Folkpensionsindexet medför en höjning på 5,9 procent för endast en del av FPA-förmånerna – regeringen föreslår frysning för övriga förmåner | FPAGå till innehållet
Meddelande

Folkpensionsindexet medför en höjning på 5,9 procent för endast en del av FPA-förmånerna – regeringen föreslår frysning för övriga förmåner

Publicerad 13.10.2023

FPA har fastslagit poängtalet för folkpensionsindexet från och med 1.1.2024. Regeringen föreslår dock att nästa år görs en indexjustering endast till en del av de förmåner som är bundna till folkpensionsindexet. Riksdagen behandlar också andra propositioner om nedskärningar i och höjningar av förmånerna.

Största delen av FPA-förmånerna är bundna till folkpensionsindexet. Folkpensionsindexet följer det levnadskostnadsindex som Statistikcentralen årligen räknar ut på basis av prisuppgifterna för de viktigaste varorna och tjänsterna. På det här sättet strävar man efter att bevara förmånernas köpkraft då priserna stiger.

Enligt lag måste FPA före utgången av oktober fastställa poängtalet för folkpensionsindexet för följande kalenderår. Poängtalet har nu fastställts och år 2024 är poängtalet 1911. I år är poängtalet 1805. Poängtalet höjs alltså med 5,9 % och beloppen av de förmåner som är bundna till poängtalet höjs på motsvarande sätt.

Utöver folkpensionsindexet görs nästa år även andra ändringar i beloppen av FPA-förmånerna. De temporära höjningarna av stöden till barnfamiljer upphör 31.12.2023 och riksdagen behandlar som bäst flera propositioner som inverkar på förmånsbeloppen.

Regeringen föreslår frysning av indexet

Regeringen föreslår att åren 2024–2027 görs indexjusteringar endast till en del av de förmåner som är bundna till folkpensionsindexet (RP 75/2023).

Följande FPA-förmåner höjs med 5,9 procent enligt folkpensionsindexet från och med 1.1.2024: folkpension, garantipension, fronttillägg, familjepensioner, handikappförmåner, militärunderstödets grundunderstöd, utkomststödets grunddel och årssjälvrisken för läkemedel. Storleken på och beloppen av höjningarna enligt förmån finns i tabellen i slutet av meddelandet.

Om riksdagen godkänner regeringens proposition görs åren 2024–2027 inga indexjusteringar till följande FPA-förmåner: arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning, barnavårdsstöd och studiepenning samt minimibeloppen av sjukdagpenning, partiell sjukdagpenning, föräldradagpenning, specialvårdspenning, donationsdagpenning och rehabiliteringspenning. Beloppen av de här förmånerna avses alltså förbli desamma som år 2023.

Den frysning av indexet som regeringen föreslår har emellertid en övre gräns. Om frysningen av indexet minskar förmånernas reella nivå med mer än 10,2 % görs igen normala indexjusteringar till förmånerna.

Enligt regeringens proposition görs åren 2024–2027 heller inga indexjusteringar av grunderna för fastställande av det allmänna bostadsbidraget och bostadsbidraget för pensionstagare. Till exempel planeras att de maximala boendeutgifterna i samband med det allmänna bostadsbidraget inte höjs. Enligt förslaget justeras åren 2024–2027 inte heller normerna och boendeutgifternas maximibelopp för bostadsbidraget för pensionstagare.

Regeringen föreslår höjningar och nedskärningar

Regeringen föreslår (RP 75/2023) höjningar av barnbidragen. Förslaget är att barnbidraget för det fjärde barnet, det femte barnet och därpå följande barn höjs med 10 euro från och med 1.1.2024 och barnbidraget för barn under 3 år med 26 euro per månad från och med 1.4.2024. Dessutom föreslås en höjning av ensamförsörjartillägget till barnbidraget med 5 euro.  

I år har årssjälvrisken för läkemedel frysts till samma nivå som förra året (592,16 euro per kalenderår). Regeringen föreslår (RP 57/2023), att årssjälvrisken för läkemedel höjs enligt den årliga höjningen av folkpensionsindexet år 2024. Enligt regeringens proposition är årssjälvrisken för läkemedel år 2024 626,94 euro. 

Barnförhöjningarna till arbetslöshetsförmånerna har betalats höjda med 20 % år 2023. De temporära höjningarna upphör 31.12.2023. Barnförhöjningarna till arbetslöshetsförmånerna under perioden 1.1–31.3.2024 är 5,84 euro/dag för ett barn, 8,57 euro/dag för två barn totalt och 11,05 euro/dag för tre eller fler barn totalt. Regeringen föreslår (RP 73/2023) att barnförhöjningarna till arbetslöshetsförmånerna slopas från och med 1.4.2024.

Regeringen föreslår (RP 60/2023) att minimibeloppet av rehabiliteringspenningen för unga och rehabiliteringspenning som betalas för tid av yrkesinriktad rehabilitering minskas till 31,99 euro per vardag från och med 1.1.2024 (nu 36,91 euro per vardag).

Förmånsbelopp och inkomstgränser fr.o.m. 1.1.2024

FPA informerar om förmånsbeloppen för nästa år och inkomstgränserna i anslutning till dem på nytt i slutet av året när alla regeringspropositioner har behandlats. I den bifogade tabellen syns förmånsbeloppen fr.o.m. 1.1.2024, förutsatt att riksdagen godkänner de propositioner som nu behandlas.

Närmare information

Ytterligare information om regeringens proposition:

Senast ändrad 13.10.2023