verksamhetsuppgifter för sjukvård och annan hälsovård (ersättningsklass II) för vilka kostnaderna angetts i punkt 9. Specificera distanstjänsterna i de punkter som är avsedda för dem.

Uppge de kostnader som specificerats i punkterna 7 och 9 sammanlagt per ersättningsklass samt alla kostnader totalt.

En förutsättning för att man ska få ersättning för företagshälsovårdskostnader är att ansökan med bilagor har behandlats i enlighet med samarbetsförfarandet på arbetsplatsen. Uppge om arbetstagarnas representant beretts möjlighet att ge ett utlåtande om ovannämnda handlingar för ersättningsansökan.

I den här punkten kan du ge ytterligare information eller uppgifter som du vill att FPA beaktar.

Uppge kontaktinformation för de personer som kan ge ytterligare information om sådant som gäller ansökan.

Ansökan undertecknas av den sökandes företrädare, dvs. arbetsgivarens företrädare, som har namnteckningsrätt.

Senast ändrad 9.2.2024