Kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård

I varje medlemsstat av den Europeiska unionen finns en egen kontaktpunkt för gränsöverskridande hälso- och sjukvård. De nationella kontaktpunkterna ansvarar för kommunikation och informationsutbyte gällande EU:s medlemsstaters gränsöverskridande hälso- och sjukvård. 

I Finland är kontaktpunkten placerad hos FPA, och den har fungerat i organisationen sedan den grundades år 2014. Kontaktpunkten är en del av FPA:s verksamhet i kunskapscentret för internationella ärenden. 

Kontaktpunktens uppgifter 

Kontaktpunkten för den gränsöverskridande hälso-och sjukvården samlar, producerar och sprider information om 

  • användning av hälso- och sjukvårdstjänster i Finland och utomlands
  • att söka sig till planerad vård från Finland utomlands och från utlandet till Finland
  • kostnadsersättningar 
  • europeiskt recept. 

Kontaktpunktens uppgifter specificeras noggrannare i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Kontaktpunkten informerar i huvudsak om hälso- och sjukvårdstjänster i länder som följer EU-lagstiftning. Den erbjuder också information om hälso- och sjukvårdens tjänster samt om lagstiftning, administrativa förfaranden, kostnader och deras ersättningar samt om patientens rättigheter i länder som har en överenskommelse om social trygghet med Finland och i övriga länder. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för den gränsöverskridande hälso- och sjukvårdens allmänna planering, styrning och utveckling samt uppföljning av finansieringen.  

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård tar varken emot eller behandlar kunders ansökningar. Kontaktpunkten förmedlar information på ett allmänt plan om gränsöverskridande hälso- och sjukvård, implementering av lagar och överenskommelser samt delar ut landspecifik information om hälsovårdstjänster och användning av dem. FPA:s servicetelefonnummer 020 634 0300 (FPA:s center för internationella ärenden) ger råd i frågor om socialskydd vid emigration från och immigration till Finland.

Nättjänsten Vårdenhetsval.fi

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård upprätthåller och utvecklar nättjänsten Vårdenhetsval.fi som erbjuder information om användning av hälsovårdstjänster i Finland och utomlands. På webbplatsen får du till exempel information om patientens rättigheter, kostnaderna för vården och ersättningar för kostnaderna samt om hälso- och sjukvården i olika länder.

Nättjänsten Vårdenhetsval.fi är tillgänglig på fyra språk: finska, svenska, engelska och nordsamiska. Därutöver har nättjänstens centrala innehåll publicerats på finskt och finlandssvenskt teckenspråk. En egen sektion har utarbetats för hälsovårdspersonalens informationsbehov.

Nättjänsten som öppnades i slutet av år 2015 erbjuder pålitlig information som har producerats i samarbete mellan kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård, social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Folkpensionsanstalten. 

Kontakt

Kontaktpunkten för gränsöverskridande hälso- och sjukvård 
FPA 
Postadress: PB 80, 00056 KELA

Du kan även skicka e-post till kontaktpunkten på adressen yhteyspiste(at)kela.fi 

Kontaktpunkten förmedlar information på ett allmänt plan om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. I personliga förmånsärenden (bl.a. ansökningar) var i kontakt med FPA:s servicekanaler (center för internationella ärenden). Via e-post kan vi inte behandla dessa frågor på grund av sekretessbestämmelserna. Skicka inte några känsliga uppgifter via e-post, t.ex. din personbeteckning.

Mera information