Ändringar i ersättandet av kostnader för sjukvård som uppkommit utomlands | FPAGå till innehållet
Pressmeddeleande

Ändringar i ersättandet av kostnader för sjukvård som uppkommit utomlands

Publicerad 14.2.2023

I fortsättningen kommer FPA att ersätta kostnader för planerad vård på eget initiativ högst till det belopp som motsvarande vård skulle ha kostat inom det egna välfärdsområdet i Finland. Det är möjligt att få ersättning för sjukvårdskostnader som uppkommit i ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland. Ändringarna träder i kraft retroaktivt 1.1.2023.

Riksdagen har godkänt ändringar i lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Ändringarna påverkar de ersättningar som FPA betalar för planerad vård på eget initiativ i ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland. 

Man kan söka vård antingen på eget initiativ eller med ett förhandstillstånd. Tidigare har FPA ersatt kostnader för planerad vård på eget initiativ enligt samma principer som kostnader för privat sjukvård i Finland.

I fortsättningen ersätter FPA kostnaderna högst till det belopp som motsvarande vård skulle ha kostat inom kundens eget välfärdsområde. I vissa fall kan ändringen innebära att FPA betalar kunden högre ersättning än tidigare. Kunden måste dock alltid betala ett belopp som motsvarar den klientavgift som skulle ha tagits ut inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland. 

Om en kund på eget initiativ söker vård i ett annat land ska hen först betala alla kostnader själv och sedan i efterhand ansöka om ersättning hos FPA.

FPA ersätter inte kostnader för sjukvård som uppkommit i något annat land än ett EU- eller EES-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland.

Vården ska motsvara vård som ges i Finland

Kunden kan få ersättning för vården från FPA om vården anses vara medicinskt nödvändig och ingår i den offentliga hälso- och sjukvårdens tjänsteutbud i Finland. Dessutom ska den motsvara den vård som kunden skulle få inom den offentliga hälso- och sjukvården i Finland.

Om det krävs remiss för att få ifrågavarande vård i Finland, behöver kunden en remiss också när hen söker motsvarande vård utomlands.

FPA ber alltid välfärdsområdet bedöma huruvida villkoren för att få ersättning uppfylls.

Kunden kan på förhand be FPA om information om huruvida vården utomlands ersätts

I fortsättningen kan kunden på förhand be FPA meddela huruvida hen får ersättning för vård som ges utomlands och till vilket belopp vården ersätts. Om vården genomförs enligt kundens förhandsanmälan, betalar FPA ersättning på det sätt som FPA uppgett på förhand. 

Lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård samt ändringarna gällande ersättningen av sjukvårdskostnader träder i kraft retroaktivt 1.1.2023. Lagen ska ännu stadfästas av presidenten. Först sedan kan FPA använda sig av de förhandsanmälningar som kunderna lämnat in för att utreda deras rätt till ersättning. 

I fortsättningen kan det krävas förhandstillstånd för att vårdkostnaderna ska ersättas

Som en följd av lagändringen införs i början av 2024 ett nytt förhandstillstånd enligt patientrörlighetsdirektivet.

I vissa fall är förhandstillståndet en förutsättning för att FPA ska kunna betala ersättning för vård som getts utomlands. Förhandstillståndet kommer att vara obligatoriskt t.ex. om vården är förknippad med särskild risk och kräver övernattning på sjukhus. Finlands regering föreskriver separat genom förordning om de tjänster som kräver förhandstillstånd. 

År 2022 betalade FPA sammanlagt 2,6 miljoner euro i ersättningar för vård som getts utomlands. Av ersättningarna hänförde sig 210 000 euro till planerad vård på eget initiativ i ett annat EU- eller EES-land eller Schweiz.

Läs mer

Senast ändrad 16.2.2023