Lånegaranti till mottagare av jämkat vuxenutbildningsstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Lånegaranti till mottagare av jämkat vuxenutbildningsstöd

Du kan få jämkat vuxenutbildningsstöd om

  • din studieledighet varar mindre än 2 månader eller du studerar på deltid och
  • du har fått vuxenutbildningsstöd för samma studier före 1.8.2020.

Ansök om vuxenutbildningsstöd hos Sysselsättningsfonden (tyollisyysrahasto.fi).

Du kan beviljas statsgaranti för studielån om du får jämkat vuxenutbildningsstöd. Kom ihåg att lämna in din ansökan om lånegaranti i tid. Du kan få lånegaranti tidigast från början av månaden före den månad då din ansökan inkom.

Jämkat vuxenutbildningsstöd kan sökas retroaktivt för sex månader bakåt i tiden. Vid behov kan du ansöka om lånegaranti i anslutning till vuxenutbildningsstöd redan innan du ansökt om vuxenutbildningsstöd.

Exempel

  1. Studier på deltid i september och oktober
  2. Vuxenstuderande: ansökan om lånegaranti i anslutning till vuxenutbildningsstödet ska lämnas in till FPA senast i oktober
  3. Studier på deltid från 15 november till 14 december
  4. Vuxenstuderande: ansökan om jämkat vuxenutbildningsstöd ska lämnas in till Sysselsättningsfonden i januari
  5. Sysselsättningsfonden: beslut om jämkat vuxenutbildningsstöd till den studerande och uppgifter om vuxenutbildningsstödet till FPA
  6. FPA: beslut om statsgaranti för studielån till den studerande. Statsgaranti beviljas för två månader, dvs. september och oktober. Vuxenstudiestödsperioden november–december berättigar inte till lånegaranti eftersom den är en separat period som inte pågår oavbrutet minst åtta veckor.

Det är lättare att bevilja statsgaranti för studielån i anslutning till vuxenutbildningsstöd respektive att lyfta studielån om du ansöker om jämkat vuxenutbildningsstöd från Sysselsättningsfonden retroaktivt för flera månader på en gång. Kom ändå ihåg att ansöka om lånegarantin i tid.

FPA kan fatta beslut om lånegaranti för studielån först då Sysselsättningsfonden har skickat uppgifterna om vuxenutbildningsstödet till FPA.

Om du ansöker om jämkat vuxenutbildningsstöd månadsvis fattar FPA beslut om statsgaranti för studielån efter att Sysselsättningsfonden har skickat uppgifterna om två månaders vuxenutbildningsstöd till FPA. I fråga om nya perioder med vuxenutbildningsstöd fattar FPA nytt beslut om lånegaranti utgående från dem. Du måste också separat komma överens med banken om hur dessa ytterligare lån lyfts.

Vad tycker du om sidan?