Kohdennetut haut

Tältä sivulta löydät ilmoitukset kuntoutuksen kehittämishankkeisiin liittyvistä kohdennetuista hauista. Kohdennetuilla hauilla Kela hakee kehittämishankkeiden arviointitutkimusten, kirjallisuuskatsausten, markkinakartoitusten tekijöitä tai muita asiantuntijoita.

Kela hakee tutkijatahoa tekemään kahden kuntoutuksen kehittämisprojektin arviointitutkimukset

Etsimme tutkijatahoa tekemään arviointitutkimukset, jotka koskevat aikuisten ryhmäkuntoutuksen ja lasten perhekuntoutuksen kehittämistä ja kokeilua.

Tutkimustehtävän tausta

Arviointitutkimukset ovat osa Kelan Elinvoimaa kuntoutuksesta -projektia (2022–2025) ja Lastu-projektia (2022–2026).

Elinvoimaa kuntoutuksesta -projekti

Elinvoimaa kuntoutuksesta -projektissa kehitetään ja kokeillaan uutta ryhmäkuntoutusta. Ryhmäkuntoutuksen tavoitteena on estää tyypin 1 ja 2 diabeteksen, metabolisen oireyhtymän ja uniapnean vaikeutumista sekä tukea asiakkaita elämäntapojen muutoksessa. Uusi ryhmäkuntoutus korvaa seuraavat kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit:

Kela kehittää uutta ryhmäkuntoutusta yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Keskeisiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, kuntoutuksen palveluntuottajat, perusterveydenhuolto ja järjestöt.

Yhteiskehittämisen tuloksena syntyy uusi ryhmäkuntoutus, jota kokeillaan projektin aikana. Tavoitteena on, että kokeiluun osallistuu noin 100 asiakasta.

Lastu-projekti

Lastu-projektissa kehitetään ja kokeillaan uutta lasten perhekuntoutusta. Uusi lasten perhekuntoutus korvaa seuraavat lasten sopeutumisvalmennuskurssit:

Kela kehittää uutta lasten perhekuntoutusta yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Keskeisiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, kuntoutuksen palveluntuottajat, erikoissairaanhoito ja järjestöt.

Yhteiskehittämisen tuloksena syntyy uusi lasten perhekuntoutuksen malli, jota kokeillaan projektin aikana. Tavoitteena on, että kokeiluun osallistuu noin 50 lasta perheineen.

Kokeilujen aikana sidosryhmiltä kerätyn tiedon ja kokemusten perusteella aikuisten ryhmäkuntoutusta ja lasten perhekuntoutusta kehitetään edelleen niin, että ne voidaan projektin päätyttyä viedä osaksi Kelan vakiintunutta toimintaa.

Tutkimuksen sisältö

Tutkimustehtävät

Tutkimus arvioi

  • asiakkaiden ohjautumista kokeiltaviin kuntoutuspalveluihin (mm. sidosryhmäyhteistyön toimivuus)
  • kokeiltavien kuntoutuspalvelujen toteuttamista (mm. kuntoutuspalvelujen ja sidosryhmäyhteistyön toimivuus)
  • asiakkaiden, palveluntuottajien ja sidosryhmien kokemia kuntoutuspalvelujen hyötyjä.

Tutkimusmenetelmät

Tutkimustehtäviin haetaan vastauksia monimenetelmällisesti ja moninäkökulmaisesti. Tietoa kerätään palveluihin osallistuvilta asiakkailta, kuntoutuksen palveluntuottajilta, perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta sekä järjestöistä.

Tutkimuksen toteuttaminen

Tutkimuseettistä ennakkoarviointia varten aineistonkeruumenetelmien ja -välineiden pitää olla valmiina marraskuussa 2022. Valittu tutkijataho pyytää tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin Kelan tutkimuseettiseltä toimikunnalta (Tietoa Kelasta -osio).

Tutkijatahon pitää saada tutkimus ja tutkimusraportti valmiiksi Elinvoimaa kuntoutuksesta -projektissa 30.6.2025 mennessä ja Lastu-projektissa 30.6.2026 mennessä.

Tutkimukset toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Kelan Elinvoimaa kuntoutuksesta -projektin ja Lastu-projektin ja mahdollisesti myös Kelan tutkimusyksikön kanssa.

Tutkimusten tulokset raportoidaan Kelan julkaisusarjoissa tai muissa kotimaisissa tieteellisissä julkaisusarjoissa. Tutkijataho raportoi välituloksia Kelan Elinvoimaa kuntoutuksesta -projektille ja Lastu-projektille sekä esittelee tutkimuksen tuloksia projektien loppuseminaareissa.

Kela hyödyntää tutkimuksista saatua tietoa, kun se kehittää kuntoutuspalveluja ja päättää niiden laajemmasta käyttöönotosta.

Hakeminen

Tutkijataho laatii molemmille tutkimuksille erilliset tutkimussuunnitelmat ja kustannusarviot. Tutkimussuunnitelman rakenne on seuraava:

Tutkimussuunnitelma

  • Tutkimuksen tausta ja tarkoitus
  • Tavoite ja tutkimuskysymykset
  • Aineistot ja tutkimusmenetelmät
  • Aikataulu
  • Tutkimuksen toteuttajat ja resurssit
  • Tulosten hyödyntämis- ja viestintäsuunnitelma
  • Lähteet

Tutkijataho kuvaa tutkimussuunnitelmassaan käytettävät tutkimusmenetelmät, aineistot, niiden hankinnan ja hallinnan. Tutkimusmenetelmät esitetään siten, että käy ilmi, miten niillä vastataan tutkimustehtäviin.

Tutkimusten toteuttaminen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, monimenetelmällistä tutkimusosaamista, hyvää yhteistyökykyä sekä kehitettävien kuntoutuspalvelujen kohderyhmien tuntemusta. Tutkijaryhmän asiantuntemus kuvataan tutkimussuunnitelmassa.
Hakemuksessa pitää olla tutkimustahon nimi ja tutkijan tai tutkijoiden nimet, heidän koulutuksensa, tutkimusmenetelmäosaamisensa, työkokemuksensa ja julkaisuluettelo.

Tutkijataho täyttää Kelan KKRL 12 § kehittämishankkeiden rahoitushakemus- ja kustannusarviolomakkeet. Löydät hakemusasiakirjat Hae rahoitusta -sivulta. Rahoitushakemuslomakkeesta ei täytetä kohtia 2, 8 ja 9.

Tutkijataho lähettää kirjallisen hakemuksen 31.8.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen kirjaamo@kela.fi.

Hakemusten arvioinnissa kiinnitämme huomiota tutkimussuunnitelman laatuun, toteuttamiskelpoisuuteen, hyödynnettävyyteen ja kustannuksiin.

Tutkimus käynnistyy, kun lopullinen tutkimussuunnitelma on hyväksytty sekä Kelan ja tutkijatahon välinen sopimus on allekirjoitettu.

Lisätietoa

Erikoistutkija Sari Miettinen, puh. 050 463 7821
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi