Kuntoutuksen palvelukuvaukset | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Kuntoutuspalvelujen palvelukuvaukset

Kela hankkii järjestämisvastuullaan olevat kuntoutuspalvelut pääasiassa kilpailuttamalla tai rekisteröitymismenettelyllä. Tarjouspyyntöön tai sopimusasiakirjoihin liitetään palvelukuvaus. Se määrittää hankittavan palvelun yksityiskohdat, kuten palvelun sisällön ja sen laadun, henkilöstön, tilat, vastuullisuuden, turvallisuuden, pätevyysehdot ja vaadittavat luvat.

Kelan kuntoutuksen palvelukuvauksessa on 2 osaa: yleinen osa ja kuntoutuspalvelun osa. Nämä osat täydentävät toisiaan, ja niitä molempia sovelletaan samanaikaisesti Kelan järjestämän kuntoutuksen toteuttamisessa. Palvelukuvaukset ovat voimassa sopimuksessa määritellyn ajan.

Palvelukuvauksen sisältö perustuu hyvän kuntoutuskäytännön periaatteisiin, tutkittuun tietoon ja vankkaan kokemukseen. Kuntoutuspalveluiden keskiössä on aina asiakas, ja palvelukuvauksissa korostetaan palvelun laatua. Laatu muodostuu siitä, kun kuntoutus täyttää asiakkaan yksilölliset tarpeet, vaatimukset ja odotukset palvelukuvauksen edellyttämällä tavalla. Palvelukuvaukset laaditaan palvelumuotoilun periaatteita noudattaen.

Tutustu palvelukuvauksiin:

Ota huomioon kuntoutusta koskevat lait

Palveluntuottajan pitää noudattaa kuntoutusta ohjaavaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita. Alla on keskeistä kuntoutusta ohjaavaa lainsäädäntöä.

 • laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (566/2005)                 
 • laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (2023/741)
 • laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006)
 • laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (2002/504)
 • laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
 • laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015)
 • asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (1998/986)
 • laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
 • laki potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista (2023/739)
 • laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (2023/703)
 • potilasvakuutuslaki (2019/948)
 • kielilaki (423/2003)
 • saamen kielilaki (1086/2003)
 • laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta (133/2010)
 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679)
 • tietosuojalaki (1050/2018)
 • laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta (306/2019)
 • laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (2019/552)
 • laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (617/2009)
 • kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011)
 • työturvallisuuslaki (738/2002)
 • pelastuslaki (379/2011)
 • valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011)
 • laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010)
Sivu päivitetty 19.6.2024