Årsinkomst | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Årsinkomst

Beloppet av dagpenningen grundar sig på din årsinkomst. Årsinkomsten beräknas utifrån en period som består av de 12 kalendermånader som föregår kalendermånaden före den månad då förmånen börjar. I vissa situationer kan dagpenningen beräknas utifrån inkomsterna under de 3 sista månaderna i perioden. Exempel på sådana situationer är om du har varit vårdledig eller blivit klar med din utbildning. Du måste själv begära att din dagpenning beräknas utifrån inkomsterna under 3 månader.

Mellan granskningsperioden och tidpunkten då utbetalningen av dagpenningen börjar finns 1 månad som inte beaktas i årsinkomsten.

FPA kan fatta ett beslut om föräldradagpenningen efter att granskningsperioden för årsinkomsten har löpt ut.

Exempel på ansökan om graviditetspenning

Maja ansöker 15.7.2024 om graviditetspenning för tiden 27.10.2024–14.12.2024. Granskningsperioden för årsinkomsten är 1.9.2023–31.8.2024. Beslutet kan meddelas tidigast i början av september.

Inkomster under granskningsperioden som räknas med i årsinkomsten är

 • löneinkomst
 • försäkringslön
 • FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst
 • vissa förmåner
 • vissa ersättningar för inkomstbortfall.

Årsinkomsten kan alltså bestå av en eller flera av de ovannämnda inkomsterna. I regel får FPA de uppgifter som behövs för beräkningen av årsinkomsten från inkomstregistret och försäkringsanstalterna samt arbetslöshetskassorna, så de behöver inte meddelas FPA separat. Vid behov kan FPA begära ytterligare uppgifter gällande inkomsterna av dig eller av utbetalaren.

På den löneinkomst och den försäkringslön som räknas som årsinkomst görs ett försäkringspremieavdrag som är 8,95 procent år 2024. Motsvarande avdrag görs inte på FöPL- och LFöPL-årsinkomsten.  

Olika inkomster

I årsinkomsten beaktas löneinkomster som fåtts i anställnings- eller tjänsteförhållande och som betalats ut under granskningsperioden. I regel får FPA löneuppgifterna för beräkningen av årsinkomsten från inkomstregistret, så de behöver inte meddelas FPA separat.

Arbetsgivaren är skyldig att anmäla löneuppgifter till inkomstregistret inom 5 dagar från utbetalningen. Du kan i inkomstregistret kontrollera de uppgifter som din arbetsgivare har anmält (skatt.fi/inkomstregistret). Man loggar in i tjänsten med nätbankskoder eller med ett mobilcertifikat. Observera att arbetsgivarna också anmäler sådana inkomster till inkomstregistret som inte räknas in i årsinkomsten, till exempel kostnadsersättningar. 

Om det enligt dig finns bristfälligheter eller felaktigheter i de löneuppgifter som meddelats till inkomstregistret ska du be arbetsgivaren rätta uppgifterna i inkomstregistret. Du kan inte själv ändra uppgifterna i inkomstregistret.

Exempel på årsinkomst som beräknats utifrån löneinkomster

Majas rätt till graviditetspenning börjar 14.8.2024. Granskningsperioden är 1.7.2023–30.6.2024. Under den här tiden har Maja haft en lön på 2 500 euro per månad (brutto) och en semesterpenning på 1 125 euro (brutto).

Som årsinkomst räknas 12 månader x 2 500 euro + 1 125 euro = 31 125 euro.*

Föräldrapenning betalas ut cirka 65 e/vardag. Beloppet på graviditetspenning och föräldrapenning de första 16 dagarna är cirka 85 e/vardag.

*) På löneinkomsten görs ett försäkringspremieavdrag som år 2024 är 8,95 procent.

Om du under granskningsperioden har arbetat utomlands och det fastställts en försäkringslön för den tiden, beräknas dina årsinkomster utifrån försäkringslönen istället för utifrån den verkliga lönen.

Om du är en FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare beräknas din årsinkomst utifrån FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten under granskningsperioden på 12 kalendermånader. Arbetsinkomsten räknas endast för den tid försäkringen har varit i kraft.

I årsinkomsten beaktas inte andra inkomster av företagsverksamheten, t.ex. löneinkomst från det egna företaget eller förvärvsinkomst av näringsverksamhet. Om FöPL- eller LFöPL-försäkringen inte har varit i kraft under granskningsperioden beaktas inga inkomster av företagsverksamheten i årsinkomsten.

Exempel på årsinkomst som beräknats utifrån FöPL-arbetsinkomsten

Sannas rätt till graviditetspenning börjar 15.2.2021. Granskningsperioden är 1.1–31.12.2020. FöPL-arbetsinkomstens belopp är 20 000 euro per år. Som Sannis årsinkomst räknas 20 000 euro.

Föräldrapenningens belopp är cirka 47 euro per vardag.

Graviditetspennings och föräldrapennings belopp är cirka 60 euro per vardag* under de 16 första dagarna.

*) Vardagar är dagarna från måndag till lördag. Helgdagar räknas inte som vardagar.

Om du har företagsverksamhet som bisyssla, dvs. du har arbetat som företagare under granskningsperioden och samtidigt varit anställd hos en annan arbetsgivare, beaktas i årsinkomsten förutom FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomsten också löneinkomsten.

Om du får stipendium för konstnärligt eller vetenskapligt arbete och du har tecknat en LFöPL-försäkring hos LPA beräknas din årsinkomst utifrån arbetsinkomsten enligt din LFöPL-försäkring.

Om du inte är skyldig att teckna en LFöPL-försäkring räknas stipendiet inte med i årsinkomsten.

Om du efter att du fått beslutet om föräldradagpenning retroaktivt beviljas en förmån som ska beaktas i årsinkomsten, ska du kontakta FPA och berätta om detta. Då kan förmånen beaktas i årsinkomsten och beloppet av din dagpenning beräknas på nytt. 

I årsinkomsten kan man även beakta en förmånsbaserad inkomst som beräknats utifrån vissa förmåner som du fått under granskningsperioden.

Den förmånsbaserade inkomsten är en kalkylerad inkomst. Den beräknas utifrån det genomsnittliga beloppet av de förmåner som du har fått under granskningsperioden på 12 kalendermånader. Förmånerna beaktas till sitt bruttobelopp.

Fastställande av förmånsbaserad årsinkomst:

Av vissa förmåner som du fått under granskningsperioden beräknas ett genomsnittligt förmånsbelopp per dag.

Av beloppet per dag bildas en kalkylerad förmånsbaserad årsinkomst.

Den kalkylerade förmånsbaserade årsinkomsten samordnas med den övriga årsinkomsten enligt den tidpunkt då förmånerna beviljats.

I den förmånsbaserade inkomsten beaktas endast följande förmåner, om de beviljats för granskningsperioden på 12 kalendermånader:

 • arbetslöshetsförmåner
 • alterneringsersättning
 • sjukdagpenning
 • FöPL-dagpenning och LPA-sjukdagpenning
 • partiell sjukdagpenning
 • föräldradagpenning
 • specialvårdspenning
 • donationsdagpenning
 • rehabiliteringspenning från FPA
 • rehabiliteringspenning enligt arbetspensionslagarna eller rehabiliteringstillägg
 • invalidpension enligt arbetspensionslagarna
 • sjukpension enligt folkpensionslagen
 • garantipension som kompletterar sjukpension
 • vuxenutbildningsstöd
 • anpassningspension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter
 • studiepenning.

En förmån som betalats till arbetsgivaren räknas inte in i årsinkomsten. I årsinkomsten beaktas i sådana fall den lön som du fått för samma tid.

Exempel på årsinkomst som beräknats utifrån arbetslöshetsförmån

Petters rätt till föräldrapenning börjar 15.9.2022. Granskningsperioden är 1.1.2021–31.7.2022.  Under den här tiden har Petter haft inkomstrelaterad dagpenning på 60,00 euro per dag, 5 dagar i veckan.

Den årsinkomst som beräknats utifrån den genomsnittliga inkomstrelaterade dagpenningen ger rätt till en föräldrapenning på cirka 52 euro. Föräldrapenningens belopp för de första 16 dagarna är cirka 67 e. Föräldrapenning betalas ut för vardagar. Vardagar är dagarna från måndag till lördag. Helgdagar räknas inte som vardagar.

Exempel på beaktande av olika förmåner vid beräkningen av årsinkomsten

Laura har under granskningsperioden för årsinkomsten fått en arbetslöshetsförmån från vilken hemvårdsstödet har dragits av. I Lauras årsinkomst beaktas beloppet av arbetslöshetsförmånen efter att man dragit av hemvårdsstödet. Hemvårdsstödet räknas inte alls in i Lauras årsinkomst, eftersom det inte är en förmån som beaktas vid beräkningen av årsinkomsten.

I årsinkomsten beaktas ersättningar för inkomstbortfall som beviljats för granskningsperioden, om ersättningen hänför sig till

 • olycksfall i arbetet
 • yrkessjukdom
 • trafikskada
 • patientskada
 • olycksfall i militärtjänst
 • smittsam sjukdom enligt lagen om smittsamma sjukdomar (dagpenning vid smittsam sjukdom).

Ersättningarna för inkomstbortfall beaktas till det belopp som de beviljats.

Partiell ersättning för inkomstbortfall beaktas dock inte i årsinkomsten, om den fortfarande betalas samtidigt som föräldradagpenningen. Ersättningar för inkomstbortfall som betalats till din arbetsgivare räknas inte heller in i årsinkomsten eftersom du under samma period haft lön som beaktas i årsinkomsten.

Inkomstperiod på 3 månader

I vissa situationer kan föräldradagpenningen beräknas utgående från de sista 3 kalendermånaderna i granskningsperioden.  Detta förutsätter att din situation under granskningsperioden på 12 kalendermånader har varit någon av följande:

 • Du har blivit klar med din yrkesutbildning och till exempel avlagt en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller lägre eller högre högskoleexamen.
 • Du har gjort värnplikt eller civiltjänst.
 • Du har efter föräldradagpenningsperioden helt eller delvis varit borta från arbetslivet på grund av hemvård av ett barn som är under 3 år.
 • Du har efter föräldradagpenningsperioden helt eller delvis varit borta från arbetslivet på grund av hemvård av ett adoptivbarn
 • Du har varit borta från ditt arbete eftersom du deltagit i sjukvården av ditt sjuka eller funktionshindrade barn som är under 16 år (vård i hemmet eller på sjukhus)
 • Du har flyttat till Finland från utlandet och du har inte varit sjukförsäkrad i Finland under din vistelse utomlands.

Ett villkor är dessutom att inkomsterna under de här 3 månaderna multiplicerat med 4 är minst 20 procent större än den årsinkomst som fastställs utifrån granskningsperioden på 12 månader. Inkomsterna under de 3 sista månaderna i granskningsperioden beaktas på samma sätt som inkomsterna under hela granskningsperioden. 

Elins föräldradagpenning börjar 15.2.2024. Granskningsperioden är 1.1–31.12.2023.  Elin har varit vårdledig i början av året och återvänt till arbetet 1.8.2023 när det äldre barnet fyllt 3 år. Elin ansöker om dagpenning utifrån inkomsterna under 3 månader.

Elins lön har varit 2 500 euro per månad (brutto) under perioden 1.8–31.12.2023. Det innebär att hennes årsinkomst under granskningsperioden på 12 kalendermånader är 12 500 euro.

Räknat utifrån de 3 sista kalendermånaderna i granskningsperioden är årsinkomsten 2 500 euro x 3 månader x 4 = 30 000 euro. 

Dagpenningens belopp kan undantagsvis grunda sig på årsinkomsten som beräknats utifrån 3 kalendermånader, eftersom den är över 20 procent högre än årsinkomsten som beräknats utifrån 12 kalendermånader, och eftersom Elin varit borta från sitt arbete på grund av vården av sitt under 3-åriga barn.

 

Senast ändrad 15.7.2024