Yleis- tai perusmaksuihin sisällytettävät kustannukset

Kela voi korvata yleis- tai perusmaksuja, joita työterveyshuollon palveluntuottajat perivät työnantajilta ja yrittäjiltä.

Yleis- tai perusmaksuja korvataan, jos

 • niiden sisältö vastaa hyväksyttäviä perustamis- ja käyttökustannuksia
 • ne aiheutuvat muiden kuin työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toiminnasta tai tutkimusten tekemisestä.

Tällaisia kustannuksia aiheutuu toimisto- ja siivoushenkilökunnan sekä työterveyshuollon avustavan henkilökunnan hoitamasta

 • ajanvarauksesta
 • postituksesta
 • puheluista
 • toimistotyöstä
 • siivouksesta ja muista vastaavista tehtävistä.

Yleis- tai perusmaksua ei tarvitse periä erikseen

Työterveyshuollon palveluntuottajan ei tarvitse periä yleis- tai perusmaksua erikseen, koska palveluntuottaja voi sisällyttää toimisto- ja siivoushenkilökunnan sekä työterveyshuollon avustavan henkilökunnan toiminnan kustannukset työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toiminnasta tai tutkimuksista perimiinsä maksuihin ja palkkioihin.

Jos työterveyshuollon palveluntuottaja perii yleis- tai perusmaksua, siihen ei saa sisällyttää mitään työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toiminnasta aiheutuneita kustannuksia.

Lisäksi yleis- tai perusmaksussa huomioidaan vain se osuus avustavan henkilökunnan työpanoksesta, joka kohdentuu työterveyshuollon toimintaan.

Nämä kustannukset Kela hyväksyy

Palveluntuottaja voi periä yleis- tai perusmaksuina seuraavat toimistohenkilökunnan, siivoushenkilökunnan ja avustavan henkilökunnan kustannukset:

 • laitteiden, kaluston ja tietojärjestelmien hankinnan ja uusimisen kustannukset
 • laitteiston, kaluston ja tietojärjestelmien huolto sekä ylläpito
 • palkkakustannukset ja pakolliset palkkasivukustannukset
 • huoneisto- ja toimistokustannukset, ammattikirjallisuus, täydennyskoulutus, tutkimus- ja hoitotarvikkeet, työvaatteet ja pesulakustannukset.

Korvauksen ulkopuolelle jäävät kustannukset

Korvauksen ulkopuolelle jäävät kustannukset, jotka aiheutuvat esimerkiksi

 • työterveyshuoltosopimuksen laatimisesta
 • korvaushakemuksen täyttämisestä
 • palveluntuottajan asiakkuuksien hallinnasta, kuten ekstranet-palveluista.

Ennakkoon tai ilman toimintaa perityt maksut

Pelkkiä yleis- tai perusmaksuja tai ennakkoon perittyjä yleis- tai perusmaksuja ei korvata työterveyshuoltona.

Korvaaminen edellyttää, että hakija on saanut työterveyshuollon tai sen lisäksi järjestetyn sairaanhoidon palveluja hakemusta koskevan tilikauden tai kalenterivuoden aikana. Palveluista on pitänyt aiheutua myös työterveyshuollon ammattihenkilöiden tai asiantuntijoiden käynti- tai aikaperusteisia maksuja, palkkioita tai tutkimuskustannuksia.

Ilmoittaminen korvaushakemuksessa

Yleis- tai perusmaksut ilmoitetaan korvaushakemuksen kohdassa ”Muut käyttökustannukset". Niistä aiheutuneet kustannukset ilmoitetaan hakemuksessa palveluntuottajan ja työnantajan sopimalla tavalla. Yleis- tai perusmaksut jaetaan yleensä korvausluokkiin toteutuneen toiminnan suhteessa. Maksua ei voi jakaa, jos työterveyshuollon palvelujen järjestämisestä tehty sopimus koskee vain korvausluokkaa I.

Jos korvaushakemuksessa ilmoitettu yleis- tai perusmaksu on suuri, Kela voi pyytää tarkan selvityksen siihen sisältyvistä kustannuksista.

Lue lisää