Automatiserat beslutsfattande vid FPA | Om FPA | FPAGå till innehållet

Automatiserat beslutsfattande vid FPA

FPA utnyttjar automatisering i samband med sådana rutinmässiga arbetsuppgifter där myndighetsprövning inte krävs. Med ett automatiserat beslut avses ett beslut som har fattats utan mänsklig inblandning.

FPA använder sig av automatiserat beslutsfattande endast när det handlar om omständigheter som det inte råder några oklarheter om. Ett beslut kan fattas automatiskt endast om avgörandet kan härledas från förmånslagstiftningen och entydiga fakta som FPA känner till. Vid det automatiserade beslutsfattandet utnyttjas inte logik som grundar sig på lärande tillämpningar inom artificiell intelligens eller statistiska eller vetenskapliga modeller.

Automatisering av rutinmässiga arbetsuppgifter gör det möjligt för FPA att erbjuda snabbare och bättre service. De resurser som frigörs tack vare automatiseringen kan FPA använda för att handleda och stöda kunderna.

Om ett beslut har fattats automatiskt anges detta i beslutet. I beslutet anges också vart man kan vända sig om man vill ha ytterligare information om beslutet samt hur man söker ändring i beslutet.

Vid FPA fattas följande beslut automatiskt:

  • ändringar i förmånsbelopp som grundar sig på ändringar i lagen
  • beviljande av studiestöd, om det kan beviljas i enlighet med ansökan
  • annullering av studieförmån för en viss tid på kundens begäran
  • indragning av studiestöd om kunden inte svarat på begäran om utredning av studieframgången
  • justering av studiestöd utifrån föräldrarnas nya beskattningsuppgifter
  • beslut om statsgaranti för studielån för följande år
  •  justering av sjukdagpenningen utifrån de löneuppgifter som arbetsgivaren har uppgett
  • indragning av förmån på basis av registeruppgifter (t.ex. ålder, dödsfall) eller någon annan ostridig omständighet
  • indragning av vissa förmåner om kunden inte svarat på begäran om utredning i samband med regelbunden justering
  • automatiskt beviljande av arbetsmarknadsstöd i en situation där betalningsperioden för grunddagpenningen upphör och det råder klarhet om att den sökande uppfyller villkoren för beviljande av förmånen.

Utöver de beslut som nämns ovan kan även beslutsförslag gällande studieförmåner fattas automatiskt. Ett beslutsförslag vinner laga kraft om kunden inte gör en begäran om ny behandling.

Senast ändrad 10.1.2024