Ohjeita lääkäreille lääkkeen määräämisestä | Kumppanit | KelaSiirry sisältöön

Lääkkeen määrääminen

Tällä sivulla on ohjeita lääkäreille lääkkeen määräämisestä.

Kiinnitä lääkkeen valinnassa erityistä huomiota hintaan ja hoidon kustannuksilla saavutettaviin kliinisiin vaikutuksiin.

Aloita pitkäaikaiseen hoitoon tarkoitettu lääkitys pienellä pakkauksella, jos sellainen on lääkkeestä saatavilla. Jos lääke osoittautuu potilaalle sopivaksi, määrää lääke jatkossa taloudellisina pakkauskokoina. Voit tarkistaa lääkkeen hinnan Kelan lääkehausta. Siirry lääkehakuun.

Lue lisää

Lääkärin velvoite määrätä kaupan olevista, keskenään vertailukelpoisista ja vaihtoehtoisista biologisista lääkkeistä ja biosimilaareista edullisinta siirretään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta lakiin 1.1.2023. Velvoitetta tehostetaan toimijoiden omavalvonnalla sekä viranomaisvalvonnalla ja seuraamuksilla.

Kun määräät potilaalle biologista lääkettä tai biosimilaaria, sinun on määrättävä keskenään vertailukelpoisista ja vaihtoehtoisista valmisteista vähittäismyyntihinnaltaan edullisin valmiste. Määrää edullisin valmiste aina, kun aloitat lääkehoidon tai jatkat sitä.

Voit määrätä muun kuin edullisimman lääkkeen vain silloin, kun siihen on potilaskohtainen lääketieteellinen tai hoidollinen peruste. Kirjaa tällöin peruste selkeästi ja yksilöidysti reseptin perustelukenttään. Älä kirjaa perusteluun yksityiskohtaisia potilastietoja.

Potilastietojärjestelmän on tuettava biologisten lääkkeiden ja biosimilaarien määräämistä

Näet keskenään vertailukelpoisten ja vaihtoehtoisten biologisten lääkkeiden sekä biosimilaarien ryhmittelyn potilastietojärjestelmästä, kun siihen on päivitetty tarvittavat tiedot. Sähköisellä reseptillä näkyy potilastietojärjestelmän päivityksen jälkeen perustelukenttä lääketieteellisen tai hoidollisen perusteen kirjaamiselle. Jos sähköisellä reseptillä ei vielä ole kenttää perustelun kirjaamista varten, kirjaa perustelu potilasasiakirjoihin. Biologisten lääkkeiden ja biosimilaarien määräämistä tukevat tiedot näkyvät kaikissa potilastietojärjestelmissä viimeistään 30.9.2023.

Biologisten lääkkeiden ja biosimilaarien määräämisen omavalvonta

Terveydenhuollon toimintayksikön ja itsenäisen ammatinharjoittajan täytyy valvoa itse, että potilaille määrätään edullisimpia biologisia lääkkeitä ja biosimilaareja. Jos edullisimpia lääkkeitä ei ole määrätty, asia täytyy korjata viipymättä.

Omaa toimintaa täytyy valvoa säännöllisin väliajoin, ja valvonnan täytyy perustua omavalvontasuunnitelmaan. Suunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja henkilökunnan nähtävillä.

Biologisten lääkkeiden ja biosimilaarien määräämisen viranomaisvalvonta

Kela valvoo, että potilaille määrätään edullisimpia biologisia lääkkeitä ja biosimilaareja. Valvonnassa käytetään Reseptikeskukseen tallennettuja biologisten lääkkeiden ja biosimilaarien reseptitietoja.

Jos edullisimpia biologisia lääkkeitä ja biosimilaareja ei ole määrätty, Kela voi

 • pyytää lääkäriä kiinnittämään huomiota asianmukaiseen toimintaan
 • antaa lääkärille huomautuksen
 • määrätä lääkärin korjaamaan toimintaansa
 • tehostaa määräystä uhkasakolla.

Kelalla on oikeus saada maksutta lääkäriltä tiedot, jotka ovat välttämättömiä valvonnassa.

Jos sinulla on kysyttävää biologisten lääkkeiden ja biosimilaarien määräämisen valvonnasta, lähetä viesti osoitteeseen laakevalvonta@kela.fi. Sähköpostiosoite on käytössä 2.1.2023 alkaen.

Katso myös

Apteekki vaihtaa reseptillä määrätyn lääkkeen halvempaan vaihtokelpoiseen valmisteeseen ellei potilas tai lääkäri kiellä lääkevaihtoa.

Voit kieltää lääkkeen vaihtamisen lääketieteellisestä tai hoidollisesta syystä. Tee vaihtokiellosta merkintä reseptiin ja kerro kiellon perustelut potilaalle. 

Epilepsialääkkeiden vaihtokelpoisuus

Epilepsialääkkeet (ATC-luokka N03) kuuluvat lääkevaihtoon, mutta eivät ole vaihtokelpoisia epilepsian hoidossa.

Kun määräät epilepsialääkettä epilepsian hoitoon, merkitse reseptiin aina lääkkeen käyttötarkoitus, lääkevaihdon kielto tai molemmat.

Kun määräät epilepsialääkettä muuhun kuin epilepsian hoitoon, merkitse reseptiin aina lääkkeen käyttötarkoitus.

Vaihtokiellon merkitseminen biologisia lääkkeitä ja biosimilaareja koskeviin resepteihin

Jos kiellät biologisen lääkkeen tai biosimilaarin vaihtamisen apteekissa, kirjaa vaihtokielto reseptille.

Biologisten lääkkeiden ja biosimilaarien apteekkivaihtoa koskevaa lainsäädäntöä valmistellaan parhaillaan ja lainsäädännön on ehdotettu tulevan voimaan vuoden 2024 alusta. Merkitse tarvittaessa vaihtokielto jo vuoden 2023 aikana laatimiisi ja uudistamiisi biologisten lääkkeiden ja biosimilaarien resepteihin, koska näitä reseptejä voidaan toimittaa vielä vuoden 2024 aikana. Vaihtokielto on merkittävä reseptille silloin, kun biologista lääkettä tai biosimilaaria ei saa vaihtaa apteekissa edullisempaan vaihtokelpoiseen valmisteeseen potilaskohtaisen lääketieteellisen tai hoidollisen syyn vuoksi.

Lue lisää

Kirjaa reseptiin selkeästi ajantasainen lääkkeen annostusohje.

Apteekki laskee reseptissä olevan annostusohjeen perusteella

 • potilaalle kerralla korvattavan enimmäislääkemäärän
 • ajankohdan, jolloin potilas voi ostaa seuraavan lääke-erän korvattuna.

Jos potilaasi kohdalla on lääketieteellisesti perusteltua käyttää suurempaa annostusta kuin hyväksytyssä valmisteyhteenvedossa ilmoitetaan, lisää reseptille merkintä ”Sic”. Jos merkintä puuttuu, apteekki on yhteydessä sinuun. Apteekki ei voi toimittaa lääkettä ennen kuin saa sinulta varmistuksen annostusohjeen oikeellisuudesta.

Lisää merkintä ”Sic” myös silloin, kun lääkkeen määrääminen muutoin poikkeaa yleisesti hyväksytystä hoitokäytännöstä.

Määrää lääke ensisijaisesti kokonaisina pakkauksina (esim. 5 x 100 tablettia) tai kokonaismääränä (esim. 500 tablettia).

Voit poikkeuksellisesti määrätä lääkkeen hoidon kestoajalle (esim. kahden vuoden lääkkeet), jos se on hoidon kannalta tarkoituksenmukaista. Esimerkiksi annosjaeltuna toimitettavat reseptit kirjoitetaan ensisijaisesti tietylle ajalle.

Jos määräät lääkettä hoidon kestoajalle, apteekki laskee ensimmäisellä toimituskerralla kokonaislääkemäärän reseptin annostusohjeen perusteella. Jos reseptiin merkitty lääkehoidon kesto on tulkinnanvarainen, apteekki on yhteydessä sinuun asian selvittämiseksi ennen lääkkeen toimittamista.

Huomaathan, että lääkkeen määrääminen hoidon kestoajalle ei vaikuta reseptin voimassaoloaikaan. Esimerkiksi jos merkitset kokonaislääkemääräksi ”vuoden lääkkeet”, reseptillä voi ostaa vuoden lääkemäärän reseptin voimassaoloaikana eli 2 vuoden aikana. Katso myös kohta Reseptin voimassaoloaika.

Klotsapiinivalmisteet

Voit määrätä klotsapiinivalmisteita kerralla enintään kuukauden lääkemäärän eli kahden verikontrollin väliselle ajalle.

Lue lisää

Resepti on yleensä voimassa 2 vuotta kirjoittamispäivästä alkaen.

Seuraavia lääkkeitä koskevat reseptit ovat kuitenkin voimassa enintään 1 vuoden:

 • pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet eli PKV-lääkkeet
 • huumausainelääkkeet
 • potilaskohtaiset erityislupavalmisteet
 • biologiset lääkkeet ja biosimilaarit.

Huomaa, että potilastietojärjestelmä ei välttämättä automaattisesti rajoita biologisia lääkkeitä ja biosimilaareja koskevien reseptien voimassaoloaikaa ennen lokakuuta 2023. Jos järjestelmä antaa reseptille vuotta pidemmän voimassaoloajan, oikea voimassaoloaika täytyy merkitä reseptiin erikseen.

Voit tarvittaessa lyhentää minkä tahansa reseptin voimassaoloaikaa niin, että merkitset viimeisen voimassaolopäivän sille tarkoitettuun kenttään.

Lääkkeitä voi määrätä

 • lääkäri
 • hammaslääkäri
 • sairaanhoitaja tai sairaanhoitajana laillistettu terveydenhoitaja tai kätilö
 • optikko
 • suuhygienisti.

Lue lisää

Sivu päivitetty 6.9.2023

Mitä mieltä olet sivusta?