Jeäʹltemtuärjjõs

Jõs puärraz rätkkje, päärna kuâđđje täujja jälsted puärrsin nobba. Teʹl tõt puäʹres, koon åʹrnn päärnaž ij jäälast, mähss jeäʹltemveäʹǩǩtõõzz puärrsa, koon åʹrnn päärnaž jäälast. Puärraz, koon åʹrnn päärnaž ij jäälast, kååččat jeäʹltõsõõlǥtum ooumžen.

Måtmešt jeäʹltõsõõlǥtum ooumaž ij määuʹs jeäʹltemveäʹǩǩtõõzz leʹbe jeäʹltõsõõlǥtum puäʹres ij leäkku. Teʹl Kela vuäitt mäʹhssed jeäʹltemtuärjjõõzz tõn puärrsa, koon åʹrnn päärnaž jäälast.

Kela mähss jeäʹltemtuärjjõõzz, jõs

  • jeäʹltõsõõlǥtum puäʹres ij leäkku mähssam jeäʹltemveäʹǩǩtõõzz
  • jeäʹltemveäʹǩǩtõs lij jeäʹltõsõõlǥtum oummu vueʹllǥaž puåttji diõtt uuʹccab ko jeäʹltemtuärjjõs
  • päärna adoptâstt tåʹlǩ õhtt puäʹres
  • päärnast ij leäkku snäätnai eʹčč
  • päärnast lij snäätnai eʹčč leʹbe jeäʹnn, leâša jeäʹltemveäʹǩǩtõõzz jeät leäkku vuäittam raaveed.

Jeäʹltemtuärjjõs lij õõut päärna õõl nuʹtt 172 euʹrred määnpââʹjest. Jeäʹltemtuärjjõõzzâst jeät mahssu piiđ.

Looǥǥ lââʹzz jeäʹltemtuärjjõõzz ooccmest (lääddas).

Teâtt jeäʹltõsõõlǥtum ooumže

Jõs Kela mähss jeäʹltemtuärjjõõzz, tõt peʹrrai jeäʹltõsõõlǥtum oummust määuʹsǩani kuâđđjam jeäʹltemveäʹǩǩtõõzzid. Tõid kååččat jeäʹltemveäʹǩǩtõsveäʹlǧǧen.

Jõs jiõk pââʹst teäʹǧǧvuâǥǥad diõtt mäʹhssed jeäʹltemveäʹǩǩtõsvieʹlj Kelaaʹje, vuäitak ooccâd mäʹhssempeästtmõõžž Kelast.