Sökande av ändring i Finland | Om FPA | FPAGå till innehållet

Sökande av ändring i Finland

Hur man söker ändring varierar från förmån till förmån och beroende på den myndighet som fattat beslutet.

FPA:s beslut kan överklagas genom att man söker ändring i det. Det lönar sig att i första hand söka ändring på nätet. Det är också möjligt att göra det skriftligen och lämna in besvärsskriften på ett av FPA:s serviceställen. Om FPA inte anser sig kunna ändra beslutet på det sätt som yrkas skickas besvären vidare till besvärsnämnden. Besvärsnämndens beslut kan överklagas hos försäkringsdomstolen, som är högsta och sista besvärsinstans.

Ett slutgiltigt beslut som har meddelats av en kommun kan i allmänhet överklagas hos förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen avgör om det beslut som besvären gäller är lagenligt. Om kunden är missnöjd med förvaltningsdomstolens avgörande kan ärendet i vissa fall överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.

Det är möjligt att vända sig till justitieombudsmannen eller justitiekanslern om man misstänker att en myndighet, en tjänsteman eller någon annan part som sköter ett offentligt uppdrag har kränkt en grundläggande eller mänsklig rättighet eller på annat sätt förfarit lagstridigt. Justitieombudsmannen och justitiekanslern kan inte undersöka ärendet om det har överklagats eller ännu kan överklagas.