Föräldradagpenningar | Arbetsgivare | FPAGå till innehållet

Föräldradagpenningar till arbetsgivaren - den beräknade tidpunkten för barnets födelse var före 4.9.2022

Då arbetsgivaren betalar lön under arbetstagarens moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, kan FPA betala föräldradagpenningen till arbetsgivaren. Med föräldradagpenning avses moderskapspenning, särskild moderskapspenning, faderskapspenning och föräldrapenning.

Det fastställs i regel i branschens kollektivavtal om arbetsgivaren är skyldig att betala lön under föräldraledighetstiden. Det lönar sig alltså att kontrollera kollektivavtalet.

Även om arbetsgivaren inte betalar lön under arbetstagarens ledighet kan FPA ändå behöva tilläggsuppgifter av arbetsgivaren för att arbetstagarens dagpenningansökan ska kunna handläggas.

Sådana tilläggsuppgifter är till exempel

Arbetsgivaren har inte rätt till dagpenning under arbetstagarens semester eller arbetsdagar.

När kan arbetsgivaren få föräldradagpenningar?

Föräldradagpenning är ett samlingsnamn för moderskapspenning, särskild moderskapspenning, faderskapspenning och föräldrapenning.

  • Moderskapspenning betalar FPA då den blivande mamman blir moderskapsledig. Moderskapspenningsperioden börjar senast 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Efter 1.12.2022 kan en arbetstagare inte längre ansöka om moderskapspenning.
  • Särskild moderskapspenning är avsedd för arbetstagare som i sina arbetsuppgifter eller i sin arbetsmiljö utsätts för ett kemiskt ämne, strålning, en smittsam sjukdom eller någon annan motsvarande omständighet som äventyrar den gravida arbetstagarens eller det ofödda barnets hälsa. Dagpenningen kan sökas genast då graviditeten konstaterats, om arbetsgivaren inte kan ordna med annat arbete under graviditeten. Efter 1.12.2022 kan en arbetstagare inte längre ansöka om särskild moderskapspenning.
  • Faderskapspenning betalar FPA då en pappa blir ledig för att sköta sitt biologiska barn som är under 2 år eller sitt adoptivbarn som är under 18 år, och mindre än 2 år förflutit från adoptionen.
  • Föräldrapenning kan FPA betala efter moderskapspenningsperioden antingen till en biologisk förälder eller till en adoptivförälder som sköter sitt adoptivbarn. Föräldrarna kommer sinsemellan överens om vem som söker föräldrapenning.
  • Partiell föräldrapenning är avsedd för båda föräldrarna under den tid de med hjälp av deltidsarbete delar på föräldraledigheten och ansvaret för vården av barnet. Deltidsarbetet och lönen ska vara 40–60 % av arbetstiden och lönen för heltidsarbete. FPA kan betala partiell föräldrapenning då arbetstagaren arbetar på deltid eller kommit överens om deltidsarbete med sin arbetsgivare för minst 2 månader. Partiell föräldrapenning betalas inte till arbetsgivaren.

Efter föräldrapenningsperioden kan FPA betala följande till arbetstagaren:

  • barnavårdsstöd
  • specialvårdspenning

Specialvårdspenning är avsedd för situationer där föräldern inte kan utföra sitt förvärvsarbete på grund av sitt barns sjukdom eller funktionsnedsättning, när barnet är under 16 år.

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?