Internationella övervakningsorgan | Om FPA | FPAGå till innehållet

Internationella övervakningsorgan

En nationell domstol kan i samband med ett ärende under behandling rikta en fråga till den Europeiska unionens domstol (EU-domstolen). Den ändringssökande kan i vissa fall själv, efter att ha använt alla inhemska rättsmedel, överklaga sitt ärende till Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna eller till något annat internationellt tillsynsorgan som tar emot enskilda personers klagomål och vars behörighet Finland har godkänt.

Europeiska unionen

Europeiska unionens domstol består av tre domstolar: domstolen, tribunalen och personaldomstolen. Deras centrala uppgift är att granska lagenligheten i unionens verksamhet och se till att medlemsstaterna tillämpar och tolkar EU:s förordningar, direktiv och övriga rättsakter på ett enhetligt sätt.

Ett ärende som gäller sociala rättigheter kan i allmänhet bli prövat av EU-domstolen endast när den nationella domstolen ställer en fråga till EU-domstolen om något ärende som är under behandling hos den nationella domstolen.

En enskild person kan däremot lämna in ett skriftligt klagomål till Europeiska kommissionen om han eller hon anser att en medlemsstat inte har agerat i enlighet med unionens rättsakter. En enskild person kan också göra en framställning till Europaparlamentet eller vända sig direkt till en ledamot av Europaparlamentet om frågan hör till Europeiska unionens behörighet. Enskilda personer kan dessutom lämna in klagomål till Europeiska ombudsmannen om någon av Europeiska unionens institutioner inte agerar i enlighet med lagen, inte respekterar principerna för god förvaltning eller kränker de mänskliga rättigheterna.

Europarådet

Europarådets alla 47 medlemsstater är parter i den europeiska människorättskonventionen. Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna övervakar att konventionen följs. Dessutom har 43 medlemsstater (alla utom Liechtenstein, Monaco, San Marino och Schweiz) ratificerat den europeiska sociala stadgan eller den reviderade sociala stadgan. Europeiska ekonomiska och sociala kommittén övervakar att stadgan följs.

Den ändringssökande kan anföra klagomål hos Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna efter att ha använt alla inhemska rättsmedel.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén behandlar inte enskilda personers klagomål. Frågor som gäller sociala rättigheter lyfts antingen av medlemsstaternas periodiska rapporter eller genom att kommittén tar frågorna upp till behandling till följd av kollektiva klagomål.

Förenta nationerna

FN:s ESK-kommitté övervakar att de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna tillgodoses i de medlemsstater som är parter i konventionen. Vidare tillämpar FN:s människorättskommitté vissa bestämmelser i konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter som betonar rätten till frihet också på sociala rättigheter i de 193 medlemsstater som är parter i konventionen.

Sociala rättigheter ingår också i konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW). CEDAW-kommittén övervakar att rättigheterna som anges i konventionen tillgodoses i de 104 medlemsstater som är parter i konventionen, och kommittén kan också behandla enskilda personers klagomål.

När det gäller sociala rättigheter kan ändringssökanden däremot hos människorättskommittén anföra klagomål som gäller t.ex. ojämlikhet eller ojämlik behandling vid förfarandena. Om den som söker ändring anser att ärendet gäller diskriminering på grund av kön, är det också möjligt att anföra klagomål hos CEDAW-kommittén.

FN:s barnrättskommitté övervakar att konventionen om barnens rättigheter följs. Kommittén tar också emot klagomål som enskilda personer har lämnat in.

Övriga övervakningsorgan

Vad tycker du om sidan?